kort verslag vergadering ledenraad 11 APRIL 1968 Voorzitter Van Praag opent omstreeks half negen de vergade ring. Hij deelt mede, dat de leden De Boer, Catz en Van Wijn gaarden wegens verblijf in het buitenland verhinderd zijn. De heer De Wit Jr., ook in het buitenland, komt om negen uur op Schiphol aan en kan dus niet eerder dan ca. half tien aanwezig zijn. Het verheugt de voorzitter dat het 1e elftal nog volledig ,,in" is bij de strijd om de bovenste plaats. Het B-elftal, dat een slechte start had, heeft zich in de loop van de competitie hersteld. Van de amateur-afdeling kan hij goede berichten lanceren, want het 4e, 5e en 6e elftal zullen kampioen worden. Bij de Jeugdafde ling zijn de elftallen van de juniores B 1 en 2 reeds kampioen en misschien komen er hier nog een paar bij. Met deze optimistische geluiden verklaart hij de vergadering voor geopend. De heer Van Praag zegt vervolgens, dat de belangrijkste mede deling van bestuurszijde zal zijn, het plan om over te gaan tot uitbreiding van de bovenzaal en de bestuurskamer. Alvorens hierover het woord te geven aan de penningmeester, wil hij toch eerst even een onderwerp aanroeren, waarover hij ook reeds ge sproken heeft op de reünie van de Bordjesclub", namelijk over het vele „in-het-nieuws-zijn" van Ajax. Hij geeft de verzekering, dat het bestuur zich de kaas niet van het Ajax-brood zal laten eten en de belangen van onze club zal blijven verdedigen, waar het recht aan onze kant is. Veertien dagen geleden was er een bijeenkomst van de betalen de clubs in het Sportcentrum te Zeist. Van de zijde van Ajax is er toen op aangedrongen, dat de volgende twee punten bespro ken zullen worden op de vergadering „Betaald Voetbal" en op de bondsvergadering, t.w.: 1. Voor elke speler, die een vereniging moet afstaan voor het nationale elftal, wordt een vergoeding gegeven van 3000,voor een speler aan het B-elftal 1500,en voor een speler aan Jong-Oranje 1000,per wedstrijd. 2. Het artikel betreffende het verlenen van vrije toegang aan officials dient drastisch te worden gewijzigd. Een vereni ging, welke betaald voetbal bedrijft, kan niet aan zeven- of achthonderd officials van het amateurvoetbal vrije toegang verlenen. De heer Van Praag geeft hierna aan de hand van een tekening toelichting op het plan betreffende de uitbreiding, waarna hij dan het woord geeft aan penningmeester Timman. Deze zet daarna uiteen, op welke wijze een en ander gefinan cierd zal worden. Vele leden nemen deel aan de hierop volgende discussie, waar bij bleek, dat allen vóór uitvoering van het plan waren. Opge merkt wordt dan, dat onze architect, de heer Roodenburgh, wegens particuliere omstandigheden verhinderd was de verga dering bij te wonen. De heer Van Praag brengt vervolgens verslag uit over zijn be zoek aan Zürich, waar een bespreking werd gehouden om in plaats van de Intertoto-competitie een ander internationaal voetbaltoernooi in het leven te roepen en waarbij later wel eens zou kunnen blijken, dat dit de eerste schrede is geweest om tot een Europese voetbalcompetitie te komen. Van de rondvraag maken vele leden gebruik. De heer De Groot kwam met het voorstel om de agenda van de Algemene Ledenvergadering te wijzigen, bijvoorbeeld: 1. Ope ning en huldiging van de kampioenselftallen. 2. Ingekomen stuk ken. 3. Notulen van de vorige vergadering. 4. Verkiezing van de nieuwe leden van de ledenraad. 5. Jaarverslag secretaris. 6. Jaarverslag penningmeester enz. Wat hem betreft kan volstaan worden met korte uittreksels uit de verslagen. De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit voorstel zal bezien. De heer Geudeker diende een voorstel in om in de eerstvolgende ledenraadsvergadering in het huishoudelijk reglement de vol gende wijziging aan te brengen. Toevoegen aan artikel 22 ten 2e: „Van deze 24 afgevaardigden dienen tenminste 6 leden uit de werkende leden te worden ge kozen, die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt en wel telkenjare twee." De heer Kamlag hield een pleidooi voor verbetering van de accommodatie op het complex Voorland. De heer Van Praag antwoordde hierop, dat het bestuur reeds een tekening had laten maken voor een Jeugd-home op Voor land, waarvan de kosten 125.000,zouden bedragen. De Fi nanciële Commissie heeft hiertoe reeds toestemming gegeven, maar wij hebben van de diverse instanties nog niet gedaan kun nen krijgen dit plan te verwezenlijken. Hij belooft echter dat het bestuur zal trachten de oude accommodatie zo mogelijk te ver beteren. De heer Kamlag wil op de agenda van de volgende vergadering van de ledenraad een voorstel tot reglementswijziging van ar tikel 10 van het huishoudelijk reglement hebben. De voorzitter antwoordt, dat hij dit voorstel op reglementaire wijze bij de secretaris kan indienen. Om kwart over tien sluit onze president de vergadering, de leden dankend voor de prettige wijze waarop de discussies zijn ge voerd. Hij hoopt dat, wanneer de volgende vergadering van de ledenraad wordt gehouden, Ajax voor de derde maal in successie kampioen van Nederland zal zijn. Met een „wel thuis" valt de laatste hamerslag. J. H. WESTRIK, secr. 23

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1968 | | pagina 23