Niessen Televisie Jan Bron Diploma's seizoen 1963-1964 Identiteitskaarten Oproep Radio en Gramofoons n.v. The Electric Gramophone Herinnering Jack Reynolds Bowling for Everyone Met referte aan onze circulaire dato juli 1963 inzake de betaling van uw contributie etc. wil ik beginnen allen die ons hun remise voor de diploma's 1963/1964 reeds deden toekomen hartelijk dank te zeggen voor hunne medewer king. Alle diploma's zijn reeds verzonden. Maar er zijn nog velen, die hun betaling nog uitstelden. Voor de goede orde volgen hier nog even onze girorekeningen: Postgiro 123977, Gemeente Giro A. 2800, Nederl. Middenstandsbank bijkan toor Oosterpark alhier ten name van de A.F.C. „Ajax". Betaalt u, zo enigszins mogelijk, per giro. Blijf spaarzaam met uw bezoek te onzen kantore. Uw aller medewerking wordt gevraagd én op prijs gesteld. Verder verzoeken wij u vooral niet te wachten tot de eerste thuiswedstrijd. Op oude diploma's wordt beslist geen toegang verleend. Werkende leden weten hoeveel werk hun Bestuur verzet om de zaak goed te laten lopen en voor hen is het een plicht het hun Bestuur niet te moeilijk te maken. Werkt u nu allen even prettig mee en stel uw betaling niet uit tot morgen. Do it now. Hartelijk dank G. JURGENS De heren W. F. C. Bruynestijn en H. Smit verzoeken dringend, herhaal dringend om omgaande toezending (maar dan ook omgaand) van de indentiteitskaarten. Dringend heren, voorzover u dit nog niet gedaan hebt. U, achterblijvers had daar natuurlijk ook zelf even aan moe ten denken. Het bespaart genoemde heren een massa werk. Adres heer Bruynestijn: Middenweg 107a Asd. Oost. Adres heer Smit: Alb. Magnushof 8 Asd. West. Niet vergeten Gerard Happé (juniores B) mist zijn Ajax shirt. Kijk eens goed in je koffer, vrienden! Het adres van Gerard is: Kromme Mijdrechtstraat 57-11. Als je het hebt, stuur dan even een kaartje! Bromfiets aankoopproblemen Utrechtsestraat 1 34, Amsterdam, Telefoon 39239 lost ze voor U op Keuze uit 60 modellen Diverse leuke Occasions Grafische Kunstinrichting Prinsengracht 486/88, Amsterdam Telefoon 39550-242696 Privé 36510 Fabrikant van: CLUBVLAGGEN, HERINNERINGS VAANTJES, EMBLEMEN, RUGNUMMERS, enz. (directie: Jaap van Praag) Spui 6 - Telefoon 245105 - Amsterdam-C. Onmiddellijk na het overlijden van onze beminde oud trainer Jack Reynolds zijn er in onze kring stemmen op gegaan om door een borstbeeld of plaquette in ons stadion de herinnering aan deze man, die zoveel voor onze club heeft betekend, levendig te houden. Aan de eerste oproep om daarvoor gelden bijeen te brengen werd slechts door enkelen gevolg gegeven, zodat slechts een bedrag van enige honderden guldens bijeenkwam. Dat moet het gevolg zijn geweest van vergeetachtigheid, omdat wij ons niet kunnen voorstellen, dat de Ajax-leden- en donateurs niet bereid zouden zijn om zich voor Jack, die meer dan iemand anders zijn stempel op onze club heeft gedrukt en die wij dank baar genoeg kunnen zijn, een klein geldelijk offer te ge troosten. In vol vertrouwen wenden wij ons dan ook tot u allen met deze tweede oproep om thans onverwijld uw bijdrage te storten, hetzij via postgirorekening 123977, of gemeente giro A 2800, t.n.v. Ajax, hetzij door het zenden van een postwissel aan Ajax, Middenweg 401, Amsterdam-O. Stel dit thans niet wederom uit, want van uitstel komt door begrijpelijke vergeetachtigheid afstel en het mag niet gebeuren, dat wij van Ajax voor Jack geen herinne ring zouden kunnen opbrengen. Dit is de laatste oproep! Even het giroboek pakken of een postwisseltje zenden en om met Jack te spreken „do it now, boterletters!" Het comité JACK REYNOLDS W/////A Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 9