van de voorzitter Kunt u zich voorstellen, dat, nu ik er voor ben gaan zitten mijn bijdrage voor het club blad samen te stellen, ik eigenlijk niet weet waar te beginnen? Er is in de afgelopen weken zo ontzettend veel gepasseerd, er is over Ajax en de wedstrijden tegen Benfica zoveel gesproken en geschreven, dat het allemaal een herhaling zou worden wat reeds op de meest uitvoerige en knappe wijze door Pers, Radio en TV is gelanceerd. Gaarne zou ik meteen van de gelegenheid gebruik willen maken, allen die bij boven staande instanties betrokken waren, harte lijk dank te zeggen voor hun medewerking; wat de Pers betreft meen ik te mogen zeg gen, dat ze als één-krant" achter ons stonden. Hulde moet ik verder brengen aan de Fran se Voetbalbond. Eerlijk gezegd hadden we, op grond van desbetreffende berichten, niet zulke hoge verwachtingen van de gang van zaken in Parijs. Thans wil ik echter met na druk verklaren dat de organisatie in alle opzichten perfect was! Met genoegen denk ik ook terug aan het reisgezelschap van de heer Burgwal (KNVB- official) die op onze uitnodiging de reis naar de Lichtstad meemaakte. Verder gaat onze bijzondere dank uit naar de Nederlandse Ambassadeur in Parijs Mr. A. W. C. Baron Bentinck van Schoonheten voor diens sympathieke belangstelling en steun. Dat het ons na de wedstrijd zeer verheugde en een grote eer was, onder de vele tele grammen er een te mogen ontvangen van Z.K.H. Prins Bernhard: „MET GEWELDIG PLEZIER VAN HARTE GEFELICITEERD" zult u zich kunnen voorstellen. Wij hebben daarop direct geantwoord: UW VOORSPELLING UITGEKOMEN STOP HOPEN DAT U BIJ HALVE FINALE ONS KOMT AANMOEDIGEN STOP MET VERSCHULDIGDE EER BIED STOP BESTUUR SPELERS AJAX. Ook Minister Den Toom alsmede Burge meester Samkalden gaven van hun belang stelling blijk. Rest mij, wat dat grote gebeuren betreft, u, aangaande de wedstrijden te verwijzen naar elders in dit clubblad, o.a. de Kroniek en dan verder grote HULDE te brengen aan allen; spelers, Rinus Michels, de medische staf (met Salo Muller), onze Administratie, Alsmede de assistentie hiervan voor het vele werk dat zij verricht hebben. En de supporters vooral ook, die ons, ik zou haast zeggen: waar ook ter wereld volgen en steunen. Enorm. Mocht ik iemand vergeten hebben, mijn excuus. Ik dank u, mede namens alle bestuurleden ALLEN! De halve finale. De laatste vierWie zal wie ontmoeten. Vrijdag 21 maart in Brus selWe hopen goed uit de bus tekomen. Hoewelalles is nu zwaar! Laat ik niet verzuimen ook langs deze weg nog onze deelneming te betuigen aan de nabestaanden van de supporters, welke helaas, als gevolg van een auto-ongeluk, het leven lieten. Een schaduw bij alle vreugde. Zij rusten in Vrede. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft zich tegenover de Kampioen van Ne derland tevens deelnemer aan de Europa- Cup weer eens van haar ,,beste(?)" zijde leren kennen Je vraagt je wel eens af welke gedachten- gang men daar in Den Haag eigenlijk wel heeft. Ik meen te mogen verklaren dat Ajax de laatste jaren, vóór, en als vertegenwoordiger van het Nederlandse Voetbal in het buiten land, wel haar visite-kaartje heeft afgegeven. Wij hebben bij onze prestaties zowel natio naal als, op het Europese niveau, van de Heren Officials ook complimenten in velerlei vorm mogen ontvangen. Desondanks hebben de bondsbestuurders nog steeds geen begrip kunnen opbrengen ten aanzien van het voor het Betaalde Voet bal noodzakelijke beleid; nog steeds denkt en handelt men althans als: