CO BERGMAN Café Joop Smits dank". Jammer genoeg vergat de geachte schrijver hierbij het gewone woordje dank, dat gemeend en uit het hart kan komen, maar verdiept hij zich meer in de bedankjes die gewoonlijk op bruiloften en partijen voorkomen. Laat ik allereerst mijn persoonlijke mening voorop stel len, en wel, dat een vertrekkend bestuurslid alleen maar de plicht heeft zelf dank uit te brengen aan de leden, die het hem mogelijk gemaakt hebben zich in een door hem zelf gewenste hobby volkomen uit te leven. Bestuurs- en andere functies aanvaardt men volkomen vrijwillig, het is een erebaan, alleen al door het feit, dat men hem accep teert en vertrouwen ih zijn capaciteiten stelt. Het heeft voor de persoon ongekende voordelen, al was het alleen maar, omdat hij in de club, waarvoor hij liefde koestert, iets te betekenen heeft; ieder mens heeft zijn trots, anders is hij waardeloos. Bovendien is hij vrij om ieder moment van de dag een streep onder zijn activiteit te zetten. Re sumerende dus, eventuele dank rust alleen maar op het individu, hij heeft zijn baan vrijwillig aangenomen, zonder condities over betalingen, geschenken, of andere voorde len te stellen of te verwachten. Waar hij recht op heeft, is respect en verder heeft hij niets te reclameren. Een uitzondering maakt men dikwijls voor functionaris sen, die afscheid moeten nemen, hetzij, door vertrek, ziekte, ouderdom e.d., maar voor diegenen, die volgend jaar mis schien weer candidaat staan voor een functie, of die in hun hart bereid zijn direct weer zitting in hun oude func tie te accepteren, liggen de normen toch werkelijk anders, en gaat de vergelijking met spelers die hun voetbalschoe nen aan de wilgen hangen toch wel heel erg mank. Het door ons uitgesproken „SANS RANCUNE" blijft on zerzijds dan ook onverminderd van kracht, en vergeten is het ook niet. Dat het bestuur gezien het bovenstaande de zaak even aangehouden heeft, is iets dat u aan dit college moet overlaten, en dat had u door een simpel telefoontje best te weten kunnen komen. o Wat de open brief van mijn vriend A. L. Desmit betreft: hierop heeft Brown m.i. voldoende geantwoord, alleen zou ik Adé nog wel willen toevoegen: Waarom deze open brief? We hadden t.z.t. in een algemene vergadering hierover al les uiteen kunnen zetten, het is nog zo in een beginstadium, en wat doet het er toe wat de kranten schrijven, als ze maar over je schrijven, laat Ajax toch in de belangstelling staan, en als je nieuwsgierig bent, jij weet toch zeker wel het nut van de telefoon. Verder geldt hier ook, dat regeren vooruit zien is. Ons stadion is voor het heden lang niet vol maakt meer, het publiek wil steeds meer, we moeten bij blijven, vooral Internationaal, en over een paar jaar moe ten we toch iets gedaan hebben, als de Bijlmerpolder reali teit gaat worden en we in een Centrum komen te liggen. Geloof me Dolf, ik heb er nu al honderden werkuren inzitten, en het einde van de voorbesprekingen is nog niet te zien, en ik doe dit heus niet voor mezelf, maar voor die vereniging waaraan wij nu al zoveel jaren ons hart hebben verpand. o In de A.F.C. Schakel, onder het hoofd „Zaalvoetbal", een voor het betaald voetbal vrij tendentieus artikel gelezen, van een mijnheer Robert E. Duis. IN MEMORIAM Eind december 1.1. bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van de heer J. TH. DE WAAL in de leeftijd van 77 jaar. Wijlen de heer De Waal was meer dan 50 jaar lid van onze vereniging en heeft in vroegere jaren vele ma len deel uitgemaakt van de kascommissie en nog enige andere functies bekleed. Alhoewel zijn gezond heid hem niet meer toestond de verrichtingen van zijn club van zeer nabij te volgen, bleef zijn belang stelling voor Ajax onverflauwd. Helaas heeft de dood nu een einde aan zijn werkzaam leven gemaakt en blijft ons slechts de herinnering aan een prettig club makker en goed Ajacied. Hij ruste in vrede. Het Bestuur der A.F.C. „Ajax" Genoemde heer vraagt of het „prof voetbal" gedurende de vorstperiode het stadium van „achter een bal aanlopen" nog niet voorbij is, en dat het anders wel tijd wordt. Hij vraagt verder, „of dat allemaal wel nodig is?" en antwoordt met neen, en zegt daarna dat er wel andere mogelijkheden zijn. Hij voelt blijkbaar diep met ons mee, want hij vindt het onverantwoordelijk omspringen met topvoetballers, en komt tot de conclusie, dat het allemaal gaat om een paar centen en „om de jongens aan de gang te houden". Een paar bezwaren tegen dit zaalvoetbal deed hij ons ook uit de doeken, waaruit zijn terzake kundigheid wel sterk in het oog springt. Ie. Keizer en Hughes werden uit het veld gezonden. (Geachte heer D„ misschien zijn er wel meer uit het veld gezonden, dit is dan nl. precies als bij waterpolo voor 2 minuten). 2e. v. Heeswijk moest naar het ziekenhuis (dit was een gewoon ongeval zoals ook bij amateurs voor kan komen, overigens was hij de volgende dag weer thuis). 3e. v. Wijk benut 3 penalties, (dat is inderdaad ver schrikkelijk, vooral als men weet, dat bij zaalvoetbal voor 3 corners 1 penalty wordt gegeven). 4e. ruiten en banken bezweken, (wat een toestand mijn heer D. Als trouw A.F.C.-donateur wens ik mijn vrienden op „goed genoeg" zoveel publiek, dat er een paar mensen op de banken gaan staan en dat er een paar ruiten door het gedrang sneuvelen. Bij 5000 mensen wens ik u twee kapotte banken, dat neemt men mij beslist niet kwalijk). Tot slot geeft hij nog een paar tips om een vorstperiode verstandig door te komen, waarvan ik u niet wil onthou den: le. Op een verstandige wijze rust houden. 2e. Taktische besprekingen. 3e. Gezellige bijeenkomsten met dames. Ik hoop, dat u over het bovenstaande precies zo kunt lachen als ik, rest alleen nog maar mijn verwondering, niet over het fraaie deskundige artikel, maar wel over de redaktie van de anders zo prachtige A.F.C. Schakel, die iets dergelijks opneemt. JAMES Sigarenmagazijn Zoutsteeg 12 Tel. 31742 Amsterdam-C. Voorverkoop: AJAX - Blauw-Wit Olympisch Stadion Tijdens de wedstrijd kunnen wij elkaar niet altijd treffen Doch wel na afloop bij v/h J. NORD Linnaeusstraat 79, Amsterdam-Oost PRIMA CONSUMPTIES 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1963 | | pagina 11