w/ AMSTEL m BIER m dat heeft toch zeker niet aan Ajax gelegen; de medewerking van de gemeente Amsterdam daarentegen had best beter kun nen zijn. Ik dacht zo dat het nu echt geen last of schande is een club als Ajax binnen de „stadsmuren" te hebben Neem nu dat gebrekkige openbaar vervoer! Ook daarvoor is Ajax met plannen gekomen AFGEKEURD! En zo zijn er nog wel meer zaken. Vermoedelijk hoopt de gemeente Amsterdam dat we ooit nogeens het Olympisch Stadion zullen betrekken. Nu, ik ben geen profeet die in de toekomst kan kijken, maar wie daar nog aan denkt kan m.i. alle hoop wel laten varen. Onze eigen zo geanimeerde Burcht in de Meer, door de kortelings aange brachte fraaie verlichting zo aan waarde gewonnen, te gaan verlaten voor het totaal verouderde Olympisch Stadion, boven dien een totaal verwaarloosde, ongezellige betonnen kolos die beslist niet meer voldoet aan de eisen des tijds Kom nou! Nu ja, we MOETEN er gebruik van maken bij belangrijke ont moetingen als b.v. die in de Europa Cup, omdat we anders de mensen niet kunnen bergen Maar ook alleen dan! Overigens heeft Ajax de laatste tijd veel gedaan om het zijn klanten beter naar de zin te maken. Ik sprak reeds over de ver lichting; verder is het wegdek geasfalteerd en er zijn nog verdere plannen. Hopelijk trekt dit meer mensen naar ons sta dion. Want het is toch eigenlijk een vreemde zaak dat een top- elftal als Ajax lang niet altijd „een volle bak" trekt. Vergelijken we dat eens met Rotterdam Ja, ik weet het. Maar daar zijn die problemen als hierboven genoemd er niet. Met het openbaar vervoer is een reis naar het Ajax-Stadion bijna ondoenlijk, het parkeren van de auto een probleem en dan zijn er verder mensen die denken: het zal wel uitverkocht zijn en gaan het niet tóch proberen, óm die slechte verbinding, óm die no-place voor de auto Ik ben er van overtuigd dat als daarin verbe tering werd gebracht, Ajax steeds een uitverkocht huis zou hebben. En nou we het toch over dat publiek hebben wil ik gelijk nog wel iets zeggen over die kaartverkoop. Er wordt nogal eens. geklaagd over het feit dat men zo vroeg aanwezig moet zijn voor een goede plaats. Men heeft liever genummerde plaatsen. Daar kleven echter ook veel bezwaren aan. Hoeveel mensen gaan niet op een verkeerde plaats zitten en zie die er maar eens vandaan te krijgen. Er zijn al genoeg vechtpartijen op en rondom de tribunes. Vraag dat maar eens aan de suppoosten. Bij vaste plaatsen op diploma's krijg je weer dat iemand het hele seizoen op een minder goede plaats zit dan de ander en dat is ook niet de bedoeling. Tja, en dan de kaartverkoop voor AjaxInter. Veel mensen weten geloof ik niet dat men deze wedstrijd eigen lijk moet beschouwen uit een uitwedstrijd voor Ajax. Qua or ganisatie heeft Ajax er niets mee te maken. De Europese Voet balunie (UEFA) organiseert deze wedstrijd, wijst ook de kaar ten toe aan voor Nederland de KNVB, die op haar beurt Ajax weer bedient. Het aantal (ongeveer 16.000) is te weinig om alle voorverkoopadressen te voorzien. Zodoende géén voor verkoop. Vandaar dat alleen Ajax-leden, donateurs, obligatie- houders enz. enz. plus misschien ook nog mensen met een registratie-kaart, een kaartje kunnen kopen. Natuurlijk zijn er dan mensen die altijd naar Ajax gaan, maar juist voor deze wedstrijd niets te pakken kunnen krijgen. Dat is vreselijk jam mer, maar er valt werkelijk niets aan te doen. Helaas Pers Een club als Ajax ontkQmt niet aan een constante belangstel ling van de zijde der pers. