nv The Elect"® Gramopho"' Spui 6. tel. 245105 voor eigen toekomst en die van het ge zin; kwetsbaar door de wetenschap dat men als voetballer slechts weinig jaren aan de top mee kan en dat men daarna bij alle „belangstellenden" die ik in het be gin van dit verhaal noemde spoedig in het bekende vergeetboekje zal raken en verder maatschappelijk aan zijn eigen lot is over gelaten; kwetsbaar tenslotte omdat het topvoetbal de hele persoon opeist, waardoor de mogelijkheid tot studie en scholing voor beroepsuitoefening later vrijwel uitge sloten is. Men is wel geneigd daar tegenover te stel len dat dit ook wel geldt voor andere be roepen en men denkt dan o.a. aan de arties ten in de sector kunst met een kleine k, dat deze prof-voetballers over het algemeen goed worden betaald en dat zij het snel ver diende geld maar goed moeten beheren enz. enz. Verder weten wij van het bestaan van de eigen vakbond en van pogingen om de rechtspositie van de prof-voetballer te be veiligen. Ik meen dat wij voor deze sociale begeleiding en voor de inspanningen die een aantal besturen zich getroosten om iets te doen voor de toekomst van hun contract spelers reeds dankbaar mogen zijn. Toch ben ik er van overtuigd dat wij hiermee nog slechts aan het begin staan van een verant woord sociaal beleid voor de mensen die zo'n wezenlijke bijdrage leveren aan de passieve massarecreatie in ons land en aan de bevordering en propagering van de voet bal sport bij de Nederlandse jeugd. Na deze diagnose die door middel van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou kunnen worden verdiept wil ik graag enig verband leggen. Met name zou ik verband willen leggen tussen de welwillende maar niet daadwerkelijke belangstelling die de burgerlijke overheid de laatste tijd voor het prof-voetbal toont en de kwetsbaarheid van de profvoetballer. Zou deze burgerlijke overheid (en ik denk dan uiteraard op de eerste plaats aan de rijksoverheid) geen be lastingfaciliteiten kunnen verlenen onder enkele voorwaarden aan de profvoetballer in de weinige jaren dat hij in zijn vak wat kan verdienen. Daardoor zou deze een iets minder bezorgde toekomst tegemoet kunnen gaan. Dit zou een bescheiden contra-presta tie kunnen zijn voor de recreatieve diensten die de profvoetballer aan de Nederlandse gemeenschap verleent. Tevens zou ik willen pleiten voor het verstrekken van overheids subsidies, studiebeurzen e.d. voor de prof voetballer in de geest zoals dat reeds vele jaren gebeurt voor kunstenaars. Door deze maatregelen die meer waard zijn dan het welwillend accepteren van een gratis zit plaats door ministers, hoge departements ambtenaren en gemeentebestuurders bij be langrijke sportevenementen zou de overheid blijk geven van een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een kleine doch voor de recreatie van ons volk belangrijke groep sportmensen. Zouden ook andere voor de prof-voetballerij belangstelling tonende instanties zoals het bedrijfsleven, de gemeentelijke overheid en de publiciteitsbedrijven niet kunnen bijdra gen tot het vormen van sociale en studie fondsen voor prof-voetballers om daarmee in eventuele noodsituaties te kunnen voor zien? Het is toch ook het belang van be doelde instanties dat de prof-voetballer opti maal kan werken. Tenslotte zou ik hier een warm pleidooi wil len houden voor een verdere uitbouw van de maatschappelijke begeleiding van de prof-voetballer die daardoor zowel tijdens als na zijn voetbalperiode als volwaardig mens zal kunnen leven, met zijn gezin en verdere omgeving. De wat exclusieve plaats die de prof-voetballer met name door de grote publiciteit een aantal jaren in onze samenleving in neemt vraagt ook in het be lang van de gemeenschap serieuze aan dacht. Voorkomen dient te worden dat de betrokken voetballer na afsluiting van zijn actieve voetbalperiode maatschappelijk ver kommert en afglijdt naar de rand van onze samenleving. Maart 1969. service service service service service .«vice service service servic w 0) O <15 O a> o CD Cf) CD O CD service service service service service service service service "HIS MASTER'S VOICE Hofleverancier van ZKH Prins Bernhard der Nederlanden SPUI 6 voor uw RADIO SPUI 6 voor uw TELEVISIE SPUI 6 voor uw GRAMMOFOONPLATEN SPUI 6 voor uw GRAMMOFOON SPUI 6 voor uw RADIO GRAMMOFOON SPUI 6 voor uw STEREO WEERGAVE SPUI 6 voor uw BAND RECORDER SPUI 6 voor uw GRAMMOFOON MEUBEL SPUI 6 voor uw VERSTERKER SPUI 6 voor uw REPARATIE 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1969 | | pagina 11