Tribunale Praetvaria Clubtrouw Neen, geachte lezers, dit wordt geen rechtskundig geval, doch eenvoudig een behandeling van de „gevarieerde praatjes", die menals men zelf vrij zwijgzaam is, zo op de tribune opsteken kan. Inderdaad neemt „de tribune" dikwijls de allure aan van een „tribunaal"want de veroordelin gen zijn doorgaans niet van de lucht. Het is natuurlijk een bekend feit dat de tribune, voor haar geld, een kijkspel hoopt te zien en daarop ook een zeker recht heeft, dat de bestede penningen waard is. Het gaat hier echter ook al net als met bioscoop of theater, men ziet zoals men het wil zien. De toets der waardering voor het gebodene blijft altijd van persoonlijke aard; wat de één mooi of althans vrij goed vindt, wordt door de ander verguisd. Bij voetbal is de chauvinist slechts te vreden gesteld als zijn club wint! Aan waar dering voor de tegenstander ontbreekt het maar al te vaak. We dienen toch allemaal te weten, dat de winnaar niet altijd het pri vilege van goed spel bezit en dat een keu rig voetballende ploeg, dikwijls door aller lei omstandigheden toch de verliezende partij kan zijn. Het gaat met ons Ajax al net als met zovele particulieren. Zolang men in het middelpunt der belangstelling blijft en een topfiguur uitbeeldt heeft men een massa bewonderaars. Gaat het door omstandighe den wat minder goed, dan verflauwt deze bewondering naar gelang. En mocht iemand het lot beschoren zijn geheel in de vernieling te gaan, dan is hij al heel snel vergeten. De geschiedenis heeft bewezen, dat voetbalclubs, die inder tijd tot de prominenten behoorden door het afdalen naar lagere regionen, totaal verge ten zijn en slechts terloops door de oude garde in de herinnering worden terugge bracht. Het is helaas maar weinigen gegeven, in voor- en tegenspoed, dezelfde gevoelens te blijven koesteren. Zou dan werkelijk de persoon of de club waarvoor men altijd zo veel voelde, door de veranderde omstandig heden óók veranderd zijn en onze belang stelling niet meer waard? Nu Ajax zijn toppositie niet heeft kun Hoe een eindresultaat ook is, wij dienen ons daarbij neer te leggen. Veroordelen of het zoeken van verontschuldigingen heeft geen enkele zin. Men wint, verliest of speelt gelijk en daarmee basta! Zondag 9 juni j.l. verloren wij de be langrijke wedstrijd tegen P.S.V. Winst zou ons ongetwijfeld het kampioenschap heb ben bezorgd; nu was echter P.S.V. de al leszins verdiend gelukkige. We gingen natuurlijk allen naar Eindho ven met de gerechtvaardige hoop dat het wel zou lukken. De inmiddels bewezen gerechtvaardigde hoop hadden echter ook de Eindhovenaren. Zonder te spreken van een wedstrijd vol voetbalschoonheid, mogen we toch ruiterlijk erkennen dat P.S.V. deze middag het beste van het spel had. We weten, zonder overdrijving, dat ons Ajaft in gewone doen beslist niet de minde re is; deze middag ging het eenvouding niet. Of dit nu aan de gehele ploeg ligt, aan de spelers individueel of aan de hen door trainer Gruber gegeven opdracht, ver mogen wij als toeschouwers niet te be- of veroordelen. We mogen gevoegelijk aanne nen handhaven, ofschoon we nog altijd een zeer respectabele plaats op de ranglijst in nemen, bestaat er bij gelukkigenkelen onder ons eveneens de tendenz minder gunstig over onze ploeg te oordelen. Is dit niet je reinste onzin? Inderdaad, we zijn bij Ajax heel erg ver wend. Een lange reeks van jaren bracht ons zóveel kampioenschappen en zóveel helden feiten werden geboekstaafd, dat voor enke len de huidige teleurstelling moeilijk te ver werken blijkt te zijn. Is Ajax I dan gedoemd eeuwigdurend kampioen te moeten zijn? Heeft niet elke club zijn ups en downs? Vergeten deze mensen bovendien dat ook onze lagere elftallen steeds maar weer voor prachtige resultaten zorgen? Het is voor elke voetbalvriend toch een bekend feit dat er ook nog andere clubs zijn, die iets van voetballen afweten. Laten zij ook eens hun glorietijd beleven. Ajax' record op dit gebied te benaderen zal toch altijd nog een zware opgaaf blijven. men dat, uit elke misgreep lering wordt ge trokken. Dat er enigen misnoegd waren over de accommodatie bij P.S.V. en het gebrek aan gastvrijheid, in die zin dat Ajax van de wei nige eentreebewijzen, nog voor het meren deel over slechts staanplaatsen te beschik ken had, mag nooit verleiden tot het onze tegenstanders misgunnen van de zo zeer verdiende overwinning. Ook is het onbillijk in het openbaar een scheldkanonnade te ontketenen aan het adres van onze ver liezende Ajaxieden. Ajax-supporters, vergeet nooit dat in uw omgeving andere toeschouwers (niet-Ajax- ieden) zitten, tegenover wie wij onze club hebben hoog te houden. Vergeet nooit dat ook u Ajax vertegenwoordigt. En dit kan beslist niet door het gebruik van minder behoorlijke taal of door het kant-noch-wal rakende kritiseren van de daden der tegen stander of scheidsrechter. Ook door uw houding, Ajax-supporter, heeft uw club slechts te winnen, indien u objectief en eerlijk in uw beoordelingen blijft. Wz. Waarom zich dan laatdunkend betonen, nu het tijdelijk wat minder goed gaat dan wij, verwende Ajax-aanhangers, gewend zijn. Juist nu is het dubbel nodig, zoals het altijd nodig is, onze trouw te bewijzen. On ze jongens kunnen slechts met onze voort durende trouw en belangstelling weer tot betere resultaten komen. Dat ze het in tich hebben is toch voldoende bewezen. Als Ajax-supporter moeten we ons nooit laten verleiden om ons in glorierijke af straling te koesteren. De jongens op het groene veld zullen het toch moeten doen en aan ons is de taak hen daarin daadwerkelijk door onze finan ciële steun en moraal door onze aanwezig heid, bij te staan. Afbrekende kritiek heeft nog nooit enige dienst bewezen. Wij, donateurs, moeten er steeds van uit gaan, dat na elke tijd een betere tijd mogelijk is en we kunnen daar heel wat aan doen. Maar dan ook door dik en dun! Wz. Kantoorartikelen Doorschrijfsystemen Schrijfmachines Tel- en Rekenmachines Kantoor- en Bedrijfsmeubelen Weteringschans 185- 223 Telefoon 249859 - 249250-249250 - 249259 Amsterdam Kantoormeubelen - Kantoorartikelen Middenweg 97-99 - Telefoon 946097 13

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 13