Het is alweer september als dit Ajax-nieuws in uw brie venbus glijdt. En u zult aan het eind van deze regelen (npg) niet de gebruikelijke ondertekening van BROWN vinden. Zoals u weet was onze geachte mede-redacteur al enige tijd in de „lappenmand". Toen werd resoluut ingegrepen door een operatie en houden we het op het telefoongesprek dat wij met Frits kortgeleden hadden, dan is de grootste narigheid achter de rug. Maar om weer goed op verhaal te komen moest ook het clubblad nog even op hem wachten. Als alles goed blijft gaan kunt u in het volgend nummer weer van zijn penne- vruchten genieten. Old chap, namens alle Ajax-vrienden en bekenden een spoedig algeheel herstel toegewenst, en gaarne weer op korte termijn aan de redactietafel. Met vacantie zijnde, konden wij de vergadering met be trekking tot het benoemen van de Ledenraad en de daar toe plaatsvindende reglementswijzigingen niet bijwonen. Uiteraard waren wij niet de enige „abscent"; juli/augustus is nu eenmaal een slechte tijd voor een goed-gevulde ver gaderzaal! Elders in dit blad vindt u de samenstelling van De Raad. Prominente Ajacieden; oud en jong. Vooral dit laatste is natuurlijk belangrijk omdat het voor „oud" vaak moeilijk is zich achter geheel nieuwe zaken te stellen (als een wij ziging welke zich thans in onze vereniging voltrekt) wan neer men zovele jaren (en op goede wijze) de club tot het Ajax gebracht heeft met zijn belangrijke plaats in de voet bal-top. Alle Leden van de Raad wensen wij wijsheid en sterkte toe bij hun nieuwe taak. De reglementswijzigingen zijn thans opgezonden ter Ko ninklijke Goedkeuring. Zodra deze is verschenen en dus de Ledenraad alszodanig van kracht wordt, zal men over gaan tot verkiezing van het Bestuur; het oude Bestuur werkt zolang demissionnair. Tenslotte voor de goede orde nog: de Raad bestaat uit 24 leden mét het Dagelijks Bestuur t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester. We kunnen ons voorstellen dat u bij het verschijnen van dit cluborgaan misschien gezegd zult hebben: „Hé, dat leeft ook nogEnerzijds is deze opmerking niet ten onrechte; het is lang geleden dat Tante Pos voor ons in de weer was. Maar vergeet u daarbij in de eerste plaats niet, dat wij 's zomers toch altijd een maand overslaan, resp. combine ren, omdat er zo weinig nieuws van het voetbalfront is. Wilt u er dit keer ook bij bedenken dat er vele, vele moeilijk heden geweest zijn, die we hier niet zullen opsommen, maar die aanleiding waren tot de vertraging resp. het uit blijven van de Ajax-krant. In overleg met Drukkerij Grafica (de heer van Steen bergen en zijn staf) is besloten voortaan rond de eerste van elke maand uit te komen. Dit houdt in dat wij de bij dragen van onze correspondenten en andere medewerkers uiterlijk de 16e van de maand daarvóór moeten ontvangen, opdat zetter, corrector en drukker, in nauwe samenwerking die „uitkomst" waar kunnen maken. Maar dan ook met u aller medewerking. En dat zal ook best gaan, wanneer wij ons clubblad be schouwen als een mededelingenblad over gebeurtenissen in de club etc., en niet als een orgaan met nieuws „hot from the needie". Dat kan nu eenmaal niet. Belangrijk is b.v. de gang van zaken van ons eerste elf tal. Voor de statistiek moet dit zeker in het clubnieuws worden verwerkt. Maar wil het niet zien als een beschou wing gelijk die in een nieuwsblad. Trouwens, voorzover u er zelf al niet bij was, hebben radio, televisie en sportbla den u al op de meest uitvoerige wijze omtrent het spel- verloop ingelicht. Belangrijk vinden wij wel, dat wij in de toekomst ook wat meer verslagen krijgen over het tweede elftal. Dat komt er altijd „stiefmoederlijk" af. De reserves moe ten toch beslist meer aandacht hebben in de Ajax-krant. De K.N.V.B.-juniores verschijnen zelfs al meer in de Pers Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Voor de semi- profs is het zelfs al begonnen. Daarbij willen wij enkele veranderingen welke zich hebben voorgedaan even memo ren. In de eerste plaats de nieuwe trainer, die 15 juli j.l. in Ajax-dienst trad. Mr. Jack Rowly. Jackeen in onze oren goed klinkende naam Eens bekwaam achterspe ler van Manchester United, International (en lang oud international der Engelsen) heeft deze goed-veer tiger zijn sporen in Albion dus wel verdiend. Van harte hopen wij dat hij zich bij Ajax thuis zal voe len en onze spelers tot grote prestaties zal weten te bren gen. Mr. Rowly, welcome to our club, welcome to Holland. You may have learned that the name Jack is very big name in Ajax, remembering our good old Jack Rey nolds (R.I.P.) who was for about 30 years not only a teacher of the most perfect football, but was also our dear friend. Holding out our hands to you, we hope that you will have a good and long stay with us. Er zijn meer nieuwe gezichten. In het nieuwe seizoen zult u namen als Wieringa, Thijm (de tweede uit Alkmaar) Duy venbode (Spartaan; velen uit de Oude-voetbal wereld zullen zich deze naam nog herinneren als doelverdediger van het aloude V.V.A.), Honnef (Kon. H.F.C.) en Bodde uit Arnhem. Wij heten deze spelers ook een hartelijk welkom in onze gelederen en wij hopen dat hun transactie zowel voor hen als voor Ajax het voorgestelde succes zal hebben. Onder de nieuwe contractanten bevinden er zich ook „van eigen kweek" om zo te zeggen; C. Ruiter, E. Tanis, Van Haarlem, Pieter Paternotte en Peil zullen voortaan in de Ajax-boeken voorkomen als semi-profs. Jongens, van harte. Blijf Ajax zien als de vereniging, waaraan je eens je hart verpande Achter dit alles schuilt toch wel een compliment aan het adres van de jeugd-commissie, trainer Veen e.a. Om maar eens in het tegenwoordig in voetbal zo zake- Kantoorartikelen Doorschrijfsystemen Schrijfmachines Tel- en Rekenmachines Kantoor- en Bedrijfsmeubelen Weteringschans 185- 223 - Telefoon 249859-249250-249250-249259 - Amsterdam Kantoormeubelen - Kantoorartikelen Middenweg 97-99 - Telefoon 946097 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 2