Naast een opmerkelijk fraaie „rooskleurige" hulde van Drukkery „Grafica", was het tevens het prachtige bloemstuk van Feijenoord, per speciale koerier (hierboven afgebeeld) naar ons Stadion overgebracht, dat direct na het behalen van de landstitel, de bestuurskamer een feestelijk aanzien gaf deze ,,licht"-mensen misschien zeggen: een „spotje" gericht op PSV voor de her haling van haar mooie prestatie) terwijl wij de andere clubs ten aanzien van de Runners Up-competitie alle succes toe wensen. Het valt niet te ontkennen dat het de laat ste tijd rondom Ajax „gezoemd" heeft van geruchten over: spanningen, maatregelen, ruzie's en wat dies meer zij. Van de zijde van ons bestuur is nimmer ontkend dat er zekere strubbelingen wa ren, doch is er daarbij tevens op gewezen dat meningsverschillen onder de beste om standigheden kunnen voorkomen, dat een fout hier of een niet juist inzicht daar, evenmin tot de onmogelijkheden behoren, doch dat wij er wel prijs op stellen deze moeilijkheden binnenskamers tot een op lossing te brengen en niet ten behoeve van op sensatie beluste lieden naar buiten uit te dragen. Het was voor ons daarom bijzonder te leurstellend, dat een onzer spelers be paalde gevoelens noem het klachten die hij meende jegens Ajax te hebben, aan de publiciteit bloot gaf, bovendien op een wijze, die nu niet bepaald elegant te noe men is. Waarom zulks juist uit déze hoek over ons uitgestort moest worden hij weet dat zijn opsomming van klachten ver bezijden de waarheid is. Het is b.v. alge meen bij ons bekend dat wanneer spelers moeten vliegen, Ajax hen voor een groot bedrag verzekerd met de bepaling dat in geval van uitkering deze ten gunste van de nabestaanden moet komen. Interviews in kranten en sportbladen zijn vaak interessant. Het beroerde echter is: men zegt vaak te veel. De dikwijls adspirant-journalist dikt dat links en rechts lekker aan, teneinde met een sensatiever haal van de eerste orde een goede beurt bij zijn krant te maken. Spreken we over een goede verstandhouding tussen clubs en Pers, dan ligt er m.i. bij de chefs van de sportredacties de taak om jonge jour nalisten niet alleen voor te lichten, doch ook te controleren en zou in een geval als hierboven aangehaald het zaak zijn ge weest via het bestuur eerst „af te che cken" of het artikel wel parallel loopt met de werkelijkheid. Aangezien onze redacteur heeft gevraagd het dit keer niet te lang te maken, ga ik thans deze plaats verlaten, echter niet al vorens ook Ajax-B, alsmede seniores, ju niores en pupillen e.a. de verdiende hulde van het bestuur te hebben overgebracht voor de wijze waarop zij het afgelopen seizoen de kleuren van Ajax weer hebben verdedigd. Dat is dan wel hier en daar wat minder gunstig verlopen dan we ons aan het begin hadden voorgesteld, doch er is alle aanleiding het komende seizoen met vertrouwen tegemoet te zien. Waar echter voluit de loftrompet geblazen kan worden is bij de juniores Al, B1, B2, C1, C2, C3 en C5 voor het behaalde kampioenschap. Van harte gefeliciteerd. Hulde en dank ook aan de heren commis sieleden voor hun inzet ten aanzien van de te vervullen taak; Ajax hoopt nog lang op u te mogen rekenen. Tot slot dan voor u allen een mooie en prettige welverdiende vakantie. Geniet er van; zo omstreeks half juli gaat het spel langzamerhand weer beginnen. Op 8 juli a.s. is er in Genève de loting voor de eer ste ronde van de Europa Cup(s) Opnieuw: spanning! J. VAN PRAAG Na afloop van AjaxSVV - De voorzitter der gasten feliciteert met een AjaxSVV - Het eerste van de acht Ajax-doelpunten bekend Schiedams produkt 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1970 | | pagina 31