Hulde!! Van het Secretariaat Onze honkballers: Ja ik weet het, ook bij ons geldt honkbal niet als spoedgeval. Meer dan ooit ligt, nu het geld geldt, 't zwaartepunt op voetjebal. Wat niet wegneemt dat men danig zich bij honkbal heeft geweerd. En wel zó dat men nu kranig naar de Hoofdklas promoveert! Hulde alle negentallen die 't zo schoon hebben gedaan. Die, in plaats van om te vallen, alle negen bleven staan. Wat???, zo vraagt u zeer verbolgen, wie schreef deze regelen? Kunnen deze knaap niet volgen, die vent denkt aan kegelen! Ssstt!, niet heerlijk dat zo velen kunnen werpen, kunnen slaan? Het dus niet door ,,'t commerciële" met ons honkbal is gedaan? Hulde een bestuur dat inziet dat daar waar sport „semi" wordt er, naast sport die zoet gewin biedt, plaats blijft voor „alleen maar sport". Zeker, er zijn „stalgenoten" die men een contract aanbiedt. Maar bij onze honkbalgroten ken ik zo'n geval (nog) niet. Voor de Dodgers bij mijn weten zijn ze net niet goed genoeg. Doch h o e ze ook mogen heten, ginds waar baseball wordt gevreten, geen die daar zich kunnen meten met een team dat ALLES sloeg B. S. LE MARCHÉ BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE LEDENRAAD, GEHOUDEN OP DONDERDAG 17 OKTOBER 1963 IN DE BOVENZAAL VAN HET AJAX-STADION Om 10 minuten over 8 opent voorzitter Melchers de ver gadering met een installatierede tot de leden van de leden raad, waarin hij mededeling doet dat G. de Jongh de ver gadering, wegens verblijf in het buitenland, niet kon bij wonen. Aan het slot van zijn rede herdenkt hij Elzenga door 1 minuut stilte te vragen. Alvorens punt 2 aan de orde te stellen reikt hij een her inneringsbord uit aan J. H. Westrik, daar deze op 3 septem ber j.l. 40 jaar lid was. De notulen van de buitengewone algemene ledenverga dering van 25 en 26 juli worden door Westrik voorgelezen en met dank aan de samensteller zonder wijziging goed gekeurd. Aan de voorzitter worden nu 50 exemplaren van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement aangeboden. Melchers maakt hiervan gebruik om de leden van de regle mentscommissie nogmaals dank te zeggen voor het vele werk door hen in het belang van de vereniging verricht. De benoeming van G. de Jongh tot ere-lid geschiedt op voorstel van N. Th. Timman bij acclamatie. Koolhaas stelt voor om G. de Jongh een gelukstelegram te zenden, het geen door Jurgens zal worden verzorgd. Melchers vraagt goedkeuring om eerst de bestuursver kiezing te houden en daarna de punten 4 en 5 te behande len. Na een korte bespreking wordt dit goed gevonden. Aangezien er 25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn be draagt de volstrekte meerderheid 13, indien er geen stem men van onwaarde zijn. Melchers en Jurgens zijn automatisch herkozen, daar geen tegenkandidaten zijn gesteld. Secretaris. F. Dukker 1 stem H. A. Smit 4 stemmen J. H. Westrik 20 stemmen zodat laatstgenoemde is gekozen. 3 commissarissen betaald voetbal. P. van Deijck 24 stemmen J. C. van Dijk 18 stemmen A. A. M. Knyn 15 stemmen H. A. Smit 6 stemmen A. de Wit Sr10 stemmen zodat de commissie betaald-voetbal zal bestaan uit: P. van Deijck J. C. van Dijk A. A. M. Knyn 3 commissarissen amateur-voetbal. A. Boerkoel 3 stemmen F. Dukker stemmen A. Kraan 19 stemmen J. H. Martens 8 stemmen Th. J. Muller20 stemmen H. v. d. Pol 12 stemmen W. F. Schoevaart 1 stem A. de Wit Jr9 stemmen Bij de herstemming verkrijgt H. v. d. Pol de meeste 20

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 20