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Het komt nogal eens voor, dat bepaalde berichten onjuist overkomen. Je weet nooit hoe een journalist een bepaalde mededeling overbrengt. Dat is het jammerlijke van de journa listiek. En als het er eenmaal staat, zie het dan maar weer eens tegen te spreken. Zoals na BenficaAjax dat enorm opgeblazen verhaal over die zgn. aantasting van de macht van Kovacs of iets dergelijks. Belachelijk en eigenlijk intens triest. Piet Keizer geeft een interview aan een krant. Op zich helemaal geen slecht verhaal, maar als je dan hoort dat men Piet slechts twee vragen heeft gesteld, terwijl het interview bijna een hele pagina om vatte, tja Bij thuiswedstrijden bevindt de pers zich in de bestuurskamer, waar het af en toe toch al zo eivol is. Ajax bezit nu eenmaal geen perskamer, dus kunnen we moeilijk anders. Maar ergens is het levensgevaarlijk. Men hoeft maar iets op te vangen en de volgende dag staat het omringd met allerlei franje en fantasieën in de krant. Liefst met vette koppen. Je kan dan natuurlijk wel gaan tegenspreken, maar dat officiële communiqué komt dan ergens in een klein hoekje van de krant, waar niemand kijkt. Toekomst Vanzelfsprekend zie ik de toekomst van Ajax zonnig tegemoet. Op dit ogenblik gaat het goed. Het kan bijna niet beter. On getwijfeld zal er een tijd' komen dat dat wat minder gaat en dan hoop ik maar dat iedereen net zo trouw zal zijn als nu. Organi satorisch? Nog altijd is men bezig, ook van KNVB-zijde, een splitsing door te voeren tussen het betaalde voetbal en de amateurs. Ook bij Ajax heeft men daartoe een commissie in het leven geroepen, teneinde een en ander te bestuderen. Ik dacht niet dat het er op korte termijn van zal komen. Voorlopig is men tot de conclusie gekomen dat splitsing op dit ogenblik geen noodzakelijkheid inhoudt, bovendien slechts problemen zou veroorzaken. Toch ben ik van mening dat in de verre toekomst een splitsing onvermijdelijk is wanneer je alleen maar nagaat wat voor zin het heeft, bekeken vanuit het oogpunt van de profclub Ajax, om een Ajax 5 of Ajax 6 op de been te houden. En dat is nog maar een kleinigheid. De komst van een, wat wij noemen, Directeur-Sportief, vind ik iets onvermijdelijks, afgezien van de vraag of ik er persoon lijk gelukkig mee ben. Aan de ene kant kan hij bijzonder goed werk doen door bijvoorbeeld onze betaalde spelers financieel en sociaal te begeleiden, hun advies te geven bij allerlei zaken, enz. enz., maar aan de andere kant lijkt het mij erg moeilijk een duidelijke taakomschrijving voor die functie op te stellen. Welke bevoegdheden moet b.v. zo iemand hebben, wanneer je in aanmerking neemt dat te allen tijde het bestuur het beleid bepaald, mede aan de hand van adviezen van de diverse com missies e.d. Een vrij ingewikkelde materie die niet zomaar op papier staat. En dan eigenlijk nog het grootste probleem; vindt maar eens de geschikte man er voor! En wat mij persoonlijk aangaat ach, zo lang ik nog goed van lijf en leden ben, blijf ik dit werk graag doen. Volgend jaar moet ik volgens de reglementen aftreden, maar zoals ik nu ben stel ik mij waarschijnlijk wel herkiesbaar. Wat maken die paar jaar nu uit, wanneer je dan al 10 jaar secretaris bent en 50 jaar lid TIJN MIDDENDORP 23

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 23