aan het bestuur van de afc ajax wonnen van het „thuis" toch meestal niet gemakkelijke NAC (vraag het Feijenoord maar). Sparta, toch altijd nog een naam om met enig ontzag te noemen, al draaien de Rotterdammers niet zó, als ze aan hun reputatie verplicht zijn, beet in de Meer inderdaad goed van zich af. Doch, zoals hun trainer na afloop zei: tegen dit Ajax zijn we niet opgewassen. Het liep, gelet op de spelverhouding, nog redelijk af: 21 voor Ajax. Van de Fortuna/Sittardio-Combinatie, die ook felle tegenstand bood (de jongens hebben de puntjes ook hard nodig), kwamen we met een bescheiden 1O-overwinning naar Schiphol terugvliegen. Daarna wachtte ons opnieuw een „zware", n.l. NEC in Nijmegen. Meestal geen zacht eitje. Ook nu niet. Maar we haalden wel beide punten binnen door een 21-zege. Vóór ons eerste optreden tegen Benfica kwam DOS nog naar het Ajax-Stadion. Hadden Bals c.s. zich voorgenomen nog wat te ver effenen met de Utrechtenaren naar aanleiding van het gelijke spel destijds in de Domstad? Wel, dan hield de afrekening (70) zeker zoiets als: verhoogd met 15% service plus BTW in. VolendamAjax, voor 23 februari op de kalender voorkomende, ging wegens afgelasting van (ook) het Betaalde Voetbal niet door. Zaterdag 1 maart (i.v.m. de wedstrijd in Parijs) tegen SHS aan de Middenweg resulteerde in een 22 gelijkspel. De mannen van Cor van der Hart gaven kranig partij en hoewel er zo op het oog bij de onzen geen sprake was van terughoudendheid of iets van dien aard, ongetwijfeld waren de gedachten reeds bij 5 maart Bij alle vreugde over ons goede resultaat in de strijd om de Europa- Cup, was er de teleurstelling over het verlies tegen Feijenoord in de ronde om de KNVB-Beker. (12) Was de manier, waarop destijds de loting plaats vond al aan de nodige kritiek onderhevig, we blijven erbij, dat een dergelijke wedstrijd, zó kort na een opgave als die in Parijs, ondoenlijk is. We maken hier weer eens een echt stukje KNVB-onbegrip(?) mede. Uiteraard was Feijenoord ook op de Beker gebrand. Ze moeten er het volgend seizoen so-wie-so weer eens bij zijn; zo niet in Europa- Cup no. 1 dan toch zeker bij no. 2. Geef ze maar eens ongelijk! Daarom knokten de Rotterdammers voor de overwinning. Daarbij ging het er soms niet bepaald zachtzinnig aan toe.. Lieden als Israel en Laseroms weten daar wel weg mee, zoals we laatst ook op het „scherm" konden aanschouwen. Bovendien waren beide door Kindvall gescoorde doelpunten aanvechtbaar. Vooral het eerste was een geval van buitenspel uit het boekje! Helaas, niets aan te doen. Tonny was de maker van ons doelpunt. Om de voetballerij althans in deze Kroniek kort te maken: Ajax B draait nog steeds prima „Soccer", zet u dat in zijn overzicht nader uiteen. We kunnen er nog aan toevoegen dat Heracles, nu inmiddels toch op bezoek, met haar liefst 81 werd verpletterd. Over de Amateurs kan secretaris Wim Schoevaart in zoverre de pen bescheiden handteren, Cas Bollen is in zijn verslagen zeer uit voerig. Over de Jeugd vindt u ook het een en ander vermeldt en geven de standen een indruk van de al of niet goede gang van zaken ten aanzien van de verschillende elftallen. We moesten er maar eens een streep onder zetten. U wacht immers al lang op deze editie van het Ajax-Nieuws Wij waren van plan, direct na de uit-wedstrijd in Lissabon „uit te komen". Maar ja, daar komt zo'n beslissingswedstrijd in Parijs overigens zeer prettig roet in het redactie-eten gooien. Er komen 14 dagen bij.... Dan geeft het fantastische resultaat van onze jongens in het Colombes-Stadion weer uiteraard aanleiding tot een enorme hoeveelheid reacties, waaraan ook niet zondermeer aan kan worden voorbijgegaan, foto's etc. etc. Daarom gaan we er nu beslist snel uit, opdat u kennis kunt nemen en met genoegen hopen we van het verdere woord en beeld. T. M. amsterdam Geacht Bestuur, Het inmiddels bekend gemaakte wedstrijd- en trainingsprogramma van het Nederlands elftal waarvoor niet minder dan 5 spelers van de Ajax kernploeg werden geselecteerd is voor ons, leden van het medisch-psycho hygiënisch begeleidingsteam, aanleiding om ern stige bezorgdheid uit te spreken. Deze bezorgdheid betreft op de eerste plaats de geselecteerde spelers, op de tweede plaats de hele Ajax kernploeg die in de komende maanden voor zeer zware opgaven zal worden geplaatst. Het is niet aan ons om andere belangen van het hele Ajax-bedrijf en van de nationale voetbalploeg in onze beschouwingen te be trekken. Wij voelen ons primair verantwoordelijk voor de menselijke belangen van de bij Ajax in dienst zijnde profspelers voor hun physiek, mentaal en maatschappelijk welzijn. Het is ons bij ons werk vooral de laatste maanden steeds duidelijker geworden dat de psychische druk en de #chamelijke risico's die met de Europa-Cup competitie samenhangen voor de Ajax-ploeg zeer groot zijn. Het zijn niet de wedstrijden van deze competitie zelf die deze druk en risico's zo groot maken, het zijn vooral ook de bijkomende omstan digheden zoals de felle inzet met alle risico's van dien bij de Neder landse ploegen die in de competitie tegen Ajax uitkomen, de indringende publiciteit, de .soms opdringerige belangstelling van het publiek, spanningen in de gezinnen van de spelers en binnen de ploeg zelf. Dit alles vraagt vooral in de komende zware maanden om bescher mende maatregelen die een zo groot mogelijke veiligheid van de mensen dienen te garanderen. Er zal alles moeten worden gedaan om de teamgeest en onderlinge vriendschap te versterken. Storingen in de communicatie binnen en rond de ploeg zullen zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. De physieke en mentale conditie zal moeten worden opgevoerd. Daarvoor is een zekere geslotenheid van de groep een noodzake lijke voorwaarde. Het is daarom dat wij u als verantwoordelijke werkgevers van de kernploeg met klem willen adviseren te voor komen dat het groepsverband en de physieke en mentale span kracht van de spelers door het wedstrijd- en trainingsprogramma van het Nederlands A-elftal wordt verstoord en geforceerd. Ten slotte willen wij er op wijzen dat de sociale belangen van onze spelers die in de voetbalsport een toch al niet zo stabiele sociale zekerheid vinden ernstig kunnen worden geschaad wanneer zij buiten verantwoordelijkheid van de werkgever met een zeer onvol doende dekking van risico's ongevallen, invaliditeit worden uitgeleend aan een derde, hoe belangrijk deze derde ook is. Wij hebben gemeend u vanuit onze directe verantwoordelijkheid voor de belangen van de spelers en hun gezinnen in geweten te moeten wijzen op deze mogelijk voor uw bestuur en de KNVB, pijnlijke aspecten van het moderne voetbal in Nederland. Hoogachtend, namens het medisch-psycho-hygiënisch team, J. H. M. ROLINK R. ZEVEN A. KRIEK. 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1969 | | pagina 5