bestuursmededelingen dank!! SEIZOENKAARTEN Voor belangstellenden berichten wij hierdoor, dat er wederom een aantal seizoenkaarten beschikbaar zijn en wel als volgt: Voor de Reynolds-tribune f 150, Staanplaatsen 50, Een beperkt aantal plaatsen voor de vakken B en C 175, Begin juli zullen deze kaarten op de bekende voorverkoop adressen alsmede bij onze administratie te krijgen zijn; u kunt zich thans reeds daarvoor schriftelijk aanmelden. BESTUURSMEDEDELING Tijdens de laatste ledenraad-vergadering is besloten dat de contributie en donatie voor het seizoen 1970-1971 aldus vast te stellen: per jaar Ereleden en leden van verdienste 5, Werkende en buitengewone leden 100, Ondersteunende leden 150, Juniores A (16-18 jaar) 25, Juniores B (14-15 jaar) 20, Juniores C (12-13 jaar) 17,50 Pupillen (10-11 jaar) 12,50 Dameskaarten voor werkende en buitengewone leden en juniores A 75, Dameskaarten voor ondersteunende leden 100, Kinderkaarten (t.m. 14 jaar) 50, Entreegeld nieuwe leden 10, Auto-parkeerkaarten 50, Reserveringskaarten 50, AjaxSVV 80 - Topscorer Dick van Dijk (5 doelpunten) juicht voor de laatste van de acht Henk Terlingen (achtergrond) ook Nu wij allen weer tot rust zijn gekomen en nog steeds nagenie tend van niet alleen het succes op voetbalgebied, maar vooral organisatorisch, besef je des te meer wat voor een gigantisch werk aan dit toernooi is voorafgegaan. Vergaderingen van de toernooicommissie en ook vergaderingen met alle medewerkers waren steeds in de geest van het móéten slagen van óns toernooi: al die geweldige medewerkers hébben ons toernooi op een grootse wijze doen slagen. Natuurlijk zijn wij als vereniging veel dank verschuldigd aan alle KNVB-officials, alle goede gevers, alle adverteerders, die ons in staat stelden een meer dan groots programmablad uit te geven. Maar als voorzitter van de toernooicommissie gaat mijn oprechte dank nóg meer uit naar de elftalleiders, die hun eigen huis tijdens het toernooi alleen maar gezien hebben om te overnachten, de terreincommissie, die alles in de puntjes had verzorgd, de dok toren, onze EHBO-ers, de heer Grootboer Sr., onze vervoers- coördinator de heer Bruynesteyn, onze trainers, kortom allen verdienen grote lof. Tot slot de andere drie commissieleden, de heren Boering, Dal mulder en Smit. Misschien zijn er momenten geweest, dat we dachten: wat zijn we begonnen, maar de wil voor ons Ajax iets te presteren heeft allen de kracht gegeven dit toernooi vlekkeloos te doen organi seren. Een ieder had zijn taak en mochten er problemen zijn, dan vond men steeds steun bij de ander. Voor mij is het een voorrecht en groot genoegen geweest om zo met deze mensen te mogen werken. Ik wil hen mijn grote erkentelijkheid, ook namens het bestuur, beslist niet onthouden. Nogmaals heel veel dank aan allen die ons Jubileum-jeugdtoer- nooi zo geweldig hebben doen slagen. A. KRAAN, voorzitter toernooicommissie 26

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 46