de eerste europa cup voor ajaxtussen kuip en eagle Ajax—StorksIN onze honkballers er voor zorgen, dat dit gedurende de zomer maanden ook zo zal blijven. Evenals het voorgaande jaar, kan men zich op enige door de KNBSB uitgegeven periodieken abonneren. „Het Weekbericht", waarin o.a. opgenomen het gehele competitie-programma en officiële mededelingen, kosten 5,per seizoen, alsmede „Inside", een maandblad met diverse artikelen over binnen- en buitenlands baseball en softball, kosten 15,per seizoen. Overmaking van het verschuldigde bedrag op postgironr. 63993 van de KNBSB onder vermelding van wat verlangd wordt. Mede namens al onze honkballers wensen wij bestuur, trainers, spelers, kortom een ieder die heeft bijgedragen met het behalen van het landskampioenschap en niet te vergeten de beide finale plaatsen (Europa Cup I en KNVB-Beker), van harte geluk met deze unieke prestatie. Gedurende enige maanden zullen wij het bruine monster om ruilen voor een wat kleinere witte bal en als b.v. een clubgenoot dat ding voor een „homerun" uit het veld heeft geslagen, zal zelfs de penningmeester zich daarover verheugen ondanks het feit dat dit een X bedrag betekent. Wij honkhallers kunnen de bal nu eenmaal niet uit het net halen. In ons volgend clubnieuws zullen wij u verder op de hoogte houden, maar nog beter is: kom zelf kijken! Op vertoon van uw diploma heeft u bij ons gratis toegang. Tot kijk, clubgenoten. W. N. Het is alweer enkele maanden geleden. Vlak vóór de wedstrijd tegen Sparta, vond er een bescheiden plechtigheid in het Ajax-stadion plaats: het overdragen van het bronzen EUROPA CUP-BEELD, dat Ajax-supporters hun club schonken als een blijvende herinnering aan dat heu gelijke feit op 2 juni 1971: AJAX KAM PIOEN VAN EUROPA. In de bestuurskamer werden zij, met echt genoten, door het bestuur ontvangen: de eerste initiatiefnemer, kunsthandelaar Van Paridon, de beeldhouwer Jonker uit Haar lem, de promotor van het geheel, publi cist B. J. I. Kok, de heer Rijper uit Heem stede fervent Ajax-Europacup-aanmoe- diger en de man van een belangrijke gift en tenslotte de heer Berk, als degene die de administratieve afhandeling had geregeld, zij allen als representanten van de honderden, die uiterst spontaan hun bijdragen stuurden. Met guldens en tien tjes werd het niet onaanzienlijke bedrag bijeen gegaard, voor ons Amster damse Ajax". De heer Kok, die het kunstwerk aan het bestuur overdroeg, vertelde nog hoe, na dat in Elsevier een publikatie van de schepping van beeldhouwer Jonker was verschenen, er meerdere gegadigden zich voor het beeld hadden aangediend. Hij was toen met de heer Van Paridon spoor slags naar Haarlem gereden om alvast tot de koop over te gaan, er daarbij van uitgaande dat de spreekwoordelijke Am sterdamse gulheid hem niet in de steek zou laten. Nu, dat is dan ook niet ge beurd. Was aanvankelijk de belangstelling wat weggeëbd, uiteindelijk bleven de bij dragen, vaak vergezeld van hartelijke brieven en vleiende telefoontjes, vlot bin nenstromen. In de pers werd aan een en ander niet veel ruchtbaarheid gegeven zij het dan dat men wel het feit memoreerde dat in de bronzen inscriptie een verkeerde datum was aangebracht. Eigenlijk kan uw redacteur zich ook niet ontdoen van een zekere schaamte: wij immers verzuimden eveneens van de gebeurtenis melding te maken in ons clubblad. Wij hopen echter hiermede die grandioze daad van de Ajax- supporters recht te hebben doen weder varen. Van de zijde van ons bestuur zij hierdoor medegedeeld, dat naast de reeds per soonlijke dank aan de commissie-leden, zij vanaf deze plaats alsnog haar grote erkentelijkheid wil betuigen jegens de honderden, die met deze „eeuwige" atten tie hun daadwerkelijke sympathie met Ajax toonden. SR. Toch de toorts maar opgenomen wat weet ik van luit of lier) Lang geaarzeld, toch gekomen. Geef de fakkel dan maar hier. Net gesparteld in de Tobbe" op het gras van Feyenoord k Heb er Horst en Heinz zien robben en trekken aan het langste koord. Acht maal vijf en nog drie vieren Een presentje van de NOS. Wel, wat valt er nog te mieren? Twee en vijftig, een hele tros! l) Als een scheermes sneden passen" draaiden de defensie dol O, wat namen we ze te grazen Pietje nam een .handje" vol!2) Nu naar Lissabon gevlogen met Johan, Sjaak en Huib en breng, zonder mededogen, Nu de Cup weer naar de ,,Kuip"!l Laat geen Eagle" je meer vangen Val niet weer op je gezicht. 'k Zie alle 3 de klokken" hangen.3) Houd hierop het oog gericht! H. V. Soc. O Een team kan maximaal 55 punten krijgen. 2) „handje" 5 vingers. 3) 3 klokken of bellen is prijs bij fruit- gok-automaat. 17

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 17