den, dat er drie vergaderruimten komen; men zou ook kunnen zeggen dat de tegen woordige bestuurskamer over de gehele (nieuwe) breedte wordt verlengd, doch zodanig dat door gebruik te maken van schuifdeuren, drie kamers kunnen worden gecreëerd, zodat behalve het bestuur, ook commissies e.a. gelijktijdig kunnen ver gaderen. Aan deze zijde vinden we ook (behalve de radiokamer) een aparte in gang voor het bestuur, commissies e.a., toilet, telefoon e.d. Dan ziet u verder, dat er een enorme keuken wordt gebouwd, met daar vóór een bar en rechts (in het nieuwe gedeel te) komen drie biljart-tafels te staan. Dit laatste, benevens de andere accommoda tie (waarover straks meer) betekent, dat we in het vervolg onze clubavonden in eigen home kunnen gaan houden. Rechts bovenaan ziet u 2 damestoilets, benevens 1 herentoilet met daarnaast een aantal urinoirs. Verder komt op de tekening nog niet geprojecteerd rechts (aan de Diemen- zi/de) een grote trap, waardoor het res taurant ook van deze zijde te betreden is. Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat de benedenzaal, ook wat betreft het buf fet aldaar, ongewijzigd blijft. Wel zal deze ruimte worden gerestaureerd. Er komen onder de beide staantribunes, alsook on der de Reynolds-tribune, verder meerdere consumptie-gelegenheden. De verbouwing, die derhalve neerkomt op een uitbouw, wordt zodanig uitgevoerd, dat auto's e.d. er onderdoor kunnen rij den. U zult het met mij eens zijn, dat het geheel een belangrijke aanwinst voor onze vereniging gaat betekenen. Laat ik niet vergeten er nog bij te vermel den, dat het restaurant voortaan de ge hele dag open is, waarbij men maaltijden in velerlei variatie kan gebruiken. En intussen, d.w.z. op 29 april jl., werd de eerste paal reeds geslagen terwijl, of u het geloven wil of niet, het geheel be slist 1 augustus a.s. klaar is De verbouwing is in handen van de firma F. J. van der Meyden, wiens medewer kers, onder aanvoering van (Ome Jan) Camphuyzen er garant voor staan, dat aan genoemde datum de hand wordt gehou den. Destijds, bij de overkapping van de Rey nolds-tribune, hebben zij hun belofte aan gaande het tijdstip van oplevering ook waar gemaakt en uit ervaring weten wij dat hun snelheid niet betekent, dat de de gelijkheid van hun werk in gevaar komt. Integendeel. Dan en ik vraag daarvoor wel uw spe ciale aandacht vindt u rechts onder op de tekening de naam; J. Roodenburgh, architect BNA. Ik moet u zeggen, dat het ons bestuur en anderen, die tot op heden bij de verbou wingsplannen betrokken zijn geweest, een gevoel van dankbaarheid en grote voldoe ning geeft, dat de schepper van ons mooie Stadion zulk een prachtig ontwerp tot stand heeft weten te brengen, waardoor ons Ajax-huis, 34 jaren na de opening op 9 december 1934, door verbetering en verfraaiing zo aan aanzien zal winnen. Daan, je bent lastig. Zéér lastig zelfs. Maar je bent ook gróóts! Heel kort maar van harte gemeend: namens ons Ajax, dank ik je. De heer Jan Ferron zal de leiding hebben in de geheel nieuwe omgeving. Eindelijk dan, waar hij al zo lang op gehoopt heeft, nl. flink de vleugels te kunnen uitslaan, zal thans plaatsvinden en ik geloof wel te mogen zeggen dat wij, hem kennende, daarin het volste vertrouwen hebben. Tenslotte mijn oprechte dank aan mijn medebestuursleden, de Financiële Com missie, de Ledenraad en degenen die bij het bovenstaande elk op hun wijze hebben bijgedragen tot de moed, welke wij ge zamenlijk hadden op te brengen teneinde dat mooie plan te verwezenlijken. Kortgeleden was ik op een vergadering van clubs in het Betaalde Voetbal, voor welke gelegenheid ook het Sectie-bestuur (Betaald) van de KNVB was uitgenodigd. Men wilde bij deze gelegenheid komen tot de oprichting van een Federatie. Op ver zoek van de bondsautoriteiten werd het besluit hiertoe nog even uitgesteld. Echter dient hier nog eens met nadruk te worden vastgesteld, dat van dit uitstel beslist geen afstel zal komen. Een algehele schei ding tussen betaald voetbal en amateur voetbal staat voor de deur en is niet tegen te houden. Om nog even op de wedstrijd Ajax Sparta terug te komen, op deze zondag was burgemeester Samkalden voor het eerst in ons Ajax-Stadion. Hoewel Rotter dammer van geboorte, stond hij toch ge heel aan onze zijde en was verheugd over onze overwinning, die hij ruimschoots ver diend vond. Ook wethouder Verheij gaf, in aanwezigheid van zijn echtgenote, weer acte de presence. Maar dat is geen op merkelijk feit meer. De heer Verheij slaat, als het even kan, geen gelegenheid over, zelfs de uitwedstrijden bij te wonen. ,,De gemeentelijke mascotte," zegt hij! Welnu, mijnheer Verheij, wij stellen uw aanwezigheid onder alle omstandigheden bijzonder op prijs. Maarnog vier wed strijden! Dat Ajax 3 het kampioenschap net niet haalde, is zeer jammer. Niet dat we Vo- lendam haar succes misgunnen (alsnog proficiat!) maar, laten we eerlijk zijn, het zat er voor ons niet minder in. Slechts één punt bleef Ajax hier achter. Ajax 4, Ajax 5 en Ajax 6 slaagden er alle in de titel te bemachtigen, waarmede van af deze plaats hartelijk gefeliciteerd. Een en ander houdt tevens een compli ment jegens de heren van het amateur voetbal in, en vooral voor trainer Haarms, voor wie dit wel een zeer succesvol sei zoen werd. Ook uit de ^eugdsector komen goede be richten. Zijn de zaken rondom een even tueel kampioenschap bij de A-juniores nog niet geheel duidelijk, zij die Ajax ver tegenwoordigen als B-junior, hebben in brede zin het geluk bij het bereiken van de begeerde titel beleefd, in verband waarmede ook naar hen mijn welgemeen de gelukwensen uitgaan met dank en hul de aan Jeugdcommissie en trainers voor hun vele werk. Wel, dan wordt het tijd er nu een punt achter te zetten; het is ditmaal wel wat uitgelopen, mede door de verbouwings informaties. Toch zou ik niet willen eindi gen alvorens de spelers van ons eerste elftal nog eens namens u allen veel sterk te en succes in de komende wedstrijden te hebben toegewenst. Want de laatste loodjes we weten het allen zijn al tijd bijzonder zwaar. Laat ons echter hopen! J. VAN PRAAG 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 7