PETER POST WATERMAN t nGERRAND Juweliers N V BOWLING KIPPENRESTAURANT Briljant nl11/a\ Ziilver Horloges BOVENKERKERWEG 81 - AMSTELVEEN TEL. 020-455611-455622 (op de weg naar Uithoorn) SPECIALE ARRANGEMENTEN VOOR RECEPTIES EN GELEGENHEIDS-DINERS RUIME PARKEERGELEGENHEID moeten. Maar dan zullen toch eerst de reglementen van de KNVB veranderd dienen te worden, want volgens de voorschrif ten van deze bond is een dergelijke situatie niet toegestaan. Een stap in de richting is eigenlijk al de machtiging van de Ledenraad een zgn. Directeur-Sportief aan te stellen (ik kom hier nog verder op terug) en dat wijst er wel al op, dat men langzamerhand, of men wil of niet, zal moeten overgaan naar betaalde bestuurskrachten. Functies bij een professioneel geleide voetbalclub vervullen als „hobby", zal op den duur niet meer mogelijk zijn. Organisatie Toen destijds Jan Elzenga helaas overleed, werd ik kandidaat gesteld voor de vacature van secretaris. Mede was dit, omdat ik bij de overgang naar het betaalde voetbal in 1956 deel uit maakte van een commissie, bestaande uit de heren Catz, Geu- deker, De Jong, Timman, Volkers en mijn persoon dan, die zich moest bezighouden met de nieuwe structuur in Ajax. Op maandag 21 januari 1963 hield deze commissie haar eerste vergadering en Wim Volkers zei toen tegen mij: 'Jij bent de jongste van ons allemaal, jij wordt secretaris'. Achteraf bleek dat ik helemaal de jongste niet was, maar goed zo gebeurde het. Die commissie hield zich o.a. bezig met het probleem, dat tot dan toe op de jaarlijkse algemene vergadering ieder lid over elk onderwerp het zijne mocht zeggen, uiteraard stemrecht had, waarbij hij vaak niet eens wist op wie hij stemde. Behalve dat die bijeenkomsten veel te lang duurden, gaf het tevens aanleiding tot ongewenste situaties inzake het bekleden van bepaalde functies. Daarom werd besloten over te gaan tot het in het leven roepen van een Ledenraad, bestaande uit 24 te goeder naam en faam bekende leden. Uit deze Ledenraad wordt nu b.v. het dagelijks bestuur gekozen, terwijl zij verder bijeenkomt resp. door het bestuur wordt geraadpleegd bij belangrijke kwesties. Oude Brugsteeg 2, Amsterdam Pond Tel. 243109 _.f (tussen Damrak en Warmoesstraat) INKOOP VERKOOP OCCASIONS Over vergaderingen gesproken het jaarverslag, ja, dat is telkens weer een groot karwei. Een compleet boekwerk komt er steeds uitrollen waarin alles komt te staan wat er in het afge lopen verenigingsjaar is gepasseerd. De voorbereidingen daartoe nemen al veel tijd in beslag, alleen al door het doorlezen van alle clubbladen over het beëindigde seizoen. Het nodige wordt op papier gezet en dan maak ik ook meteen alles af. Gewoonlijk betekent dit, dat ik zaterdagsmorgens om 9 uur start, werk tot diep in de nacht en er verder ook nog de gehele volgende zondag aan besteed. Het is veel werk, dat wel, maar zolang het je liefhebberij blijft, is het niet zo erg als het lijkt. Kijk, de één geeft als „hobby" al zijn tijd aan postzegels of knut selen en ik heb in mijn werk als secretaris van Ajax veel plezier. Bestuur Ajax zit organisatorisch bijzonder goed in elkaar. Altijd hebben wij over goede bestuursleden kunnen beschikken. Een verklaring daarvoor kan ik niet geven. Maar een feit is het wel dat dat niveau van het heden mede werd bereikt door de sterke basis van het verleden. Nu wil ik niet zeggen dat een goed bestuur ook garant staat voor de successen in het veld, maar het draagt er wel toe bij. Hoewel succes toch ook weer betrekkelijk is. Het ene jaar doe je het goed, gaat het goed en je bent de ge vierde man, het andere jaar liggen soms de omstandigheden anders, of neem je één verkeerde beslissing en je ligt er uit als zijnde: waardeloos! Ik bedoel maar Gaat het de club goed, dan is het toch oppassen. Een bestuur dient altijd waakzaam te zijn en zich niet te laten verblinden door vele victories. Vooral het streven naar harmonie, naar samenwerking tussen al die „onderdelen": technische staf, me dische staf, administratie, commissies e.a. is ontzaggelijk be langrijk. Natuurlijk zijn er weieens meningsverschillen waar niet maar deze kunnen in goede verstandhouding en met één en hetzelfde doel voor ogen: de belangen van Ajax, worden opgelost. Dat het Nederlandse voetbal allesbehalve gezond is kan bijna dagelijks worden vastgesteld. Inderdaad zullen de rijken rijker worden en de armen armer. Maar de oorzaak hiervan ligt niet bij de rijken. Talloze clubs zijn het slachtoffer geworden van hun eigen foutieve beleid, waarbij vaak bestuursleden eigen belang stelden boven dat van de club. Waar ook een volkomen foutief en ondoordacht aan- en verkoopbeleid van spelers werd gevoerd en men nu met de gebakken peren zit en op allerlei manieren probeert de rijken geld af te troggelen omdat men anders gedoemd zal zijn af te vallen. Ajax gaat het goed dankzij een juist beleid, dankzij goede inzichten en beslissingen van de bestuurders. Vooral financieel zijn wij altijd verantwoord te werk gegaan. En nu zou men ergens willen dat de rijken (zover gekomen dankzij hun goede beleid dus) gaan betalen aan de armen, die voor een groot gedeelte zelf de oorzaak van de grote afstand rijk-arm zijn. Natuurlijk een belachelijke zaak. Bovendien heeft m.i. de FBO de sanering onjuist aangepakt door slechts het toeschou wersaantal als maatstaf te nemen vóór al dan niet verantwoord voetbal. Ik had liever gezien dat men de exploitatierekeningen en ba lansen ter hand had genomen om zodoende de mogelijkheden te bekijken. Hoewel dat natuurlijk ook geen ideale oplossing is. Maar nu zit je met het feit dat er clubs in het betaalde voetbal zijn gebleven bij wie de schulden niet te overzien zijn, terwijl clubs met bijna geen schuld moesten verdwijnen omdat het toe schouwersaantal te laag was. Het doel van die sanering het gezond maken van het Nederlandse voetbal is op deze ma nier natuurlijk een illusie. Een goede en bruikbare oplossing is overigens inderdaad moeilijk. Een Europese competitie lijkt mij in zoverre geen oplossing omdat in dat geval de nationale com petitie helemaal ten dode is opgeschreven: de toch al voor veel clubs magere belangstelling zal nog meer zakken daar alle interesse dan naar die Europese competitie zal uitgaan. Maar ik acht zo'n Europese competitie zeker niet tot de onmogelijk- 20

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 20