2 Ieder jaar weer, zo tegen het begin van de voetbalcompetitie, lezen we in vele clubbladen een artikel(tje) over „onze tegen standers voor het nieuwe seizoen". Een om het een tikkeltje deftig te zeggen biografie van de clubs, waartegen we op de (groene) mat moeten. In ,,de Feijenoorder", het lijfblad van onze Rotterdamse voetbalvrienden, lazen we van de hand van de heer L. A. H., het volgende over onze club: „Ajax. Het is eigenaardig, maar de club, die wij altijd gaarne tegen ons zagen spelen, hebben wij na 1947 niet meer in competitiewedstrijden ontmoet. Maar van 1921 tot 1947 speelden wij, inclusief de kampioenswedstrijden, 34 wedstrij den met als resultaat 15 gewonnen, 6 gelijk en 13 verloren, goals 6368, wel een bewijs, dat onze ploegen steeds aan elkaar waren gewaagd. Wij hopen, dat de komende wed strijden op hoog peil, zoals dat vroeger het geval was, zullen staan." Tot zover de heer L. A. H. enwe gaan onmiddellijk met hem in zee, d.w.z., wat die wedstrijden op hoog peil betreft. We hebben ze „thuis" allemaal gezien, „uit" ook een paar bekeken en, de Ajacieden van de oude stempel kunnen het beamen, de matches tegen de jongens van „de Overkant" waren op een enkele uitzondering na, om te likkebaarden. Het waren de „hot dogs" uit de voetbalstampot. En nu, als leden van de „big eighteen", gaan we op twee ver uit elkander liggende Zondagen, dat roemruchtige stuk voetbalfilm weer voor de lens halen. In een nieuwe versie! De voetbal-babies van thans, die Ajax Feijenoord (of omgekeerd) alleen maar van horen zeggen heb ben, zullen het bewijs, rood-wit op groen (kan ook zwart van wege de modder zijn), geleverd moeten krijgen, waaruit blijkt, dat al die verhalen, al die heldendichten over Rotterdamse en Amsterdamse voetbalkeien niet uit de lucht gegrepen zijn. De matches AjaxFeijenoord (en omgekeerd) moeten weer de hoogtepunten van het seizoen en, niet het gesprek van de dag, maar het gesprek van weken worden. De roem van die hete voetbalgevechten mag niet door slap gedoe verbleken, maar moet, zij het dan door een nieuwe generatie, door sprankelend spel, dat knettert als een laaiend vuur, op peil worden gehouden. Het wonderbaar voetbal verhaal uit vroeger tijd, dat eens door een AnderiesenVan Heel c.s., werd geschreven, moet blijven voortleven, mag niet verfrommeld worden tot een drie-stuivers roman. En dat kan! Als we de verhalen mogen geloven (we twijfelen er geen ogenblik aan) dan hebben de Rotterdammers weer een beste ploeg, die tot heel wat in staat is en dit seizoen beslist een vinger in de voetbalpap wil hebben. We hebben er echt begrip voor, maar ook onze ploeg draait niet slecht (er kan nog wel het een en ander aan verbeterd worden), zodat de Feijenoorders zullen het ons niet kwalijk nemen de hand van Ajax ook in de richting van de pot met voetbalpap wijst. Bovendien, U hebt het „hogerop" kunnen lezen, staan ,,de Overkanters" met 15 gewonnen en 13 verloren, twee victories op ons voor. Het zou wel prettig zijn, al is het maar o<m evenwicht te krijgen, als we gelijk maakten. En als we dat bereiken door voetbal waaraan spelers èn publiek plezier beleven, wel dan zullen de sportieve Rotterdammers ons die gelijkmaker beslist niet misgunnen. Zo zijn nu eenmaal Rotterdammers èn Am sterdammers! We mogen elkaar wel eens een keertje „in de boot nemen" over het Y-pontje en de-tunnel-met-een-bocht, maar blijven toch altijd goede vrienden. Beide matches worden dus daarvan zijn we overtuigd in de beste verstandhouding gespeeld. U hebt natuurlijk gehoord of gelezen van die bondstrainer, die naar Lunteren zou gaan om de daar logerende Nederlandse oefenmeesters zijn vakbekwaamheid te demonstreren. Dat hij in bovengenoemde vacantieplaats niet arriveerde, weet U ver moedelijk ook en dat het ijverige bestuur van de oefenmeesters daar geen genoegen mee nam, zal U eveneens bekend zijn. Wim de Bois, onze ex-clubgenoot, en zijn mannen wilden echter geen hiaat in het zorgvuldig uitgestippelde programma en zorgden direct voor een plaatsvervanger. Die plaatsvervanger werd ons aller vriend en trainer van de Ajax-amateurs, Gerrie Stroker. Gerrie deed het best! Of zijn optreden aanleiding is geweest voor een uitnodiging om veertien dagen naar de Hongaarse Trainersschool te komen, weten we niet, maar wel weten we, dat de heer Stroker