Ere-voorzitter en voorzitter bij de inmiddels definitief aangebrachte bronzen plaquette van Marius Koolhaas in de bestuurskamer kon gaan tja, we lagen eruit!) en club bladredacteur Middendorp vertoonde een door hem met de heren Tepkema Sr. en Jr. (en assistentie van mevr. Middendorp) gemaakte kleurenfilm van de wedstrijd AjaxADO in 1968, als een blijvende herinnering aan het grootse feit dat Ajax toen voor de dèrde achtereenvolgende maal de landstitel behaalde, uniek niet alleen in onze historie, doch ook in de ge schiedenis van het Nederlandse (betaal de) voetbal in het algemeen. Uit de reacties van hen die zichzelf op de tribune ontdekten, heb ik kunnen consta teren, hoe zeer dit pure Ajax-produkt werd gewaardeerd. Jammer dat het geluid niet tot zijn recht kwam, doch daaraan zal nog worden „gedokterd". In ieder geval hulde aan de makers en schenkers voor deze zeker méér dan amateuristische film. Gaarne hoop ik dat t.z.t. gelegenheid ge vonden zal worden „AjaxADO 1968" nogeens in bredere Ajax-kring te vertonen. Mag ik tenslotte over deze avond nog zeggen dat het mij en met mij velen een genoegen was Harry v. d. Poll weer in het Ajax-midden te kunnen begroeten. Op donderdagavond 19 maart jl. werd door de leden zulks ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan een prachtig cadeau, met name een versterker-installa tie, aangebracht in ons restaurant, aange boden. Behalve fraai van uitvoering, zeer zeker ook een bijzonder nuttig geschenk. Nogmaals wil ik namens onze vereniging allen, die hebben bijgedragen, daarvoor hartelijk dank zeggen en speciaal de com missie, t.w. de heren C. J. la Fleur, B. Jansen, F. Louwaard, K. W. v. Mourik en K. W. v. d. Toorren onze erkentelijkheid voor hun initiatief betuigen. Voor de rest moge ik aan de vooravond van een paar weken vakantie wat de voetballerij aangaat, volstaan met als mijn mening uit te spreken dat het niet zal meevallen de 30 nederlaag tegen Ar senal zodanig in Amsterdam om te buigen, dat we de finale in de Jaarbeursbeker- competitie halen (de herinnering aan Ajax CZJ ligt nog wel vers in het geheugen, doch onze Engelse tegenstander is toch van een ander kaliber). Hoe gaarne we hier een Ajax-succes zouden zien, we moeten ook een beetje oppassen niet té veel te willen en daardoor uiteindelijk alles te verspelen. Zie maar eens naar Leeds In de strijd om de KNVB-beker komt onze naam ook nog steeds voor terwijl wat toch altijd de hoofdzaak blijft in de gewone competitie onze voorsprong op Feijenoord, zonder al te voorbarig te zijn, zeker reden geeft tot optimisme ten aan zien van een herhaald landskampioen schap. Mogelijk dat na AjaxFeijenoord op 26 april a.s. de situatie daaromtrent een dui delijker beeld geeft. Weer terug in de dagelijkse omgeving, zag ik, dat er nog gelegenheid was enige uitbreiding aan deze clubblad-bijdrage te geven. Wanneer je een deel van onze Pers zou moeten geloven, „botert" het intern bij Ajax niet zo best. In „Sport en Sportwe reld" staat b.v. met grote koppen te lezen „Vertrekt Ajax-coach Michels naar Ander- lecht Wel, ik kan hier direct met na druk verklaren, dat dit „nieuws" volkomen uit de lucht is gegrepen. Dat er verder hier gewag wordt ge maakt vaneen grote controverse tus sen Keizer en Michels ach, natuur lijk zal er wel eens wat zijn tussen een trainer-coach die terecht de volle 100 procent resp. volledige inzet eist. Dat hierover nu zo direct maar de nodige ophef van gemaakt moet worden, is voor „de krant" misschien wel heerlijke sen satie, doch is voor het belang van club, coach en spelers, op z'n zachtst uitge drukt, bijzonder ongewenst. Het mag als bekend worden verondersteld dat, in het verleden, ik vaak artikelen waarin de loftrompet over Ajax geblazen werd, heb uitgeknipt en in mijn regelen voor het clubblad verwerkte, evenzo dat, wanneer Ajax onrecht werd aangedaan, hoe dan ook, daartegen in deze kolommen stelling werd genomen. Na AjaxMVV was de Pers, alsmede de publieke opinie, unaniem en dit on danks de 20 zege voor Bals c.s. tégen Ajax. Nu, de match AjaxMVV was de eer ste wedstrijd die ik na mijn vakantie zag en ik moet zeggen: de heren journalisten sloegen, ieder op hun eigen manier, de spijker op de kop! Ik kan en wil niet ontkennen dat verschil lende spelers er nog steeds niet van door drongen zijn, dat zij zich elke wedstrijd moeten inspannen aangezien het publiek betaalt om een goede show te zien; in dit verband kan gezegd worden dat het be stuur van Ajax zich wel degelijk inspant om zijn spelers het beste te bieden. Ook geef ik de Pers gelijk, dat men vaak de mond vol heeft over geld en rechten, maar te lichtvaardig denkt over de plich ten die een professional heeft tegenover zijn coach, club én publiek. Gesprekken met leiders en managers van Glasgow Rangers en Liverpool bij het op 2 en 3 mei jl. zo succesvol verlopen Ajax- Jeugdtoernooi, hebben mij geleerd dat profspelers buiten Nederland in vele ge vallen eerst prestatie moeten leveren, al vorens er over geld gepraat wordt. U zult het misschien niet geloven, maar de pre mie van de spelers van Celtic voor de finale tegen Feijenoord, wordt vastgesteld na de wedstrijd (prestatie) en het behoeft volgens mijn zegsman geen overwinning te zijn om een goede premie te verkrijgen. Prestatie en inzet gelden als nummer één! Wie de schoen past, trekke hem aan. J. VAN PRAAG CLUBBLAD Verschillende omstandigheden wat te genslag en zo hebben er toe geleid dat het verschijnen van dit clubblad helaas enigermate werd vertraagd. Met onze verontschuldiging. DE REDACTIE 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 7