Dierdorp A. Tail Wees ék Zonen Erkende Bonds-Auto-Rijschool Van het Secretariaat Prijs per vol lesuur f S.-- 13 Aangenomen als werkend lid: De heer J. A. Bouwens. Voorgesteld als junior B: B. Geel, J. H. Konings en J. Lohman. Voorgesteld als welp: R. Bonnet, R. Boomgaard, E. Fokke, P. Tol en P. M. Welling. Training. Het bestuur maakt bekend, dat er op Woensdag 5 December, Dinsdag 25 December, Woensdag 26 December en Dinsdag 1 Januari a.s. niet wordt getraind. Men gelieve hiervan goede nota te nemen. VAN DE COMMISSIE VOOR AMATEURISME. De Commissie voor Amateurisme maakt de verenigingsbestu ren, voor zover nodig, nog eens attent op de volgende voor schriften in de amateursbepalingen: Art. 6, alinea 2, luidende: De verenigingen verstrekken deze vergoedingen door het rechtstreeks betalen der vervoer- en verblijfkosten voor alle spelers, gezamenlijk. Voor zover het een of meer spelers, ten gevolge van militaire dienst of om andere redenen, niet mogelijk is daarbij aanwezig te zijn, mogen de gemaakte noodzakelijke kosten, die niet hoger mogen zijn dan de door de Commissie voor Amateurisme vastgestelde, worden vergoed, doch hiervan dient per kwartaal opgave gedaan te worden aan de Commissie voor Amateurisme. Art. 10, le en 3e alinea, luidende: le alinea: Onder het verbod genoemd in art. 9 is niet begrepen het aanbieden van een huldeblijk, tenzij in geld, welk huldeblijk bij bijzondere gelegenheden wordt aangeboden en waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 100,Een huldeblijk dient het karakter te dragen van een blijvende herinnering aan het gedenkwaardige feit, waarvoor het werd aangeboden. Voor het aanbieden van een huldeblijk van hogere waarde dient tevoren toestemming van de Commissie voor Amateurisme te zijn ver kregen. 3e alinea: De verenigingen zijn gehouden van alle aangeboden huldeblijken ook van die waarvoor geen toestemming vereist is kennis te geven aan de Commissie voor Amateurisme, on der opgave van de aard van het geschenk en het bedrag van de aanschaffing. Art. 15 luidende als volgt: Indien met betrekking tot enige wedstrijd, waaronder begre pen een wedstrijd georganiseerd door een erkende organisatie, enige uitkering wordt overeengekomen anders dan vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, overeenkomstig art. 6, behoort van zulk een overeenkomst kennis te worden gegeven aan de Commissie voor Amateurisme. Elke vereniging, welke tegen enige vergoeding zich verbindt tot het spelen van een wedstrijd als hierboven bedoeld, is ver plicht binnen één week na die wedstrijd aan het Bondsbureau een opgave te zenden, vermeldende het bedrag van de ontvan gen vergoeding alsmede een specificatie van de voor die wed strijd gemaakte kosten, onder bijvoeging van de betalingsbewij zen der daarvoor in aanmerking komende uitgaven (buskosten, maaltijden, consumpties e.d.) en onder opgave van het aantal personen, dat voor rekening van de vereniging de reis mee maakte. BESTUURSBESLUIT Nr. 9. MAATREGELEN TEGEN HET OPTREDEN ALS TRAINER DOOR LEDEN VAN DE K.N.V.B. a. Het is een lid van de K.N.V.B. verboden om als oefenmeester op te treden bij een voetbalvereniging; b. het lid, dat dit verbod overtreedt, kan worden geschorst of afgevoerd; c. door het bondsbestuur kan van het onder a. bepaalde dis pensatie worden verleend aan de leden met uitzondering van contractspelers die zonder vergoeding de vereniging wensen te trainen, waarvoor zij in competitieverband uitko men of gerechtigd zijn uit te komen. (De verenigingen wordt verzocht dit bestuursbesluit in hun cluborgaan te publiceren.) (De afdelingen wordt verzocht deze publicatie in het O.O. op te nemen.) Reserve le klas. Bij de aanvang van het seizoen 1957/58 wordt wederom een reserve le klas geformeerd. Tot deze klas worden allereerst toegelaten wegens eerder verkregen rechten de navolgende elftallen: D.W.V. 2, de Kenne- mers 2, Volendam 3 en Ajax 3. Voorts promoveren de kampioenen alsmede de nummers twee van de reserve 2e klas A, B en C automatisch naar de reserve le klas. Voor promotie komen verder in aanmerking de nummers drie, eventueel de nummers vier van de reserve 2e klas A, B en C, voor zover nodig om tot de gewenste sterkte van 12 elftallen in de reserve le klas te komen, met dien verstande, dat indien niet alle elftallen van dezelfde rangorde in aanmerking komen, deze een gehele competitie spelen om het dan nog beschikbare aantal plaatsen. Van iedere vereniging wordt slechts één elftal tot de reserve le klas toegelaten. Reeds gepromoveerde of niet in aanmerking komende elftal len blijven bij het uitvoeren van deze regeling buiten beschou wing. Reserve 2e klas. Promotie: zie promotie-regeling reserve le klas. Degradatie: de nummers laatst van de reserve 2e klas, A, B en C degraderen automatisch naar de reserve 3e klas. Reserve 3e klas. Promotie: de kampioenen van de reserve 3e klas A t.m. H promoveren automatisch naar de reserve 2e klas. Voorts spelen de nummers twee van de reserve 3e klas A t.m. H in twee groepen ieder van vier elftallen, een gehele compe titie om drie plaatsen ieder in de reserve 2e klas. De nummers 4 van deze beide groepen spelen ten slotte nog een beslissingswedstrijd om één plaats in de reserve 2e klas. Degradatie: de nummers laatst van de reserve 3e klas A t.m. H degraderen automatisch naar de Afdelingen. Promotie Afdelingen. De promotie van de Afdelingen naar de reserve 3e klas van de K.N.V.B. wordt geregeld in overleg met de Afdelingen. De beste borrel Verkrijgbaar in elke goede slijterij Indien niet voorradig bel ons op3 54 58 - 4 88 80 en Uw slijter bezorgt het U thuis Gedipl. Instr. 2e Jac. van Campenstraat 99, Tel. 94439 Schipperstraat 8, Tel. 46645

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 13