'zo is het toevallig ook nog eens een keer' ach, waren alle mensen wijs Na de Ajax-Benfica-koorts enigermate gelukd is, lijkt het mij niet onverdienstelijk even terug te blikken op alle gebeurlijkheden rond om dit voetbalfestijn. Ik blijf het een festijn noemen, ofschoon dat voor verschillende onzer Ajaxieden nu niet direct is geweest. Ik denk hier b.v. aan hen de heren Dalmulder, Bruinenstein c.s., die in een ,,zenuwen"etmaal genoodzaakt waren de investering van zo'n 30.000 kaarten weer in de Ajax-kas terug te doen vloeien. Ik denk hierbij aan ons Bestuur, dat geen kans zag van die circa 30.000 kaarten er meer dan 37.000 stuks van te maken Ja, waar om kunnen ze dat eigenlijk nieteen blijkbaar onbegrijpelijke zaak voor de categorie van „onvermijdelijke mopperaars", die nooit zullen ontbreken bij bijzondere gelegenheden. Deze zijn dan nog onder te verdelen in teleurgestelden met een redelijk begrip voor de situatie, en in de zogenaamde „beroepskankeraars", aan wie, althans volgens hen, steeds maar weer onrecht wordt gedaan. Laten we even vaststellen dat een Bestuur er is, om een vereniging te leiden. Of daartoe nu ook behoort het verzorgen van plaats- kaarten voor ieder van ons persoonlijk, waag ik te betwijfelen. Vanzelfsprekend mogen we wel eens tegengesteld denken aan door het Bestuur genomen of te nemen maatregelen, maar dit houdt be slist niet in, dat we het dan bij het rechte eind hebben. Bepaalde situaties, waarmede men niet nauw verbonden is, zijn zeer moeilijk te beoordelen. Vast staat echter, dat het Ajaxbestuur, of het het wil of niet, een zeer grote bos „pluimen" op de hoed gestoken mag worden! Wat hier gebeurd is, verdient alle lof! Zich garant te stellen voor de afname van een dergelijk groot aantal plaatsbewijzen getuigt van enorme durf. Het Ajaxbestuur had geen enkele houvast aan vroegere gebeurtenissen van een dergelijke omvang. Wat rondom Ajax Benfica gebeurd is, heeft nergens ook maar een schijn van een precendent. Dit was uniek in de voetbalgeschiedenis. Dit staaltje van „lef" kwam voetbalminnend Nederland alleen maar ten goede. Dat ondanks het grote aantal beschikbare kaarten, de vraag het aanbod nog verre zou overtreffen, was onmogelijk te voor zien. Ajax heeft bovendien voor méér plaatsen gezorgd dan door de Franse Voetbalbond waren toegezegd; een reden te meer dus om ons Bestuur te complimenteren met haar activiteit. Dat enkele reisbureaux, die onze mensen destijds in de Turkse moddergeschiedenis zo keurig hebben behandeld, enige voorrang zouden genreten, is een billijke en logische zaak. „Andermans boeken zijn duister te lezen," zegt een oud spreekwoord. Maar zonder deze boeken te zien, is het overduidelijk dat enkele reis bureaux, door de toen door hen verleende service, aan het Turkse avontuur geen cent wijzer geworden zijn. Mogen ze dan nü, alsje blieft! Neen, al met al, ondanks alle ongerechtvaardigd gemopper, waar aan we wel nooit zullen ontkomen, past het ons slechts, het Ajax bestuur en alle medewerkers onze bewondering voor hun moed en organisatietalent, niet te onthouden. G. J. WIERTZ Dat zou inderdaad een „weldaad" zijn, maar helaas, kunnen we ons wat dit betreft weinig illusies maken. Ongetwijfeld maken we allen wel eens fouten, vooral als we geëmotioneerd zijn. Toch zullen er velen onder ons zijn, die achteraf, de gemaakte fout inzien en deze zeer waarschijnlijk niet meer herhalen. Ons temperament, in grote of kleine mate aanwezig, zal ons beslist wel eens in een toestand van verontwaardiging brengen, al of niet gemotiveerd. We zijn gelukkig vrije mensen, die volkomen het recht hebben zich over bepaalde aangelegenheden op te winden. Wie zal ons dat beletten? Daarbij onze zelfbeheersing kwijt te raken is echter weer een andere zaak. Ik bedoel hier het gooi- en smijtwerk (bij een ver meende onrechtvaardige scheids- of grensrechterlijke beslissing) met de door ons gehuurde zitkussentjes. In de eerste plaats mogen wij vaststellen, dat er gegooid wordt met zaken die aan anderen toebehoren. De huur, a raison van twee dubbeltjes, houdt beslist niet in, dat men over deze kussentjes mag beschikken, anders dan om er, tijdens de wedstrijd op te zitten. Wat is het bovendien een laag-bij-de-grondse vertoning, dat vol wassen kerels slechts op die wijze hun misnoegen kunnen uiten. Voelen deze mensen feitelijk wel hoe zij zichzelf hiermede een etiket oplakken van een totaal gemis aan beschaving? Ajax-bezoekers, laten we in het vervolg, ons mooie, gezellige Ajax- huis niet meer door deze wandaden ontsieren! Hét zou zo- fijh zijn als ons Ajax, in al zijn geledingen, zowel natio naal als internationaal naam kreeg, als een club van prettige en correcte mensen, waar het een genoegen is te toeven. G. J. WIERTZ Blijdschap op hoog niveau PARIJS Geeft het lachende gezicht van reserve-doelman STUY de situatie van dit ogenblik weer 28

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1969 | | pagina 28