tofog TER NAGEDACHTENIS AAN JACK REYNOLDS Bonds-, Keurings- en Clubartsen komen bijeen van dichtbij de keeper te verschalken. Met de stand 2O brak de rust aan. In de 2e helft kwam T. Bijl, die door de elftalcommissie uit zijn bed gebeld was (sorry Tom), ons elftal volledig maken. P. van der Meer wist als links-back nog een mooie goal te fabriceren, 30. Daar Schellingwoude de eer nog kon redden, wonnen wij deze wedstrijd met 31. Goed gedaan mannen!! Er is goed aangepakt en als wij zo door gaan, dan kan er een kampioenschap in zitten JOOP VAN DER TOORREN SPORTTOTO the right man in the right place Onze herinnering aan good old Reynolds gaat terug naar 10 juni 1917. De Ajax-familie was toen feestelijk bijeen in „Oost-Indië" in de Watergraafsmeer om onze mannen te huldigen voor de ereplaats die ze in het emotionele jaar 1917 bezetten. We hadden ons on danks alle tegenwerking en onderschatting van onze prestaties in die tijd aan de top van het Nederlandse voetbal gewerkt en het was Jack Reynolds die onze ploeg leidde en een groot aandeel had in de periode van succes die zo juist afgesloten was. Aan het einde van die huldiging kwam er een grote krans voor Jack Reynolds en een sigarettenkoker met de in scriptie the right man in the right place en dat was een hulde, die in de volle betekenis van de woorden, van toepassing was op een man, die in de loop van tientallen jaren Ajax zou opstuwen naar een hoogte, die het droombeeld is van elke vereniging. Ajax werd in Nederland een begrip voor topvoetbal en met dat begrip is en blijft voor alle tijden de naam en de persoon van Jack Reynolds innig verbonden. Het leven gaat snel. Voor onze jongere generatie, die de voetbal-lessen van deze grand old man niet hebben meegemaakt, spreekt de figuur van Jack Reynolds niet zo sterk als voor ons, oude garde, die weten, dat met hem een waarlijk goed mens en trouw Ajacied is heengegaan. Hij blijft voor ons een historische medewerker aan de naam van Ajax. Onze oud-spelers we zagen er meerdere op maan dag 12 november 1962 zullen het sterkst het verlies hebben gevoeld dat ons allen vervulde op deze droeve dag geschaard langs de plek waar Reynolds nu dicht bij zijn Ajax rust. Het was een moment van diep medeleven met Reynolds' echtgenote en zijn familie, toen we deze bouwer aan de reputatie van ons Ajax zagen neerdalen in zijn laatste rustplaats. Honderden Ajacied en en belangstellenden buiten onze vereniging brachten een laatste groethier van deze plaats zeggen wij vaarwel aan een man, die een sieraad was in onze gelederen. Wij zullen hem niet vergeten. D. KNEGT Niet alleen dat de totale inleg voor de eerste tien totoweken van het seizoen 1962-1963 ongeveer anderhalf miljoen gulden hoger ligt dan in de overeenkomstige periode van het vorige totoseizoen, maar ook het deelnemerspercentage van het aantal geregistreerden is gestegen en ligt thans tussen de 78 en 80 procent. Het record van het aantal geregistreerden, dat het vorig toto- seizoen op 925.000 personen was gekomen, is inmiddels reeds aanzienlijk verbeterd en als deze regels zijn gedrukt zal het cijfer waarschijnlijk reeds in de buurt van de 950.000 liggen. De mogelijkheid om nog vóór 31 december het aantal geregis treerden op een miljoen te brengen is dus zeker aanwezig. In tussen heeft de stichting de Nationale Sporttotalisator besloten een propaganda-affiche uit te geven, dat binnenkort als raam biljet wordt gebruikt. Deze affiche maakt ook melding van het doel zo snel mogelijk het miljoen te bereiken en als vraag staat op het biljet vermeld: Bent u daar ook bij? Ook een ander record is inmiddels gebroken en voor de eerste maal is onlangs een omzet van meer dan 900.000 gulden voor één totoweek bereikt. Dit mag zeker als een succes van de ijverige totofunctionarissen van alle sportclubs worden ge boekstaafd. Ook de gemiddelde inleg per persoon per week, het vorig seizoen op 1.220 vastgesteld, bevindt zich in stijgen de lijn en is thans op 1.223 gekomen. Met dankbaarheid mag dus gewag worden gemaakt van het feit dat de aktiviteiten van een aantal sportbonden en van hun verenigingen bijzonder goede vruchten hebben afgeworpen, zeker ook voor de clubs, die immers 20% van de bruto-inleg als voorinhouding ontvangen. De in september 1962 op initiatief van de Nederlandse Sport Federatie ingestelde Raad voor Opleiding en Research is reeds spoedig begonnen met zijn praktische werkzaamheden. Nadat de Raad reeds een aantal commissies ad hoc had inge steld om enkele actuele problemen wetenschappelijk te be studeren, is thans op 1 december een bijeenkomst belegd te Utrecht, waar bonds-, keurings-, en clubartsen elkaar zullen ontmoeten. Op de conferentie, die onder leiding staat van de voorzitter van de Raad voor Opleiding en Research, dr. K. Rijsdorp, zullen twee inleidingen worden gehouden. D. R. Martini, arts (Rijswijk) houdt een referaat over de functie van de clubarts, de functie van de Medische Bonds- commissies, verder over de verhouding van keuringsarts tot clubarts en of er behoefte bestaat aan een regelmatiger contact tussen de club artsen. Mevrouw N. A. O. Wegener Sleeswijk, arts te Den Haag, spreekt over de behoefte aan een regelmatige voorlichting ten behoeve van sportartsen en hoe dit te verwezenlijken is. Tevens zal mevrouw Wegener Sleeswijk ingaan op de vraag of een speciale opleiding voor sportarts noodzakelijk is en hoe die er uit zou moeten zien. Zij spreekt over de mogelijke erkenning als sportarts en of dit de sportgeneeskunde zou bevorderen. De behoefte aan een dergelijke bijeenkomst spruit voort uit de door verschillende artsen geuite wens om te komen tot nauwere contacten. Het ligt in de bedoeling dat na deze in leidingen twee discussiegroepen worden gevormd. Deze zullen onder leiding staan van Dr. J. Sikkel (Hilversum) en Dr. P. v. Dijk (Wassenaar). 18

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1962 | | pagina 18