Jan de Vos Huldiging Sport- en Schaats-artilcelen zeker, in bitter weinig clubs zowel binnen- als buiten land te vinden. Dit manco is voor vele verenigingen de oorzaak van alle kommer en ellende. Men wil graag „Grote Piet" spelen, het heel dure mannetje of op de borst slaanderig kereltje uithangen, zonder enige kennis van zaken, of zonder enig begrip van wat des voetballers is. We komen deze types vaak tegen en het is altijd machtig interessant zonder het geven van commentaar naar deze „nonvaleurs" te luisteren. En ook de verhalen in de pers over dit onder werp het leiden van een club dus zijn soms van groot kaliber, maar voor real insiders zonder enige waarde. Leg een schep geld op tafel en je wint de pot is meestal het pa rool. Natuurlijk, met een schep geld valt een pot te win nen, maar in die pot zit meestal een gat of minstens een lek. En als dat gat of lek er is, komt de mand met rotte toma ten. In heel de voetbalwereld wonen misschien, pak weg, 25 clubs, die een rijk bestaan hebben. En de rest uitgezon derd enkele „ups and downers" leeft bij de gratie van een zak armeturf. Moraal van dit liedje; als het succes niet uit „het hart" van de club komt, is, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, iedere aan voetbal gespen deerde cent, in de aqua naturale gebliksemd. Wij voor ons kunnen ons gelukkig prijzen, dat ons succes steeds uit „het hart" van de vereniging is gekomen. Vakmanschap en zake lijke inslag zijn de palen waarop het Ajax-huis rust. Mogen dat vakmanschap en dat zakelijke inzicht nog lange jaren onze club aan de top van het Nederlandse voetbal houden, m: dan zullen we nooit en te nimmer met de bedelnap langs de huizen gaan. Donderdag 27 juni a.s. schaart de Ajax-familie zich weer in een kring om de tafel met het groene laken. Jaarlijkse Algemene Vergadering. Er valt iets te kluiven. Naast de bekende punten, zoals voorlezen verslagen etc., zal er af scheid genomen moeten worden van Jan Elzenga. Jan heeft zijn besluit genomen; Jan legt de oorlogsbijl neer. De jaren gaan tellen en de gezondheid is niet meer als dertig jaren geleden. Jammer, maar waar en dus hebben wij zijn af scheid van de bestuurstafel te respecteren. We hopen er t.z.t. op terug te komen. Verder zal er een complete sectie betaald voetbal geko zen moeten worden. Jan Potharst, Jaap Hordijk en Piet van Deyck hebben de stukken ingekeken en voor gezien gete kend. Succes hebben de heren gehad. Ajax 2 kampioen en het eerste elftal bijna. Wat wil men nog meer? Ja, ja nog een kampioenschap! Laat u maar zitten! Ga er zelf maar eens aan staan. Het genoemde trio heeft het best gedaan en daarvoor verdienen de heren onze dank (hetgeen ook geldt voor trainers en verzorger). Tot slot krijgt de amateur-commissie nog een beurt. On dergetekende stopt. Tijd van komen en weten plaats te maken voor de aanstormende jeugd. Hopelijk zullen de juiste mannen gekozen worden, mannen, die eigen belang voorbij gaan en er alleen op uit zijn het Ajax-belang te die nen. Als dat gebeurt, blijft de toekomst aan ons. BROWN Ken onderscheiding Een kleine, doch uitgelezen schare Ajax-leden was op woensdagmiddag 5 juni in het Ajax-stadion aanwezig om te getuigen van de waardering voor het werk, dat jubilaris Jan de Vos gedurende niet minder dan vijftig jaar voor zijn Ajax had verricht. Er waren echter ook enkele niet-Ajacie- den aanwezig waarvan we slechts noemen een vertegewoor- diger van het gemeente-bestuur van Amsterdam en de heer Lo Brunt van de K.N.V.B. De heer de Vos, zijn dochter en kleinzoon zullen met ge noegen geluisterd hebben naar de woorden van grote waar dering, die uit eigen kring achtereenvolgens gesproken wer den door voorz. Melchers, mevr. Dukker, Piet Ouderland na mens alle contractspelers, Pepi Gruber, Jan de Boer en Kick Geudeker, die allen herinneringen ophaalden uit de tijd, dat er nog appeltjes van zijn boerderij bij het oude Ajax-terrein gestolen konden worden. Maar zichtbaar verrast was de jubilaris, toen de vertegenwoordiger van de gemeente Am sterdam zijn vlotte speech besloot met namens de burge meester mee te delen, dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd de heer de Vos de ZILVEREN MEDAILLE, BEHORENDE BIJ DE RIDDERORDE VAN ORANJE-NAS- SAU toe te kennen. Bescheiden als altijd, doch innerlijk toch wel een beetje trots liet de heer de Vos zich deze wel verdiende onderscheiding op de borst spelden. Ook de heer Lo Brunt voerde het woord als bewijs voor het feit, dat een dergelijk langdurig dienstverband ook in Den Haag niet onopgemerkt blijft. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan met het aanbieden van de K.N.V.B.-man- chetknopen. Evenals de heer Melchers legde de heer Brunt de nadruk op het feit, dat het tegenwoordig zo zeldzaam is plichtsbesef aan te treffen, een karakter-eigenschap, die bij de jubilaris in zo hoge mate aanwezig is. De heer Mel chers beklemtoonde o.a. het feit, dat een eerste elftal een bestuur, vele commissies enz., enz., nog zulk goed werk kunnen verrichten, doch wanneer andere schakels in de lange ketting zwakke plekken vertonen al het werk aan de top vergeefs kan zijn. Daarom ook is het minder spectacu laire, doch eveneens zeer belangrijke werk, dat de heer de Vos gedurende vijftig jaar heeft verricht en nóg steeds ver richt zo belangrijk voor Ajax, aldus onze voorzitter, die een enveloppe met inhoud overhandigde. Ook de andere spre kers lieten hun woorden van geschenken vergezeld gaan. Verheugend was het, dat ook Erevoorzitter Marius Kool haas acte de presence gaf, al liet hij zich niet overhalen om puttend uit zijn rijke herinneringen ook het woord te voeren. De handdruk, waarmee hij wilde volstaan, zal de jubilaris echter ook veel genoegen hebben gedaan. Alles bijeen was het voor de heer de Vos en zijn familie een middag om niet snel te vergeten. M. Sporthuis HERTENKAMP Op vertoon van Ajax-diploma 1 0 pet korting Retiefstraat 39 (naast Pretoriusstraat) Amsterdam-O., Tel. 947929 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 5