secretaris jan westrik "succes is maar betrekkelijk Eigenlijk is het onbegonnen werk om met een in-hart-en-nieren- Ajacied over Ajax te gaan praten. Dat neigt namelijk naar eindeloos Toch heb ik geprobeerd in een paar uur tijd iets naders te weten te komen over de werkzaamheden van een bestuurslid in het betaalde voetbal van ons dierbaar Rood en Wit. Een tipje op te lichten van de sluier over al die problemen en moeilijkheden, waarmede men constant wordt geconfron teerd. Nog téveel wordt al dat werk, merendeels achter de schermen verricht, onderschat. Men heeft er veelal geen weet van hoeveel vrije tijd door de heren bestuursleden wordt op geofferd, teneinde de zaak maar goed draaiende te houden. Dat gebeurt natuurlijk allemaal wel op vrijwillige basis, maar het neemt niet weg, dat zulks bewondering afdwingt omdat die inzet óók van hen in het verleden natuurlijk er toe heeft bijgedragen dat Ajax geworden is wat het nu is. En daaraan behoef ik niets toe te voegen. Eén van hen en u allen welbekend is onze huidige secre taris Jan Westrik, 61 jaar oud, lid sinds 3 september 1923. Was in den beginne enige tijd actief voetballer, ging daarna over tot het leiden van wedstrijden, eerst in de AKVB (Amster- damsche Kantoor Voetbal Bond), daarna ook in de (K)NBV (ons opperste voetbal-college had in Jan zijn ,ref"-tijd nog niet het praedicaat „Koninklijk" - Red.), ging vervolgens toch maar weer voetballen om na enige jaren opnieuw de fluit ter hand te nemen, waar hij reikte tot wedstrijden in de reserve eerste klasse. Veel van zijn vrije tijd werd echter toen al besteed aan het zitting nemen in verschillende commissies van de rijks ambtenaren; Jan namelijk was (en is nog steeds) werkzaam bij 's Rijks Financiën, waar hij de functie van Referendaris bekleedt. Een belangrijke positie (werken met zo'n 375 man personeel), die, dank zij grote medewerking van ,,de baas", te combineren valt met zijn taak bij Ajax. In de hierna volgende regels is slechts een gedeelte verwerkt van hetgeen Jan allemaal over zijn Ajax, zijn werk, zijn ervarin gen en wat zulks meer zij had te vertellen. Ver na middernacht namen we pas afscheid Ik zei toch al: wanneer zo'n pure Ajacied, die bovendien al bijna een halve eeuw lief en leed met de club heeft gedeeld, daarover gaat praten eindeloos! Maar gezellig. En interessant! ,,Echt doelbewust gestreefd naar een functie in welke commissie of organisatie ook heb ik nimmer. Daar ben ik het type niet voor. Is het daarom niet des te verwonderlijker dat ik in zoveel com missies zitting heb gehad (Voor het vele belangrijke werk hierin verricht werd hij vorig jaar benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. - T.M.) Zeker, de animo is nu eenmaal niet altijd even groot en dan is men blij als iemand zich beschik baar stelt. Er moet dan natuurlijk ook wel een beetje „hobby" bij komen. Hoe zou je anders al die tijd en andere opofferingen kunnen opbrengen? Toch mag niet vergeten worden dat aan de andere kant iedereen die zo'n functie aanvaardt, dit geheel vrij willig doet. Hij hoeft er niet van te eten. Daarom ook dat ik van mening ben, dat men die „opofferingen" niet al te sterk moet overtrekken. Men heeft de vrijheid er elk ogenblik uit te stappen, wanneer, om wat voor reden ook, het niet meer is op te brengen. Zo is dat ook nogeens een keer. Het dagelijks bestuur is altijd bezig; in deze tijd van de-drie- fronten bijkans dag en nacht. Ik ben nauwelijks een avond thuis. Altijd is er wat te bespreken, en vaak wordt het daarbij diep in de nacht. Maar de andere dag 's morgens wacht natuurlijk weer de baas Gelukkig hebben we een voorzitter die prak tisch geheel naar eigen oordeel zijn tijd kan indelen en derhalve eventueel overdag Ajax-zaken kan behandelen dat is voor de club een bijzonder voordeel. Ik heb van de zijde van mijn superieuren beslist niet te klagen over medewerking, integendeel, maar het „vrijaf geven" heeft, terecht, ook grenzen Daarin ligt m.i. ook wel een toekomstprobleem voor clubs als Ajax. Zeker, tot op heden gaat het goed. Heel goed. Maar toch maak je je wel eens zorgen over straks. Juist uit hoofde van die liefhebberij, die „hobby". Men mag nimmer vergeten dat om bij de bestuursleden te blijven iemand, hoe dan ook, zomaar kan wegvallen. Gebrek aan tijd geen mogelijkheid tot medewerking meer van werkgeverszijde om het Ajax-werk voldoende uit te voeren, enz. enz. We be schikken niet over een zgn. schaduwbestuur Dat betekent allemaal vrij veel risico. Neem eens het belangrijk financiële vlak. Onze huidige penningmeester Henk Timman beschouw ik als een van de besten die Ajax ooit heeft gehad. Maar wie vrijwillig na hem? Om wat voor bedragen gaat het tegen woordig al niet. leder jaar worden die groter. De vraag is wel gesteld of bij een club als de onze het niet wenselijk zou zijn over te gaan tot het aanstellen van betaalde bestuursleden. Persoonlijk dacht ik dat we daar uiteindelijk wel naar toe 19

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 19