In memoriam JAN ELZENGA Hoewel wij reeds maanden op het ergste waren voorbereid, trof het bericht van Jan's overlijden ons toch nog onverwacht. Iedere Ajacied en iedere Sportvriend die ook maar enigszins bekend is met het wel en wee in onze Vereniging zal het grote ver lies begrijpen, dat wij door het verscheiden van onze eminente Secretaris hebben ge leden. Tientallen van jaren behoorde Jan Elzenga tot de leiding gevende personen in Ajax, en zij die de grote eer en het buitengewone genoegen hadden met hem te mogen sa menwerken, weten wat ik bedoel met „lei ding gevend". Als het mogelijk is om voor een zekere functie geboren te zijn, dan moet Jan Elzenga als Secretaris ter wereld gekomen zijn, want op onna volgbare wijze heeft hij zich van zijn zware taak gekweten, zonder dat zijn particu liere betrekking daarnaast ooit in gevaar is gekomen. Jan zijn grote kracht lag in zijn ijver en zijn organisatietalent, insiders weten, dat Jan zich voor zijn geliefd Rood-Wit niet hield aan vaste werktijden; als er werk was, dan werkte Jan, bij dag, bij nacht en in ieder vrij kwartiertje. Voor zijn mede Bestuurders zal het wel niet mogelijk zijn, ooit nog een dergelijk Secretaris in hun midden te krijgen, want Jan wist alles en Jan deed alles. De benaming welke men hem misschien een beetje spottend wel eens gegeven heeft van „Jan-Ajax", is mis schien wel de eervolste en eerlijkste titel welke wij hem nog kunnen geven, en waar onder wij deze super-Ajacied in onze ge dachten kunnen vasthouden. Naast zijn grote hoedanigheden als Secre taris was Jan bovendien, een trouw en eer lijk vriend, dwars van vleierij of streven naar goedkope populariteit, een groot vriend van de waarheid, welke hij onder alle omstandigheden en tegenover ieder een altijd keihard durfde verdedigen. Dat hij met dit standpunt toch nooit in conflic ten terecht is gekomen, pleit voor de grote waardering welke hij allerwege mocht ont vangen. Voor zijn nagelaten familiebetrekkingen en wel speciaal voor zijn vrouw Annie, moge het een troost zijn, dat wij onze trou we vriend Jan Elzenga steeds blijven ge denken als een groot Ajacied, en dat zijn verscheiden een leegte in onze Vereniging zal achterlaten, welke voorlopig niet te vullen is. Het eindsignaal heeft geklonken, maar als „Jan-Ajax" zal hij ten eeuwige dagen in ons midden blijven. Rust zacht, goede trouwe vriend. J. L. MELCHERS, Voorzitter A.F.C. Ajax lijke te sprekendie zijn beslist waard". ,hun gewicht in goud Om even op iets anders over te stappen: De honkballers doen het best. Elders in deze uitgave vindt u een verslag van Martin Bremer, dat voor zichzelf spreekt. Dat onze jongens over de langste adem zullen beschik ken We weten, de wil is er en dat is altijd minstens 75 pet. Maar de laatste loodjes zijn nu eenmaal zwaar. Van ons allenveel succes Beste mensen, we zouden het hierbij willen laten, er van overtuigd zijnde dat we beslist hier en daar onvolledig zijn geweest. Maar we waren er óók drie weken tussen uit, re kenden zo'n beetje op een kroniek van Frits, wat zoals reeds gezegd niet kon doorgaan en waardoor wij plots voor het feit werden gesteld. Komt daarbij nog dat wij de altijd onuitputtelijke bron van nieuws en gegevens van Jan El zenga niet konden aansnijden, enfin, we hopen er wat van gemaakt te hebben. Met dank voor uw aandacht. T. M. 3

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 3