Niessen Suggestie Winter 1962-1963 Van de Penningmeester Grafische Kunstinrichting Prinsengracht 486/88, Amsterdam Telefoon 39550-242696 Privé 36510 Fabrikant van: CLUBVLAGGEN, HERINNERINGS VAANTJES, EMBLEMEN, RUGNUMMERS, enz. Reguliersbreestraat 32 Kinkerstraai 255-257 Linnaeussiraai 56 Sarphafipark 48 Haarlemmerdijk 145 Nu moet de huidige voetbalcompetitie tot elke prijs eind mei afgedraaid zijn om de zomersporten niet in de wielen te rijden. Ik geloof dat deze afbakening onjuist is, zeker met be trekking tot het betaalde voetbal, omdat veel clubs in deze sector door het wegvallen van het voetbalprogramma ge durende een aantal weken financiële schade hebben ge leden. Het verdient m.i. aanbeveling een voetbalprogramma zo danig op te stellen, dat eind mei niet de definitieve grens is, omdat er in de meeste zomers diverse weken voetbal mogelijk is. En mochten de mussen toch dood uit de bomen dreigen te gaan vallen, dan kan een voetbalprogramma toch nog afgelast worden, want als er met ijs en sneeuw niet gevoetbald wordt, behoeft er met abnormaal warm weer ook niet gespeeld te worden. Het een zowel als het ander is dan niet verantwoord. Van de zijde van de zomersporten en met name in de honkbalwereld zal men met deze suggestie wel niet ver blijd zijn, maar aan het betaalde voetbal zijn nu eenmaal consequenties verbonden. Wanneer men bedenkt, dat de competitiewedstrijd Sport club EnschedeSparta een bezoekersaantal liet zien van ca 5000, omdat de meeste mensen, die normaliter wel ge gaan waren, nu de warme kachel prefereerden boven een bezoek aan een met sneeuw en ijs bedekt Dieckman-stadion, dan ligt het voor de hand te veronderstellen, dat deze ont moeting b.v. eind juni bij een normaal zomers tempera tuurt je duizenden mensen meer naar deze wedstrijd ge lokt had. Het gelukkig al weer achter ons liggende barre winter getij confronteert ons weer eens met de vraag, of wij in Nederland met ons traditioneel afgebakende voetbalseizoen wel op de goede weg zijn. Dit artikel werd tijdens de eerste dooi geschreven. (Red.) Nu moeten we onmiddellijk vaststellen, dat deze winter een uitschieter was en dat de meeste Hollandse winters het voetbalprogramma niet noemenswaardig in gevaar brengen. Sinds jaar en dag gaat voetballen in Nederland door voor een wintersport. In zijn algemeenheid is dat wel juist. Aan de andere kant vergeten we wel eens, dat er veel zomers voorbijgaan, waarin het diverse weken verre van warm is en waarin zonder meer gevoetbald had kunnen worden. Zondagmorgenbeeld; Trainen in de sneeuw. Boven: de K.N.V.B.-amateurs Onderde K.N.V.B.-jeugd en juniores AI Wij zijn in Nederland aan een bepaalde gang van zaken vaak te veel tradititoneel gebonden. Er is vaak te weinig speling om ook eens andere mogelijkheden te beproeven. Dit geldt ook met betrekking tot een precies afgebakend voetbalseizoen in een wisselvallig klimaat als het onze, waarin winters vaak geen winters zijn (met uitzondering van de achter ons liggende periode) en zomers, die geen zomers zijn. Ik geloof dan ook, dat een voetbalprogramma een zekere soepelheid op dit punt moet vertonen en dat we eind mei niet altijd krampachtig als streefdatum moeten aanhouden. Het lijkt mij dan ook dienstig in Nederland met de ver tegenwoordigers van de zomersporten eens om een tafel te gaan zitten, om deze zaak gezamenlijk onder ogen te zien. J. H. Vele leden gaven gevolg aan het verzoek tot betaling van de contributie 2e halfjaar, seizoen 1962/63, waarvoor har telijk dank. Maardit wil nog niet zeggen, dat alle leden hun contributie hebben betaald. Doet u dit nu even direct. Het vergemakkelijkt ons werk. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking. Postgiro 123977, penningmeester Ajax. Gem. Giro A 2800, penningmeester Ajax. G. JURGENS 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 12