Harry Sacksioni Op het moment, dat we deze „kroniek" schrijven, staat de naam van onze club weer bovenaan de top van de rang lijst der eredivisie. Gelijk met P.S.V. Alleen ons doelgemid- delde is iets beter. Of we aan de top zullen blijvenAan Piet Ouderland en zijn mannen de daad. Heel Ajax is één en al belangstelling. Van een Ajax-supporter ontvingen wij een briefje. De goede man was met vacantie aan de Mösel en kon de uitslag FeijenoordAjax niet te pakken krijgen. Twee da gen na de match vernam hij van Rotterdammers, dat Ajax pet was en dik had verloren. Hij zat zijn leed te verdrinken, toen de post hem een briefkaart bracht met de juiste uit slag. Als echte Mokummer heeft hij toch met de Rotterdam mers nog meer wijn tot zich genomen en hoopt nu maar dat de uitslag van de return-match voor de kromme tunnel stedelingen de trek in wijn doet vergaan. Als je maar lol hebt! Donderdag 17 october 1963. Hedenavond het zoveelste historisch gebeuren in onze vereniging meegemaakt. De Ledenraad voor de eerste maal bijeen. Onder leiding van voorzitter Melchers, 25 stamhoofden wijze woorden horen spreken. Ook directe daden verricht. Aan de heer J. Westrik onze nieuwe secretaris in verband met 40-jarig lidmaatschap het Delfs-blauw uitgereikt. Uiter aard door voorzitter Jan, die dat middels geestig speech je deed. Verder de heer G. de Jongh, door verblijf in het buitenland verhinderd bijeenkomst bij te wonen tot Erelid benoemd. De heer De Jongh, zo ongeveer een halve eeuw lid, heeft Ajax op verschillend terrein gediend. O.a. als penningmeester en de laatste jaren als lid van de Fi- nanciële-Commissie. Van dit Comité was de heer De Jongh voorzitter en hij bekleedde „zijn ambt" op voortreffelijke wijze. Alles wat hij te betogen had, deed Gerard op rustige, weloverwogen toon en manier. De Ajax financiën, vooral wat beleggingen betreft, (hij is een man uit het effecten vak) waren bij hem en natuurlijk ook bij zijn medeleden in goede handen. Helaas, heeft hij door drukke werkzaam heden de sleutel van de safe ingeleverd. Ajax is een prima functionaris kwijt, doch een Erelid, dat deze benoeming volkomen heeft verdiend, rijker. Onze club kan trots op hem zijn. Gerard, ook via de clubkrant, onze hartelijke felicitaties. Scheiden doet wee! Dat hebben we meer gehoord en we dachten er aan toen er die avond ook afscheid genomen moest worden van een paar mannen, van de eerste rij. Die waren opgestaan om hun stoelen aan andere te laten. Jaap Hordijk en Jan Potharst van de Afd. Betaald en onderge tekende van de Afd.: voor Keizers' Baard. Zij hadden hun stoelen achteruit geschoven, hun warme plaats aan de Ajax' vleespotten, nou vleespotten, overwegend been met hier en daar velletjes, vrijgemaakt. Om te beginnen bij de oudste in bestuursjaren: Jan Potharst, heeft vele jaren zit ting in het bestuur gehad en zich doen kennen als een zeer prettig mens. Hij kwam rond voor zijn mening uit en liet niemand van zijn portie kaas eten. Zelfs niet van de mosterd likken. Jan, heeft zijn werk in het betaalde voetbal ook in moeilijke tijden uitstekend gedaan. Als u het soms niet wist en die kans bestaat, omdat u nooit achter de scher men kunt kijken: Onze club is hem veel dank verschul digd. Zijn gezin de kinderen worden groot vraagt meer aandacht en zeer verstandig heeft Jan de roepstem der Natuur laten prevaleren. Jan, we weten zeker namens je ex-collegae te spreken, wanneer we zeggen, bedankt voor je eerlijke prettige kameraadschap en goed beleid. Hopelijk voor Ajax, zien we je later misschien achter de groene tafel terug. Jaap Hordijk heeft betrekkelijk kort aan het besturen van onze vereniging deel genomen. Lang genoeg echter om zich te doen kennen als een man, die er geen doekjes om wond. Jaap hield niet van tirelantijnen, zei wat hij te zeg gen had kort en krachtig en ging zonder omwegen op zijn doel af. Een man waarvan Ajax nog veel plezier had kun nen beleven. Ajax verliest in hem dan ook een goed be stuurslid. Terwille van zijn gezondheid was het beter, dat hij stopte en heel wijs heeft Jaap „de knip" van het Betaald Voetbal aan anderen overgegeven. Ook aan Jaap een woord van dank voor het vele, dat hij voor de club deed, voor Ajax D.O.S. Doelman Van Zoghei gaai de bal omarmen. Cees Groot heeft het al gezien en bemoeit zich er niet meer mee. Petersen komt te laat en blaast stoom af. de prettige samenwerking en ondervonden vriendschap. Jaap, tot op de tribune! Als oud-gedienden! Ennewat ondergetekende betreft: misschien is u blij, dat hij opgehoepeld is! Dan heeft u nog gelijk ook. Zo, de vertrekkers hebben we uitgeluid. De nieuwe „re geerders" brengen we even bij u in de rooksalon. Secre taris de heer J. Westrik (sigaren). Betaald Voetbal: de he ren Jan van Dijk (pijp) en A. Knijn (geheelonthouder). Van tabak bedoelen we. Amateurs: de heer H. van der Pol (pijp). Financiële Commissie: de heer C. Bouwens (we ten we veel). Enquette Commissie: de heer P. Paternotte (sigaretten) en als nieuw- of herrezen lid van de Ajax- krant, de heer D. Knegt, oprichter van ons blad en naar SIGARENMAGAZIJN Rijnstraat 63, Telefoon 726558 VOORVERKOOPAjax- en Olympisch Stadion Na sluitingstijd verkoop in onze automaten (wisselaar aanwezig) Inleverings-adres: Ajaxpool filliii® - 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 7