van de voorzitter Als er dit jaar één verwachting geluk kig niet is uitgekomen, dan is het wel de pessimistische gedachte bij de aan vang van het seizoen, nl. dat, nu Ajax geen deelnemer was aan Europa Cup no. 1, noch aan Europa Cup no. 2 en de wed strijden om de Jaarbeursbeker (Runners Up-Cup of wel Europa Cup no. 3) weinig interessant heetten te zijn, de mindere publieke belangstelling wel eens zou kun nen leiden afgezien van het verloop in de gewone competitie tot een voor Ajax minder gunstige periode. Maar om eens bij die onbelang rijke Jaarbeursbeker te blijven: én de kwaliteit van de deelnemende clubs aan die wedstrijden én de wijze waarop ons elftal daarin een rol speelde, hebben er toe geleid dat het Nederlandse publiek, wat Europees topvoetbal betreft, zowel ten opzichte van Feijenoord (mijn geluk wensen aan de Rotterdammers met hun prestaties tot op heden in EC I) alsóók Ajax volop aan zijn trekken komt, ja mis schien nog nooit zó'n attractief voetbal seizoen heeft meegemaakt. Bij de twaalf teams die zijn overgebleven voor de halve finales van de verschillende Europese be kerwedstrijden, komt de prestatie van de twee Nederlandse clubs m.i. wel in het licht te staan van: Holland spreekt een woordje mee. Wat ons bezoek aan Jena aangaat, zou ik, althans ten aanzien van CZJ, niet meer over die noppen-affaire willen spreken; na tuurlijk zat dat niet goed bij de Duitsers, doch de onvoldoende controle door de scheidsrechter (bij een dergelijk veld ligt een nauwkeurige inspectie van het schoei sel toch voor de hand) en in het bijzonder het niet treffen van maatregelen tegen de zondaars, was wel het meest te veroor delen! Dat de bewuste noppen-geschiedenis ech ter bij onze jongens was blijven hangen als een prikkel die hen, in samenwerking met trainer Michels, in een toestand van geladenheid bracht, resulterende in een eclatante 51 zege (behalve de 31 Nederlaag in Jena, moest ook nog een onverwachte 10 achterstand op deze avond worden weggewerkt) daarvan sprak heel Nederland nog dagen daarna Over Nederland(s) gesproken; in het Al gemeen Handelsblad van 12 maart jl. was een artikel te lezen onder het hoofd „On sportief Samenspel". Een en ander hield verband met de omstandigheid dat alsnog 's woensdags daarvóór AjaxCZJ door de NOS werd uitgezonden, nadat dit pas tussen 18.00 en 18.30 uur bekend was geworden. Ten aanzien van de kaartver koop nu, werd Ajax „verdacht" van: on sportief samenspel met de televisie-men sen. De producent van de bewuste penne- vrucht begon aldus: „Opnieuw zijn gister avond duizenden voetballiefhebbers gro telijks belazerd." Ik moet zeggen: werke lijk „fijne" taal voor een zoals men zich meent te zien „betere" krant! Op de verdere inhoud van die halve kolom gezwets wens ik danook niet verder in te gaan. Met nadruk wil ik hier herhalen, hetgeen ik tevens in de uitzending van Scala ver klaarde, nl. dat ook wij het Ajax-be- stuur pas om 18.00 uur van de NOS vernamen, dat alsnog besloten was de wedstrijd geheel uit te zenden. Het is óns verre, wie ook voor de gek te houden! Was er mooiere gelegenheid denkbaar dan de bijeenkomst van de jubilerende Bord jesclub om, met betrekking tot ons veer tiende lustrum, een plechtigheid te doen plaatsvinden, waarbij een idee van het bestuur werd verwezenlijkt, nl. door het aanbrengen van een bronzen plaquette in de bestuurskamer, voorstellende de beel tenis van ere-voorzitter Marius Koolhaas, een hommage te brengen aan alle voor gaande bestuurs- en commissieleden die door hun activiteit en toewijding zoveel onschatbare diensten aan onze club heb ben bewezen. Aangezien de vervaardiger van de gedenk plaat, de beeldhouwer Stins door omstan digheden, buiten zijn schuld, niet op tijd met de definitieve uitvoering gereed kon komen, werd op deze avond een gipsaf druk onthuld. Het was het begin van een zeer geslaagde bijeenkomst. De activiteiten van het „Bordjes-Comité", nl. zoveel mogelijk bordjes-mannen op te trommelen vanwege én 70 jaar Ajax én 25 jaar „ouwe garde" bleek duidelijk re sultaat te hebben afgeworpen: ver over de honderd deelnemers zaten aan de door Jo Kolman fraai versierde tafels, waarbij als vanouds Wim Volkers als president fungeerde. Gaarne wil ik namens de „ouwe-knarren" genoemd Comité nog eens dankzeggen voor de getrooste inspanningen, lof bren gen aan de heer Ferron met zijn mede werkers. Verder moge ik namens de aan wezigen nog eens verklaren hoe we ge noten hebben van het filmisch gedeelte van de avond; Bert Haanstra en zijn me dewerker, de heer Pelster, brachten het uitstekende „Retour Madrid" op het doek (jammer Bert, dat je destijds niet verder AjaxTwente (30) - Doelpunt van Sjaak Swart 6

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 6