Hazen en Konijnen Slechte tijding voor TOELICHTING OP HET DESBETREFFEND PUNT VAN DE AGENDA DER BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT INSTELLING VAN EEN LEDENRAAD, TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 1962 De steeds groter wordende financiële en zakelijke verantwoorde lijkheden, die het betaalde voetbal ook voor Ajax meebrengt, ma ken het zeer wenselijk, zo niet noodzakelijk, om een instrument in het leven te roepen, dat in meer gecomprimeerde vorm dan de algemene ledenvergadering, de vereniging en het bestuur ten dien ste staat. Ook is het wenselijk om, teneinde voor bestuurs- of andere be langrijke functies in de vereniging (commissies) de meest geschikte «w kandidaten te vinden, de voorbereiding daarvan in kleinere kring te brengen. Daartoe wordt voorgesteld om over te gaan tot de instelling van een ledenraad", een college van 33 personen, dat de taak en de bevoegdheid van de algemene vergadering zou moeten overnemen. Op het eerste gezicht lijkt in deze structuur een beperking van de macht der algemene vergadering te liggen. Dit is echter geens zins de bedoeling van de initiatiefnemers. De bedoeling is slechts de A.V. te comprimeren, tot een kleiner en beter hanteerbaar ge zelschap. De samenstelling blijft geheel in handen der A.V. door jaarlijkse verkiezing van de helft van de ledenraad. Het is de overtuiging van de initiatiefnemers, dat wij in onze voetbalgemeenschap moeten groeien naar een meer commerciële instelling waardoor medezeggenschap in verenigingszaken voor de leden langzamerhand geheel wordt uitgesloten. Door thans een ledenraad in te stellen, wordt de mogelijkheid geschapen een dreigend directorium voor jaren op te schorten. De invloed op de bestuurszaken blijft hierdoor voor alle leden vol doende verzekerd, doordat zij elk jaar 16 resp. 17 leden voor de ledenraad kiezen. Een vergelijking in het politieke vlak maakt de bedoeling het best duidelijk: Het Nederlandse volk (de algemene ledenvergaderingkiest de Tweede Kamer (de ledenraad). Dit college kiest als het ware de regering (het bestuur). Een zogenaamde „getrapte" verkiezing dus in de plaats van een directe verkiezing. Teneinde het democratische element daarbij volledig recht te doen, wordt bovendien voorgesteld de mogelijkheid in het leven te roepen van het „referendum" waarmede alle stemgerechtigde leden, in zaken van uitzonderlijk groot belang (fusies, opheffing der vereniging e.d.), gelegenheid krijgen zich uit te spreken. De instelling van een ledenraad brengt geen enkele wijziging in de macht, taak en bevoegdheid van het bestuur, noch in die der commisises teweeg. Initiatiefnemers beogen met hun voorstel te bereiken, dat: a. het aan emotionele invloeden onderhevige apparaat der alge mene vergadering tot een kleiner en daardoor tot rustiger over leg komend college wordt teruggebracht en j b. de keuze van kandidaten voor bestuurs- en andere belangrijke functies voor te bereiden; daardoor de juiste mensen op de juis te plaatsen brengend. In dit verband ware het bovendien goed om de mogelijkheid te vergroten krachten op financieel, economisch, fiscaal en/of ander gebied aan te trekken, die in de gewijzigde en de zich nog steeds wijzigende structuur van de voetbalorganisatie voor Ajax belangrijk zouden kunnen zijn. In de komende buitengewone algemene vergadering wordt de goedkeuring van de leden gevraagd tot het instellen van een leden raad. Wordt de gevraagde goedkeuring verleend en aldus in principe besloten, dan moet een commissie worden benoemd ter voorberei ding van de wijziging der statuten en het huishoudelijk reglement. In het voorjaar van 1963 zal dan een buitengewone algemene vergadering worden uitgeschreven ter goedkeuring van de desbe treffende wijzigingen. Om de zaak eenvoudig te houden heeft de commissie de sug gestie tot indeling in leeftijdsgroepen niet overgenomen. De Ajax Clubavond-Commissie gaat op jacht! In het jacht gebied van een bekend scheidsrechter hebben de leden van deze commissie enige dagen carte blanche. Op 21 december a.s. opening van de gordijnen tableau de la troupe. Dan ligt de jachtbuit versierd, zo zijn de heren ook nog! en omringd met de goede gave uit de lucht, te land en ter zee: anders gezegd: eend (niet te verwarren met „canard"), rollades, kip, kikkerbilletjes, zure haring, mosse len en nog meer herrie) op smetteloos laken. Héu als donateur, en u als goed lid komt toch ook?? In ons stadion. Om 8 uur precies gaat de gong! Dan kunt u zien wat de heren van de C.A. de dames niet te vergeten hebben uitgespookt. Cor la Fleur staat aan de micro. Hij weet echt het verschil tussen een kien-zes en kien-negen. Mocht u ook iets op tafel willen leggen. Het mag!! BROWN 14

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1962 | | pagina 14