HERTENKAMP Bouwmeester Gerrand Sport- en Schaats-artikelen TTo heel kalmpjes aan is er de laatste weken toch weer het nodige in onze Vereniging voorgevallen. Allereerst natuurlijk de verschillende mutaties welke onder onze cöntractspelers en trainers hebben plaats gevonden. Wat de spelers betreft een normaal verschijnsel in de transfer weken, hoewel de verschuivingen dit jaar voor ons doen iets spectaculairder waren als voorheen, een paar van onze prominenten vonden het beter het Ajax shirt eens te verwisselen voor een ander tenue, terwijl een paar echte Ajax getrouwen, Ger van Mourik en Guus v. d. Ham, het verder als trainer resp. als amateur gaan proberen. Wij wen sen al deze oud Ajax spelers heel veel geluk in hun nieuwe omge ving, en hopen hen nog vaak in de toekomst als goede sportvrien den te mogen ontmoeten. Onze new comers roepen wij een hartelijk welkom in onze Ver eniging toe en spreken wij gaarne de wens uit, dat zij bij ons datgene mogen vinden, wat zij er van verwachten, sportieve levens vreugde en heel veel succes. Trainer Peppi Gruber heeft ons na een jaar reeds verlaten, en wij zullen niet nalaten zijn toekomstige sportieve successen met belangstelling te volgen. Als zijn opvolger begroeten wij de Engelsman Jack Rowley, welke wij inmiddels reeds als een prettige rustige kameraad hebben leren kennen. Hoewel het nog te vroeg is om ons een vaste opinie omtrent hem te vormen, zijn zijn antecedenten toch dusdanig, dat wij zijn werkzaamheden bij onze Vereniging met een gerust hart tegemoet kunnen zien. Namens heel Ajax wensen wij Rowley een langdurige en succes volle periode in onze rood-witte familie toe. Ondertussen hebben wij ook weer de nodige vergaderingen ach ter de rug, en zijn er weer de nodige hopelijkwijze besluiten gevallen. De meest belangrijke beslissing is zeker wel de instelling en JUWELIERS Heiligeweg 1 2, Amsterdam-C Telefoon 36541 verkiezing van de Ledenraad, welke voortaan het werk van de Algemene Vergadering voor een groot gedeelte gaat overnemen. Hoe dit alles in de toekomst te werk zal gaan zal voorlopig nog wel even afgewacht dienen te worden, het is alles nog te nieuw om nu reeds te zeggen, dat alle Bestuursmoeilijkheden van een semi prof club in één klap verdwenen zijn, maar de mogelijkheden hiertoe zijn thans in ieder geval in ruime mate aanwezig. Een klein handelbaar Bestuursapparaat is nu eenmaal onont beerlijk om zonder onnodige discussie's tot heilzame beslissingen te geraken, laat ons in het belang van onze Vereniging hopen, dat de initiatiefnemers in de roos geschoten hebben. Ons nieuwe Ere lid Frits de Bruyn, en onze vriend Bennie Muller hebben ondertussen beiden een stevige operatie ondergaan, doch zijn gelukkig weer in hun gezin teruggekeerd. Hoewel zij nog niet voor 100% genezen zijn, gaan ze gelukkig weer de goede kant op, en hopen wij, beiden spoedig weer in ons midden terug te heb ben fit and well. Het u waarschijnlijk niet onbekende weekblad ,,De Sportkroniek" besteed een waarlijk ontroerende belangstelling aan ons clubblad. Op zich zelf is dit een verheugend verschijnsel, daar wij als voet balvereniging nu eenmaal sterk gebaat zijn bij een goede vriend schap met onze persvrienden. Bepaald vervelend gaat het echter worden als er bij een blad een journalist werkt, welke er nu eens echt op uit is om alles zo verdraaid mogelijk voor te stellen en er een genoegen in vind om artikelen van ons over te nemen, met toevoegingen en weglatingen waardoor het geheel een volkomen ander aanzicht krijgt. Ik heb er zo langzamerhand een aardig plakboek van samen kunnen stellen, en mocht het u interesseren dan verstrek ik het gaarne ter inzage; het zal u werkelijk verbazen, dat zoiets nog mogelijk is. Wat ons clubblad aangaat, zo zult u het mij zeker niet kwalijk nemen, als ik aan deze wijze van sportjournalistiek in de toekomst geen aandacht meer zal besteden. Grappig voor u is echter wel te weten, dat naar aanleiding van mijn artikel in het vorige clubblad betreffende „een ontmoeting in de P.S.V. Bestuurskamer" en betreffende Ajax en het Ned. elftal" een woord en wederwoord in de Sportkroniek is ontstaan, waarbij bedoelde journalist toch nog het laatste woord opeist. Hij deed dit natuurlijk op zijn eigen objectievewijze, o.a. door te zeg gen, dat James eerst nu op de kwestie terugkomt. Als u nu weet, dat ik op een Sportkroniek-artikel van 8 juli reeds op 10 juli reageerde en ik daarna nog een paar maal moest telefoneren, om mijn protest als ingezonden stuk" geplaatst te krijgen, dan is dit slotwoord van bedoelde redacteur toch wel iets om even om te lachen. Vraagt u mij nu, wie deze beroemdheid nu eigenlijk dan wel is, dan moet ik u tot mijn spijt zeggen, dat ik dat niet weet. Het is nl. één van die weinig openhartige sportjournalisten, welke naam loos werken, zelfs een pseudoniem kan er niet af. En heel eerlijk gezegd, ik kan hem geen ongelijk geven. JAMES Sporthuis Op vertoon van Ajax-diploma 1 0 pet korting Retiefstraat 39 (naast Pretoriusstraat) Amsterdam-O., Tel. 947929 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 8