de uitnodiging dankbaar accepteerde en met medewerking van ons bestuur, in Budapest zijn voetbal kennis ging verrijken. Hij zond ons een foto van het Nép- stadion en verzocht zijn hartelijke groeten over te brengen aan alle Ajacieden. Dat hebben we hiermede dus gedaan. Ger, be dankt voor je attentie en even lastig zijn we hebben in het October-nummer wel plaats voor een Hongaars artikel. Bij voorbaat onze dank! Enige regels hoger schreven wij de naam De Bois. Wim als oud-vriend mogen we familiaar zijn thans trainer van het Deventer Go Ahead, is zonder enige wtijfel één van de grote mannen van de vereniging van Nederlandse Oefenmeesters. Iedere maand ontvangen wij het bondsorgaan en iedere maand weer constateren wij dat de heer De Bois zijn leden niet iets, maar zelfs heel veel te zeggen heeft. We zeggen waarachtig niet te veel, als wij beweren, dat Wim minstens de helft van de beschikbare ruimte vol schrijft. Hij doet dat met veel animo, soms zelfs vaderlijk. Beurt op of steekt een hart onder de riem. Dat is vaak wel nodig ook, want als wij de artikelen van som mige leden lezen, dan blijkt ons daaruit, dat het leven eens voetbaltrainers beslist niet over een pad van geurige rozen gaat. Integendeel! Veel rechten hebben zij niet en sociaal ge zien zijn deze luiden, die toch zeer zeker maatschappelijk werk verrichten, tot op heden nog nergens. Het komt ons voor, dat hier op een of andere manier iets aan gedaan moet worden. Misschien zien we het verkeerd, maar als we het lijfblad van de oefenmeesters lezen, krijgen we de stellige indruk, da ter „some thing rotten" is. Als er inderdaad „something rotten" is, wel dan moet er naar onze bescheiden mening opruiming worden gehouden. Ieder mens heeft recht op een behoorlijk bestaan. Waarom een oefenmeester dan niet? Vrijdag 21 September vierde onze grote vriend Jack Rey nolds zijn 75ste verjaardag. In volle gezondheid! Dat heuglijke feit mocht in ons blad natuurlijk niet onvermeld blijven en daarom enige woorden gericht aan ons aller vriend: „Jack, langs deze weg namens alle Ajacieden (weten we heel zeker) hartelijk gefeliciteerd, dat je met vrouw en verdere familie nog vele, vele jaren deze dag in „splendid condition" mag vieren en dat we je nog vele, vele jaren tijdens de training of wedstrijden van onze cilub mogen begroeten." Onze nieuwe voorzitter is een actief man. Sinds hij met de hamer zwaait, occupeert hij zich met het „Ajax-Nieuws". Niet dat hij ons op de vingers tikt we kijken wel uit maar hij voorziet ons van copy. Als trouw lezer van ons (Uw) blad hebt U dit nuchtere feit natuurlijk geconstateerd. Dat vinden we prachtig! Wat? Dat lezen van U en dat schrijven van onze voorzitter natuurlijk! We komen door zijn pennevruchten ge beurtenissen en toekomstige gebeurtenissen aan de weet, waar van we met interesse kennis nemen. In dit blad vertelt de heer Volkers over een „Ajax-sauna" of U er ook eens een keertje gebruik van mag maken, zegt hij er niet bij en doet uit de doeken, dat Blauw Wit en onze club samen -heel zusterlijk gaan poolen of poelen (U zoekt wel uit of we het goed hebben geschreven). Als alles goed gaat, d.w.z. als U er behoefte aan heeft een paar kwartjes te lappen en er op één of andere ma nier, b.v. door een K.N.V.B.-poel, geen roet in de B(lauw Wit) A(jax) P(ool) wordt gesmeten, kan de BAP een aardig centje in de gemeenschappelijke kas brengen. Ons stadion moet nodig een goede beurt hebben het is U bekend en als BAP dat wil betalen, wel, daar kan geen Ajacied iets op tegen hebben. Bekijkt U het dus maar eens rustig, of U wilt meedoen. Voelt U er niets voor, nou, dan even goede vrienden. In ieder geval stuurt BAP U een paar formulieren thuis. Zo is ie wel en mocht U bij deelname eventueel bezwaar hebben tegen het innen van een gewonnen prijs, nou, eerlijk onze penningmeester is ook niet van gisteren. Die knaap kan alles gebruiken. Met dat alles verstaan we natuurlijk pecunia. Wat dat is? Waar U aan het einde van de week of op de laatste van de maand mee thuis komt. Als goed huisvader doet U dat natuurlijk. Zeg lui, we gaan er uit, anders wordt het „Ajax-Nieuws" te dik en als dat gebeurt, krijgen we de man, die alles kan ge bruiken op ons dak. Hij is geen lichtgewicht, dus, so long! BROWN.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 2