mededelingen aangaande halve finale europa-cup Moewei op dit ogenblik de data met betrekking tot bovenstaande gebeurtenis nog niet bekend zijn, verzoeken wij u er thans reeds kennis van te nemen, dat, wat betreft de toegang tot het Olym pisch Stadion, dezelfde regeling van kracht is als de voorgaande keren, nl.: a. Werkende en buitengewone leden, juniores A, B en C, pupil len en ondersteunende leden (donateurs) hebben met hun diploma ALLEEN toegang tot de vakken P en Q. Ten overvloede wijzen wij er nogeens op dat het Ajax- diploma STRIKT PERSOONLIJK IS! b. Houders van SEIZOENKAARTEN Reynoldstribune (K) heb ben met deze seizoenkaart ALLEEN toegang tot de vakken L en M. c. Houders van SEIZOENKAARTEN staanplaatsen (F/P) heb ben met deze seizoenkaart ALLEEN toegang tot het vak S. d. Houders van diploma Obligatiehouder" zullen per afzonder lijk schrijven bericht ontvangen, waarbij tevens tegelijkertijd de reserveringsbewijzen MARATHON tribune worden inge sloten. Voor de autokaarten geldt eveneens weer dat alle leden en do nateurs, die in het bezit zijn van een AUTOKAART voor het Ajax-stadion, in de gelegenheid gesteld worden op vertoon hier van een AUTOPARKEERKAART VOOR HET OLYMPISCH STA DION te verkrijgen. De administratie op het Ajax-Stadion is hiervoor uitsluitend ge opend van maandag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur IN DE WEEK VOORAFGAANDE AAN DIE, WAARIN DE (thuis WEDSTRIJD WORDT GESPEELD. Bij deze laatstgenoemde gelegenheid kan tevens op vertoon van de DAMES- resp. KINDERKAART een toegangsbewijs (vakken P en Q) worden verkregen. Een ieder wordt vriendelijk verzocht zich aan deze regeling te houden, zulks ter bevordering van een vlotte gang van zaken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Het bestuur waarvan hij weet dat hij het niet kan. Dus ik verwacht ook niet dat hij mij ooit een puur verdedigende of uitgesproken aanvallende taak zal opleggen. Zou hij dat wél doen, dan zal ik het maar zo goed mogelijk hebben te doen. Dat is logisch! Onze trainer is enorm. De recente successen, vooral in Lissabon, zijn toch wel voor een belangrijk deel aan hem te danken. Hij kan ons zó inspireren dat zelfs het praktisch onmogelijke kan worden gepresteerd. Bij de bespreking over Benfica b.v. weet hij alles van iedere Benfica- speler; zijn leeftijd, zijn gewicht, zijn voetbalcarrière, enz. Hij weet ons alles te vertellen. Verder en dit bovenal weet hij met ons om te gaan. Begrijp je? Mijn status als fullprof bevalt mij uitstekend. Veel vrije tijd en wat is mooier dan van je hobby je beroep te maken. Eerdaags begin ik aan de studie voor mijn Middenstandsdiploma. Uiteindelijk kan je niet tot je vijfenzestigste blijven voetballen! Je moet wat achter de hand hebben. Want in Nederland kan een profvoetballer nooit zo veel verdienen dat hij vanaf zijn 35e jaar kan gaan stilleven. Ik ben ook lid van de Vereniging Voor Contract Spelers (WCS). Een, naar mijn mening, voor beroepsvoetballers uitstekende organi satie die veel voor ons doet en nóg gaat doen. Ze beschouwen ons ook als een werknemer tegenover een werkgever, en nu wil de WCS, dat iedere profvoetballer zomaar van de ene naar de andere club kan gaan zonder dat er een transferbedrag voor wordt betaald. Ik geloof niet dat zoiets ooit zal gebeuren. Het is inderdaad wel zo, dat het transfersysteem volledig faalt. Die abnormaal hoge bedragen moeten nodig van de baan. Ik geloof dat ik bij Volendam voor zo'n slordige twee ton op de transferlijst stond. Belachelijk! Maar dat een speler zó maar naar een andere vereniging kan gaan, zal ook wel nooit gebeuren. Wanneer het zover komt, zal men wel weer wat nieuws verzinnen om de goede spelers te houden. Die Europa-Cup is me anders wat, hè! Zal ik je eens wat vertellen! In het Europa-Cup-nummer van „Revue" staat een artikeltje over mij. Je leest daar de meest krankzinnige dingen in. Bijvoorbeeld, dat ik gauw ga trouwen, dat ik pas een auto heb, dat mijn moeder Alie heet. Totale nonsens. Ik ga nog niet trouwen, over een jaar of drie pas, een auto heb ik al drie jaar en mijn moeder heet geen Alie. Ik heb trouwens ook nooit met wie dan ook van „Revue" gesproken, dus waar ze die onzin vandaan halen is mij een raadsel. Eerst lach je er om, maar eigenlijk is het diep treurig. Wat is er anders een belangstelling voor de wedstrijd in Parijs! Ongelooflijk! Alleen maar om Ajax te zien spelen vertrekken er zo'n 30.000 man! Nog meer respect heb ik voor degenen die naar Lissa bon zijn geweest! Want het was toch eigenlijk voor ons een hope loze zaak, niet waar? En dan toch nog zoveel geld uitgeven om Ajax te zien spelen Maar ik geloof dat ik net zo gek zou zijn geweest, als ik ook supporter van Ajax was M. MIDDENDORP Jr. 31

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1969 | | pagina 31