van de voorzitter Het men zou haast kunnen zeggen traditionele beeld op het hoogste niveau van de Nederlandse voetbalcompetitie sei zoen 1967-1968: Ajax en Feijenoord, nek- aan-nek op de eindstreep af, het overige veld ver achter zich latend. En dit jaar zijn de laatste „meters" wel bijzonder spannend. Ajax 50 punten, Feijenoord 49 punten Amsterdam dus een neuslengte voor Zo is de stand van zaken na de strijd in Nijmegen, waar Ajax met 20 over NEC zegevierde. In een slopende wedstrijd temperatuur ca. 30 graden Té warm voor goed voetbal. Een ontmoeting waarbij Nuninga en Cruyff onze doelpunten produceerden, en het team in zijn geheel zo geen voortreffelijk, dan vooral wel verstandig voetbal speel de. Dit alles nadat we ons enkele weken ge leden door een (krappe) zege over Blauw wit de prima spelende doelman Piet Paternotte stond lang een doelpunt in de weg ons bij de laatste 16 hadden ge meld wat betreft de strijd om de KNVB- beker en de competitie aangaande Xerxes-DHC met 01 bedwongen, terwijl Sparta aan de Middenweg een revanche van ons had te accepteren voor de 10 nederlaag destijds in Rotterdam. Over deze drie competitiewedstrijden had ik nog iéts willen zeggen. Dat het in Delft een warme ontvangst zou worden, stond als een paal boven water, doch waar men zo op rekende in de stu dentenstad, althans op hoopte „Ajax van slag te brengen (zie het klokverhaal ir. de Kroniek) neen, dat lukte niet, mede door de eminente wijze waarop onze aan voerder-doelman Bals een penalty stopte. Een sensatie van jewelste. Tijdens de strijd tegen Sparta, waarbij ik het over het resultaat zelf (30) niet verder zal hebben, hadden we een zeer onaangename gebeurtenis, nl. het instor ten van een deel van de muur der zuide lijke staantribune. Gelukkig is alles goed afgelopen. Allen die ons op dat moment hun hulp aanboden en terzijde stonden, wil ik vanaf deze plaats nog eens hartelijk dank zeggen, in het bijzonder en dat zult u hier misschien niet verwachten de mensen van de staantribune, die na het ongeval langs de lijn vóór de Reynolds- tribune plaats namen en zich daar, on danks drie Ajax-doelpunten (u weet hoe dat anders gaat) voorbeeldig hebben ge dragen. Dat het publiek wat zijn houding aangaat wel eens van een heel andere soort is, ondervonden we een week later in Nijme gen in het Goffert-Stadion. Nog nooit heb ik een dergelijke situatie meegemaakt. Zó fanatiek. Ongekend! Trouwens en dat moet mij echt wel even van het hart ook van de zijde van het NEC-bestuur on dervonden wij een weinig vriendschappe lijke houding. Vóór de wedstrijd reeds. We kunnen ons niet herinneren dat het bezoek dat men destijds aan ónze be stuurskamer bracht, daartoe aanleiding heeft gegeven. Maar te mogen verwachten bij een gelegenheid als deze simpelweg ontvangen te worden, komt mij als de een voudigste vorm van beleefdheid voor En deze ontbrak hier helaas! Met de heren Burgwal (KNVB), H. Chouf- four en E. Hartman (ADO) alsmede G. G. Kerkum en A. A. Couwenberg (Feijen oord) was ik in Zurich (5 april jl.) tot het bijwonen van een bijeenkomst aldaar teneinde te komen tot een Europese top club-competitie. Elders vindt u een lijst afgedrukt van de landen en de vertegenwoordigers ervan, die eveneens in de Zwitserse stad aan wezig waren. Op de rede van de technisch directeur de heer Rappan zal ik hier verder niet ingaan, zij het dan dat ik mede namens mijn medebestuursleden wil verklaren vol ledig achter hem te staan ten aanzien van zijn idee een Europese top-competitie in het leven te roepen. Over dit a.s. zomertoernooi hebt u reeds in de Pers kunnen lezen, dat Ajax speelt tegen interessante tegenstanders als FC Torino (Turijn) en Atletico Madrid in groep II. Op 8 juni a.s. komt FC Torino naar Am sterdam, terwijl de return op 11 septem ber plaats vindt. De Spanjaarden komen 14 augustus a.s. op bezoek, terwijl wij 27 of 28 september in Madrid spelen. In verband met bovengenoemde Zwitserse trip, zou ik niet willen verzuimen een woord van oprechte dank uit te spreken aan het adres van de heer Burgwal, voor de wijze waarop hij als bondsbestuurslid de belangen van de Nederlandse clubs vóór stond. Verder vond ik de reis belangrijk met be trekking tot de andere heren uit ons ge zelschap en wel bijzonder de goede en vriendschappelijke sfeer waarin wij ons bewogen. Hoewel we het anders zeer ze ker ook goed met elkaar kunnen vinden, is er dan voor elk van ons toch wel een Ajax-, ADO- of Feijenoord-belang, dat we voorstaan. Nu was er slechts een algeme ne interesse, belangrijk voor de toekomst vooral, van alle daarvoor in aanmerking komende clubs. Het zou m.i. bijzonder goed zijn en tot veel beter wederzijds begrip leiden in dien we op deze wijze elkaar meer zouden weten te vinden. Aardig vond ik het bij deze gelegenheid ook te mogen constateren, dat Feijen- oords president, de heer Couwenberg, meer verwant is aan Ajax dan u denkt Hij is nl. Commissaris van Aeronaut NV Schiphol, welke firma steeds bij de reizen van Ajax naar het buitenland, zorgt voor het vervullen van de nodige douane-forma liteiten. Meer nog constateerde ik echter een ver bintenis in het feit, dat de Rotterdamse praeses uit hoofde van zijn eerder ver melde functie kortgeleden mede goedkeur de dat redacteur Middendorp van het Ajax-Nieuws per 15 april jl. tot procuratie houder van Aeronaut NV werd benoemd. Tinus, ook vanaf deze plaats nogeens pro ficiat! (Wel bedankt, Jaap. Red.) In ons vorig clubblad beloofde ik u nadere mededelingen te zullen doen over de ver bouwing van de bovenzaal van ons Sta dion, inclusief bestuurskamer. Mag ik dan, om deze belofte in te lossen, u verwijzen naar een afdruk van de teke ning, zoals deze voorkomt op de binnen- pagina's van dit clubblad. U heeft dan de situatie vóór u, gezien vanaf de Midden weg. Bovenaan derhalve de toegangspoort tot het veld. Om u een idee te geven van de verruiming resp. vergroting van de huidige toestand: momenteel loopt de grens tot daar waar ter hoogte van het einde van de eerste bestuurskamer een lijn naar rechts kan worden getrokken (hw 010 in spouw). De verbouwing in deze hoek gaat inhou- 6

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 6