Rapport JACK REYNOLDS f Ondergetekenden Mr. dr. E. W. CATZ, A. L. DESMIT, C. H. GEUDEKER, G. DE JONGH, H. G. A. TIMMAN, W. F. VOLKERS en J. H. WESTRIK moeten worden verkregen) en reglementair nauw gezet moeten worden uitgewerkt en de algemene le denvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Op dit ogenblik meent de commissie verder te kun nen verwijzen naar de toelichting, welke hierbij gaat. Amsterdam, 19 november 1962. Namens de commissie voornoemd: G. DE JONGH (zie verder toelichting op pagina 1 4) allen werkende leden van de A.F.C. Ajax en in haar alge mene vergadering van 28 juni 1962 benoemd om rapport uit te brengen a) inzake de al dan niet wenselijkheid om een splitsing, hoe dan ook, van het betaalde- en amateurvoetbal in Ajax- verband te verwezenlijken en b) inzake de al dan niet wenselijkheid om, in bepaalde opzichten, de rechten der leden over te hevelen naar een, statutair en reglementair te omlijnen, vertegen woordigend lichaam (ledenraad), hebben zich als commissie ampel met deze onderwerpen bezig gehouden. Zij zijn daarbij eenstemmig tot de vol gende conclusies gekomen: ad a: op dit ogenblik achten zij het niet nodig en evenmin gewenst om een afzonderlijke rechtspersoon in het leven te roepen; gedacht is aan een stichting ter split sing van betaald- en amateurvoetbal. „Niet nodig", omdat het bij de huidige status al mogelijk is, zo zulks het bestuur raadzamer zou voorkomen, bepaalde scheidingen in de boekhouding der vereniging te ver wezenlijken. Niet „gewenst", dewijl thans niet valt te voorzien hoe en wanneer deze, in algemene zin toch wel te verwachten ontwikkeling, duidelijker aan de dag zal treden, zou de commissie zich nader kun nen verdiepen in bepaalde fiscale en andere conse quenties, die, meer of minder onverbrekelijk met het scheppen van een afzonderlijke rechtspersoon kunnen zijn verbonden. Ook het, niet zelden aan enige wis seling onderhevig overheidsstandpunt zou alsdan, in commissoriaal verband, opnieuw een voorwerp van gedegen onderzoek moeten uitmaken. De commissie is wel van mening, dat het raadzaam zou zijn de be voegdheden van de leiding van het betaald- en het amateurvoetbal reglementair duidelijker te splitsen, dan thans het geval is. De splitsing dient namelijk zorgvuldiger in het huishoudelijk reglement te wor den omschreven. ad b: zij achten het uitermate wenselijk om zo spoedig mo gelijk tot de instelling van bovengenoemd vertegen woordigend lichaam (ledenraad) te komen. Na in- stemmming van de algemene vergadering met dit, maar ook de recente praktijk heeft uitgewezen, vele voordelen biedend denkbeeld waarvan de belicha ming steeds meer in organisaties van zekere omvang wordt aangetroffen zullen, wederom in commissio- riale sfeer, de vereiste regelingen statutair (waarop dan de sanctie van het Ministerie van Justitie zal Voor mij was je d'allerbeste. En als beste niet alleen van ons land maar als de beste aller tijden ging je heen. Jij was niet maar zo een trainer, jij was volbloed Ajacied die bij ons slechts kon gedijen; al begrepen wij 't toen niet. Jij bent een van ons geworden, iets heel zeldzaams voor een Brit. Zelfs als door een „nieuwe orde" jij een tijd in Polen zit trekt je hart niet naar good England maar naar good old Amsterdam. Naar de Meer, naar je roodwitten. En 't is daar waar je weer kwam. Toen je tachtig was geworden deed het mij geweldig deugd dat je naar mij toe wou komen wijl 'k kon delen in de vreugd. Als na achtendertig jaren Ajax honderd jaar bestaat zijn we nog, na al die jaren, over Jek niet uitgepraat. Jij zult steeds zijn een dergenen die men niet vergeten kan. Niet omdat je ons ging trainen zoals jij alleen het kan, maar omdat je heel je leven mannen van ons hebt gemaakt. Velen heb je iets gegeven dat hun steeds is bijgebleven door jouw voorbeeld aangeraakt. B. S. LE MARCHÉ 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1962 | | pagina 11