Gaarne even Uw aandacht Grepen uit de Bestuursvergaderingen Dec. '59 - Jan. '60 De aanvragen voor een paar vlotte partijtjes tegen jongens, die ook iets van de wereld willen zien, waren er natuurlijk weer. Swiss-match-maker, dat is een sportorganisatie te Luzern, had, of beter heeft, voor ons: Galata Sport Klub (Liga Istanbul) voor echt niet duur DM 4500,Besiktas F.C. (führende türkische Profi-Mannschaft mit vielen Internationalen) speelde tegen Real Madrid 11, voor een koopje, n.l. DM 6800,zonder verdere kosten. Madureira F.C., Rio Janeiro (een der bekendste Braziliaanse clubs met spelers, die aan het wereldkampioen schap deelnamen). Kosten DM 10.000,Flamengo, Brasilien (ein Begriff für Fussballkenner!). Gewoonweg cadeau! Voor DM 25.000,—. Verder heeft de match-maker iets voor ons in Griekenland, Israël en bij de Turken. We hebben het voor kennisgeving aangenomen. De Zweden voelen alleen iets voor Zuidamerikaanse clubs. Frankrijk, België, Duitsland en Engeland komen daar niet, of vrijwel niet, in aanmerking. Over ons landje praten we niet eens, maar wel wil Malmö F.C. in October a.s. even bij ons aanwippen. De jongens uit Malmö gaan dan een wereldreis maken. Japan, China, Zuid-Amerika etc. Voor een duizendje of tien willen ze wel zo vriendelijk zijn even op Schiphol te landen. We zullen ze maar „rustig doorvliegen" toewuiven. A.I.K. wil in Maart wel even bij ons komen kijken. Erg aardig van die lui, maar ze doen het beslist niet voor niets. Over 10 mille valt te praten. Echter niet met ons. De club van Jaap Knol, J.O.S., bestaat op 7 Februari a.s. 40 jaar. In verband met te houden receptie, Zaterdag 6 Fe bruari a.s., ons verzocht van bovenzaal stadion gebruik te mogen maken. Accoord. Van de Rijksgebouwendienst bericht, dat het bestaande con tract t.b.v. Dienst Bescherming Bevolking tot uiterlijk 1 Juli a.s. loopt. Eventuele verlenging zal vóór 1 April 1960 kenbaar worden gemaakt. De Lustrum-Commissie van de vereniging Tuindorp-Water graafsmeer dankt voor door ons geschonken bijdrage. De Ned. Sportbond voor Gevangenispersoneel verzoekt om onze velden voor een te houden tournooi op 14 en 15 Septem ber a.s. Onder bepaalde voorwaarden zal zulks worden toege staan. Een nadere bespreking met het bestuur dier vereniging zal evenwel eerst plaats vinden. De heer J. Hoven zegt dank voor attentie bij zijn 75ste ver jaardag. Piet Ouderland zegt in vriendelijk schrijven dank voor ge zonden fruitmand. De heer Mulders uit zijn misnoegen over het bezetten van plaatsen op de overdekte tribune met zitkussentjes ver voor de aanvang van de wedstrijd. De betreffende controleurs zal op dracht worden gegeven een en ander te verhinderen. Afd. Honkbal zal worden toegestaan vanaf heden op Vrij dagavond gebruik te maken van benedenzaal stadion voor training. Aanvang 8.30 uur. Met Margadant Mij. voor tribunebouw zal op Zaterdag 9 Ja nuari een oriënterende bespreking plaats vinden omtrent ver hoging van capaciteit om ons veld. De firma M. Volkers Zn. zal worden verzocht offerte te maken voor verbetering bestaande waterleiding enz. in ons stadion. Foto's diploma's. Er zal strenger op gelet worden of de diploma's van de (verplichte) foto zijn voorzien. De voorzitter leest een oriëntatie-rapport van de Financiële Commissie voor. De heer G. de Jongh geeft, na voorlezing, na dere toelichting. Supporters Club „Ajax" verzoekt er voor te zorgen, dat leden bij thuiswedstrijden van eerste elftal steeds bp plaatsbewijzen kunnen rekenen. Zullen aan redelijk verzoek natuurlijk voldoen. De heer Somers (van radio en televisie) verloor tijdens match AjaxP.S.V. aansteker. Ronso-gas. Aandenken. Eerlijke vin der wordt beleefd verzocht verloren voorwerp (tegen beloning) bij onze administrateur in te leveren. Heerenveen zond bestuursleden naar Amsterdam om ons uit te nodigen voor