n.v. The Electric Gramophone Geeft tijdig Uw adresverandering op Wat anderen schreven Koop nu de nieuwe SPUI 6 Masters Voice baas kunnen, dan moeten wij trachten de inkomsten te verhogen. Dat is in het kort de hele geschiedenisen is het alleen maar te betreuren, dat de pers dikwijls door ver draaiing van feiten de zaak verkeerd voorstelde (uitzon deringen waren er gelukkig ook). Er werd van „nogal grof' gesproken, van „meer bezuinigen", en van „50%", maar dat een overheid als de Gemeente Amsterdam bijv. de prijzen van de ijsbanen met 3SV3% opvoerde, daarover zweeg men om maar niets te zeggen van de verhoging van de dagbladabonnementen, onder het motto van: in het bui tenland zijn de kranten duurder, of dit bij voetbal niet zo is. Enfin het was allemaal niet zo prettig, en het heeft ons veel goed gedaan, dat wij in een later gehouden pers conferentie meer begrip bij de heren hebben kunnen op brengen, (hoewel slechts een enkeling daarover geschreven heeft.) o Uit het bovenstaande ziet u, dat ons voetballeven niet altijd over rozen gaat, maar daarvoor zitten we er nu een maal. Wij kunnen slechts de hoop uitspreken, dat straks als de tijden ongetwijfeld nog moeilijker gaan worden, u vastberaden achter uw bestuur blijft staan. Onze mooie club heeft nu eenmaal een prachtig verleden te verdedigen en te waken voor een even succesvolle toekomst. Dit vraagt soms offers maar nooit geklets. Persoonlijk hoop ik maar dat dit artikel u niet de indruk geeft, dat het ons slecht gaat, en dat wij maar aan het kritiseren geslagen zijn, dat is beslist niet de bedoeling, al vind ik het persoonlijk jam mer genoeg weieens nodig, ons clubblad te gebruiken om u kenbaar te maken met de zaken, die onze club schaden, (uiteindelijk is dit blad voor intern gebruik.) o Tot slot heeft u de door mij hierbij te wensen prettige kerstdagen hopelijk goed doorgebracht, en rest mij slechts u allen een voorspoedig 1964 toe te wensen, met natuurlijk voor ons geliefd Ajax alleen maar goeds in het nieuwe jaar. JAMES In „Sport en Sportwereld" van maandag 2 december j.l. komt de hoofdredacteur van dit weekblad, de heer G. H. Geudeker, nog eens terug op de teleurstellende nederlaag, die het Nederlandse elftal tegen Luxemburg heeft geleden, waarbij hij zijn lezers de vraag voorlegt, hoe wij een schok kende nederlaag tegen 't kleine en onbetekenende Luxem burg in de toekomst kunnen voorkomen. Het antwoord, dat de heer Geudeker op deze vraag geeft, noemt hij zelf even simpel als kort. „Door niet meer tegen zulke kleine en onbetekenende landen als Luxemburg te spelen. Ieder, aldus de heer Geudeker, die iets van sport weet en begrijpt, weet immers, dat de sterkste altijd van de zwakste kan verliezen". Wie dit leest, wrijft zich toch wel even de ogen uit, want de vraag rijst onmiddellijk tegen wie het Nederlandse elftal dan wel in het veld moet komen. Tegen West-Duitsland, Engeland, Italië of Frankrijk? Landenteams, die gezien hun positie op de internationale ranglijst toch duidelijk sterker zijn dan wij, ondanks de verrassende 10 nederlaag, die wij Frankrijk dit afgelopen jaar toebrachten. Nog zwakkere tegenstanders dan Luxemburg en Dene marken zijn er in en buiten Europa nauwelijks te vinden, of het zouden de landenéquipes van jonge Afrikaanse lan den moeten zijn. Met het kleine en onbetekenende Luxemburg loopt het volgens de heer G. nog al los, want in hetzelfde artikel zegt hij over deze Luxemburgers, dat deze helemaal niet zo zwak waren, hetgeen ook weer een vraagtekelijke zaak is, want blijkens een bericht van dezelfde datum in ge noemd weekblad bracht de Belgische B-ploeg Luxemburg een 42 nederlaag toe. Het is duidelijk, dat wij een Nederlands elftal op de been moeten en kunnen brengen, dat landen als Luxemburg en Denemarken kansloos verslaat. Pas dan bestaat de kans, dat wij met een redelijke kans op succes de strijd kunnen aanbinden tegen gerenommeerde landenteams. Niet meer tegen Luxemburg spelen betekent de weg van de minste weerstand kiezen; bovendien stelt men zich, aldus redenerend, op een hoogmoedig standpunt, dat in strijd is met de realiteit. Het is deze realiteit, die wij nooit uit het oog dienen te verliezen. J. H. H. -mars door groot Ajax-koor en orkest o.l.v. Lex van Weeren De grammofoonplaat mei óns clublied, dai elke Ajacied op zijn pick-up móei hebben Bel even op 8 24.51.05 w en wij bezorgen deze plaat bij U thuis! Nü verkrijgbaar a f 3.95 bij Directie Jaap van Praag 14

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 14