amateurs. Zoals het b.v. ook een pure amateurge dachte is (tot mijn verwondering moest ik die zelfs uit de mond van Eddy P. G. horen) dat, als er 's woensdags zo'n zware wed strijd gespeeld is als die van Ajax tegen Benfica in Parijs, donderdags de terugreis naar Amsterdam wordt gemaakt, men zon dags weer voluit een topwedstrijd moet kunnen spelen. Als u daar de WERKELIJK DESKUNDIGEN over raadpleegt, komen wel andere meningen aan het licht. Dat: twee- wedstrijden-in-een-week-moeten-kunnen- spelen gaat misschien wel op voor de nor male competitiewedstrijden doch dat is dan toch nog wel even iets anders als een voet balprestatie te moeten leveren die het ka rakter van een Europa-Cupfinale draagt en 4 dagen later tegen de huidige koploper in de Ere-'Divisie moet aantreden in een zo belangrijke ontmoeting als deze Beker-wed strijd. Daarom was het voor Ajax bijzonder teleurstellend dat de KNVB geen gevolg wenste te geven aan ons voorstel het pro gramma zodanig om te zetten, dat 9 maart inhaaldag zou zijn en 16 maart Bekerdag. Waar wij met ons voorstel/verzoek tijdig kwamen opdagen had het bezwaar: de Toto, zeker nog kunnen worden ondervan gen, door m.i. eenvoudig een omruil van de formulieren te annonceren en was ook ver der niemand gedupeerd. Zou de Bond nu werkelijk de consequentie van dit alles voor Ajax zijn ontgaan??, u mijne herendie ons toch altijd zo vriendelijk de hand schudden en ons prij- Want als nu dat Ajax, dat dus zo erkent u zo vaak zelf zóveel voor het Neder landse Voetbal doet, en ook KAN doen, niet de Europa-Cup wint en geen Kampioen van Nederland wordtdan is Ajax ten aanzien van (officiële) internationale wedstrijden, op Europese vlak derhalve, meer dan een jaar achterop. Dat overigens diezelfde heren ten opzichte van hun eigen omgeving, met name het Ne derlands Elftal, wel de nodige „bescherming" in acht nemen, dan wél denken aan ver moeidheid van spelers enzo, kwam duidelijk aan het licht, toen een door ons geprojec teerde ontmoeting tegen INTER-MILAN ter sprake kwam. Toen kon „de Bond" geen toestemming geven, omdat let wel een week later de wedstrijd Nederland Luxemburg gespeeld moet worden en men de Ajax-spelers, die in de centrale training zitten (en daarvoor vanaf dinsdags alweer beschikbaar zouden zijn) nu wél wilt sparen. Alles bij elkaar zijn wij door een en ander zeer teleurgesteld. Niet direct in verband met het bovenstaan de, doch n.a.v. eerdere strubbelingen met de K.N.V.B. over het welzijn van onze spe lers, o.a. gekozen in de Selectie-Groep voor het Nederlands Elftal, vraag ik uw aandacht voor een waarschuwende brief elders in dit blad afgedrukt welke wij van ons medisch team mochten ontvangen en waarvan de inhoud ook aan de desbetref fende Bonds-officials ter kennis is gebracht. Dat dit schrijven zijn uitwerking niet heeft gemist moge blijken uit het feit dat wij, spelende in de halve finale van de Europa- Cup, geen spelers voor het Nederlands Elf tal behoeven af te staan met betrekking tot de vriendschappelijk wedstrijd: Nederland Tsjechoslowakije. Om nog even op de wedstrijd AjaxFeijen- oord terug te komen: wij mochten ons deze middag o.a. verheugen in de aanwezigheid van Z. Exc. Minister Den Toom alsmede Staatssecretaris J. C. E. Haex met zijn zoon. Verder van het Ministerie van Financiën: Staatssecretaris Dr. F. H. M. Grapperhaus met dochter. Tenslotte moet ik u nog de aanwezigheid melden van de Secretaris van 6

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1969 | | pagina 6