wedstrijd. In beraad gehouden. Ook veteranen, spelers uit de bekende 65-nederlaagmatch, kunnen die dag hun ex-opponenten op het veld ontmoeten. Restaurant Treslong (van de bollen) liet ons weten, dat er zalen beschikbaar zijn voor diners en feesten. We wisten het, maar ja, zaken zijn zaken. De heer E. Staller zegt dank voor betoonde belangstelling bij huwelijk. Mevr. Koster beklaagt zich in kaartschrijven, dat zij, niet tegenstaande bezit plaatsbewijs Open-tribune, geen plaats kon krijgen en in het (natte) gras kon gaan zitten. Klacht, helaas, maar al te waar, maar kunnen door houding publiek daar weinig aan doen. De Open-tribune heeft een capaciteit van 5000 plaatsen en er worden beslist niet meer kaarten verkocht. Er zijn altijd bezoekers, die op ruimte zijn gesteld en het ver tikken in te schuiven. We zullen echter proberen de plaats ruimte te vergroten. Dat moet dan geschieden door het plaatsen van nood-tribunes of op andere wijze. We zijn paraat. Hetzelfde geldt voor de Overdekte. Deze tribune heeft een capaciteit van 4500 plaatsen. Aan het publiek worden zegge en schrijve 2600 kaarten verkocht. Voor leden en donateurs plus dames of kinderkaarten hebben we 1400 zetels nodig. De rest moeten we beschikbaar houden voor pers, tegenpartij, offi ciële personen, scheidsrechters, introducties etc. Van te veel verkopen is geen sprake. En toch komen we plaatsen bij een topmatch te kort. Het bestuur, u zult het geconstateerd hebben, neemt genoegen met een plaatsje op de spelersbank of gaat ergens staan. Service moet er zijn, nietwaar! Wees dus een beetje vriendelijk met uw critiek. De heer Rob Dukker deed in uitgebreid schrijven suggesties aan de hand om via dagbladen voor ons gemaakte reclame Parool („Maar Meneer") ingezonden stukken en Handels blad (onprettige artikelen) uit te buiten. Daar moeten we volgens hem op ingaan. Ook moeten we aan alle aanvragen om clubspeldjes en foto's (binnen- en buitenland) voldoen. Naar aanleiding van dit schrijven besloten daar er wel iets in zit te onderzoeken of kosten van b.v. foto's eerste elftal (prent briefkaart) verantwoord zijn. Zouden b.v. bij collecte voor een of ander goed doel van pas kunnen komen. U hoort er nader van. A.F.C. zet in schrijven plan Welpen-Tournooi uiteen. Ad notam genomen. Supporter, zijn brief besluitend met „Veel Geluk", zegt dat Jan met de Pet bij grote matches zo moeilijk aan kaarten kan komen (hij persoonlijk heeft er geen last van) en vindt het schande, dat opkopers en andere duistere lieden met „pakken" kaarten lopen en voor dure prijzen verkopen. Die „pakken" kaarten krijgen die lieden beslist niet van ons en we zullen alle mogelijke moeite doen er achter te komen, wie de „leveran ciers" zijn. Vanaf heden worden de nummers van de kaarten, die in voorverkoop gaan, genoteerd en de „leverancier" kan zijn matten wel oprollen als hij wordt betrapt. Het zal moeilijk zijn, maar als we volledige medewerking krijgen, ook van onze geachte voorverkopers, zal ook dat weer in de bus komen. Van de heer M. Bremer uitgebreid schrijven, waarin diverse voorstellen. O.m. suggestie de leden meer te laten meeleven door b.v. wekelijks een mededeling te doen uitkomen waarin vermeld wedstrijden alle elftallen, nieuwtjes, komende gebeur tenissen enz. In studie genomen. Voorzitter zal onderhoud hebben met politie in verband rege ling om veld voor, tijdens en na wedstrijd eerste elftal. Instructie-film. Op voorstel trainer Buckingham zullen er met. cameraman besprekingen plaats hebben betreffende een instructie-film, dienende onze jeugd in beeld de fijne knepen van het voetbal vak te demonstreren. Kosten van zulk een film circa 400, Momenteel niets meer aan de orde zijnde, gaat de bestuurs kamer weer op slot. BROWN. 16

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1960 | | pagina 16