JUWELIERS Bouwmeester Gerrand Tiet leven van een Ajax Bestuurder is blijkbaar niet van gevaar ontbloot, want wederom is onze mankracht met twee stuks afgenomen, jammer genoeg door betreurens waardige omstandigheden; maar straks gaat een grote groep om andere redenen ,,het schip van staat" verlaten, geluk kig niet omdat het zo slecht gaat, (meer Kampioenen dan ooit tevoren, een betere financiële positie en het eerste elf tal waarschijnlijk als tweede van het land is toch werke lijk zo slecht niet), maar omdat, enfin,u hoort het nog wel. De twee slachtoffers van het ogenblik zijn onze vriend Frits de Bruyn, welke door hinderlijke rug en beenklach ten (hopelijk heel tijdelijk) minder valide is, en verder Bestuurslid Piet v. Deyck, die van een ongelukkige val een gemene wervelkwetsuur heeft overgehouden. Wij wensen deze twee trouwe Ajax vrienden van harte een spoedig en algeheel herstel toe, en een spoedig weer zien in ons Stadion. Met ons eerste elftal meegetrokken naar Eindhoven en daar jammer genoeg niet onze laatste en tevens fraaiste kans zien benutten. Het verloop en de uitslag van deze wedstrijd was voor ons wel een heel grote teleurstelling, want zonder iets aan de overwinning van P.S.V. te willen afdoen, was een dergelijke nederlaag toch echt niet nodig geweest. De doorslag gevende factor was m.i., dat P.S.V. moreel sterker was dan Ajax; onze ploeg had voor een dergelijke belangrijke wedstrijd iets mat, en speelde zeker niet met de geestdrift en het feu sacré van de Endhovenaren. Daar kwam verder nog bij, dat de doelpunten tegen ons zeer Heiligeweg 1 2, Amsterdam-C Telefoon 36541 ongelukkig voor onze jongens tot stand kwamen. Het eerste, tweede en vierde doelpunt waren goed, maar kwamen door een fout en twee ongelukjes wel zeer voordelig voor P.S.V. tot stand, terwijl bovendien dit vierde en ook het vijfde ter wereld kwamen op het moment, dat wij na een groot overwicht, gedwongen waren de wedstrijd verder met 10 man uit te spelen. Het uit-het-veld-zenden van een onzer meest beheerste spelers nl. Werner Schaaphok, was voor ons onder deze omstandigheden dan ook de absolute genadeklap, en dat vind ik persoonlijk iets om moeilijk overheen te ko men, in een wedstrijd die ook voor ons het sluitstuk van een seizoen voetballen moest betekenen. Natuurlijk vergat Werner zich lelijk toen hij Fons van Wissen natrapte, en vanzelfsprekend kon scheidsrechter v. Leeuwen moeilijk anders doen dan hem van het veld te sturen. Maar toch, begrijp ik niet goed, dat de toch zeer eer lijke rechtspreker, de handeling vooraf van v. Wissen blijk baar niet opgemerkt heeft, deze trapte Werner moedwillig enige malen van achteren, klemde daarna zijn been, en speelde na het onverstandige optreden van Schaaphok bo vendien nog eens eigen rechter, en gaf deze ook een ferme trap. Zonder discussie, en tevens met het oog op de belang rijkheid van de wedstrijd, was er bij de noodzaak van di recte bestraffing, maar één rechtvaardige straf mogelijk geweest nl. beide spelers naar de kleedkamer. Hoewel de uitslag van de wedstrijd zeer waarschijnlijk anders geweest zou zijn, durf ik toch niet zonder meer te zeggen, dat de winst dan in Amsterdam terecht gekomen zou zijn, daarvoor speelden de Eindhovenaren zoals reeds gezegd te enthousiast en te direct zonder enige franje. Wat bij onze jongens verder heel sterk op de voorgrond trad, was een grote mate van voetbalmoeheid, en het is van mij zeker geen nakaarten als ik nogmaals vast stel, dat de enor me medewerking welke wij, dit jaar aan de vertegenwoor digende elftallen hebben moeten verstrekken, absoluut niet voor een club is op te brengen. Een statistiek heeft uit gewezen, dat Ajax dit seizoen ca. 40% van de mankracht van het gehele vertegenwoordigende Nederlandse voetbal heeft moeten opbrengen, en hoewel het ons als clubmens ergens met trots vervuld, is het toch niet te verhelen, dat een dergelijke zware belasting van de spelers ernstige scha de aan de belangen van de betreffende club moet berokke nen. Overigens nogmaals mijn hartelijke gelukwensen aan de symphatieke Eindhovenaren. Van weerszijden is er vinnig om het balbezit gestreden, hard en soms weieens te hard optreden geschiedde over en weer, en is bij een dergelijke belangrijke wedstrijd moeilijk te voorkomen, maar afgezien van het jammerlijke v. WissenSchaaphok incident is er niets uitgesproken onaangenaams voorgevallen. Wij wen sen Roel Wiersma en zijn kranige spelers dan ook namens Ajax heel veel voorspoed in de komen Europa Cup-wed strijden. We hadden het graag zelf opgeknapt, maar nu dat niet mogelijk is, zullen wij jullie (hopelijk goede) resultaten met heel veel belangstelling volgen. Hoe sport soms kan verdwazen maakte ik jammer genoeg in de rust in de Bestuurskamer van P.S.V. mee. Volgens aller mening was het een stevige maar eerlijke wedstrijd waarin niets onaangenaams was voorgevallen. Een heer was het hier echter niet mee eens; met luide stem verkondigde hij, dat Ajax zeer onprinselijk speelde, en dat één van onze spelers gewoon een schwas, die levenslang van de sportvelden moest verdwijnen. Als Voorzitter meende ik voor onze mensen te moeten opkomen, maar de heer die zich op mijn verzoek voorstelde als de heer Ir. O was blijk baar zo verblind, dat hij zijn mening handhaafde en hier over weieens zou schrijven. Ik beloofde hem dit ook te doen, waarvan acte. Jammer voor de P.S.V. Bestuursleden, waar mede wij op zulk een bijzonder goede voet staan, en jam mer steeds weer te moeten zien, dat zelfs vooraanstaande mensen zo dikwijls op het sportveld tot een dergelijke graad van onsportiviteit en onwellevendheid tegenover hun gasten en sportvrienden vervallen. Nu verder nog maar een beetje vergaderen en voorzich tig Intertoto spelen, en dan weer met frisse moed naar het nieuwe seizoen. Aan de Ajax-vakantiegangers veel genoe gen en mooi weer. JAMES 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 8