G -cXxsï. Van de K.N.V.B. Een goede sigaar 11 UITSTEL CONTROLE IDENTITEITSKAARTEN. Ter attentie van verenigings-secretarissen en H.H. scheids rechters wordt medegedeeld, dat de controle van de voorge schreven identiteitskaarten één week is uitgesteld en derhalve dient aan te vangen op Zaterdag 22 en Zondag 23 September 1956. GEBRUIK VAN IDENTITEITSKAARTEN. Ten behoeve van een juist gebruik van de identiteitskaarten, welke zowel voor de seniores als voor de jeugdspelers op Zater dagmiddag en Zondag verplichtend zijn gesteld, wordt de aan dacht van verenigingsbesturen en scheidsrechters gevestigd op de volgende instructies: 1. iedere speler, die in wedstrijdverband uitkomt, moet in het bezit zijn van een geldige met de betreffende afdeling in overeenstemming zijnde, en door het bondsbureau gewaar merkte identiteitskaart 2. in de onderscheidene afdelingen en klassen dient men aan te treffen: a. bij seniores een grijze kaart of een gele kaart (Juniores A) b. bij juniores A: een gele kaart of een groene kaart (Jun. B.) met aan tekening van dispensatie; c. bij Juniores B, le, 2e en 3e klasse: een groene kaart, een rode kaart of een gele kaart, met aantekening van dispensatie; d. bij Juniores B 4e klasse: een rode kaart. AAN H.H. VERENIGINGSSECRETARISSEN. Voor de indiening zowel als voor de behandeling van pro testen kunt u zich op de hoogte stellen door de art. 19 tot en met 25 van het Reglement Competitie Wedstrijden na te gaan. Bovendien geven wij u in overweging een afschrift van onderstaande mededelingen in uw kleedlokaal te hangen, zodat elke aanvoeder kan weten, wat hem te doen staat bij de in diening van een protest. De aanvoerder (dus niet een bestuurslid) moet zich binnen 5 minuten na afloop van de wedstrijd bij de scheidsrechter ver voegen om te zeggen, dat hij wenst te protesteren en tegen welk feit of welke feiten waarvan hij een toelichting dient te geven. Die aanvoerder heeft te zorgen, dat daarbij tegenwoordig is de aanvoerder of een speler van de tegenpartij. Zou deze weigeren mee te gaan dan moet dit door de aanvoerder onmiddellijk aan de scheidsrechter worden gemeld. De aanvoerder kan een protest ook indienen in de rust of tijdens de wedstrijd, indien daartoe gelegenheid bestaat. Doch ook dan heeft hij te zorgen, dat de aanvoerder of een speler der tegenpartij op zijn verzoek, daarbij tegenwoordig is. Daarna moet de vereniging een schriftelijk protest in twee voud bij het Bondsbureau indienen met een omschrijving van de toedracht der feiten, die moeten overeenstemmen met het door de aanvoerder mondeling ingediende protest. Hierbij moet worden vermeld: datum, terrein en uitslag van de wedstrijd; bovendien naam en adres van de scheidsrechter en de grensrechters, indien deze door de Bond zijn aangesteld. Binnen 3 maal 24 uren na de dag van de wedstrijd moet dit in het bezit van het Bondsbureau zijn. Protestgelden moeten nimmer worden overgemaakt. Deze worden na afloop van het seizoen door de Bond verrekend. Indien men handelt overeenkomstig het bovenstaande, is men er zeker van, dat een ingediend protest wordt behandeld. De verenigingsbesturen zullen er goed aan doen de aanvoer ders van de elftallen met het bovenstaande in kennis te stellen. Zij toch vertegenwoordigen de verenigingen bij het indienen van protesten. Van Mourik en een keuze uit alle merken sigaretten Uitbetalingskantoor Gemeente Giro Sigarenmagazijn HARRY SACKSIÖNI RIJNSTR. 63 - TEL.' 726558 Automaat-verkoop tot 12 uur 's-avonds Weteringschans 185- 223 - Telefoon 31842-39596-36231-36890 - Amsterdam Kantoorartikelen Doorschrijfsystemen Schrijfmachines Tel- en Rekenmachines Kantoor- en Bedrijfsmeubelen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 11