<m/////A Aan het Bestuur, Commissieleden, Leden en Donateurs Ben Plotike Van de voorzitter Training Afhalen diploma's seizoen 1956-1957 Vriendschappelijke wedstrijden Gaarne wil ik van de gelegenheid, mij door de redac tie van ons clubblad geboden, gebruik maken om mede namens mijn vrouw allen hartelijk te danken, die ertoe hebben bijgedragen om de 30e Juni 1956, de dag waarop ik mijn 40-jarig jubileum als bestuurslid vierde en tevens als Voorzitter afscheid van U nam, tot een voor ons onvergetelijke datum te maken. Uiteraard gaat onze dank daarbij in de eerste plaats uit naar het Bestuur en de leden van de huldigings- en afscheidscommissie, die zo bijzonder veel werk voor het welslagen van deze dag hebben verricht en die ons namens leden en donateurs zulke schitterende cadeaux hebben aangeboden. Maar zeker niet minder danken wij de vele leden en donateurs van onze vereniging, die door hun bijdragen de aanbieding van de geschenken hebben mogelijk gemaakt. Ook breng ik dank aan de vele vrienden van onze zusterverenigingen en de leden van onze supportersclub, die op andere wijze van hun goede wensen schriftelijk of mondeling, vaak ver gezeld van stoffelijke blijken van waardering heb ben doen blijken. Ik wil echter niet nalaten nogmaals op te merken, dat ik hetgeen ik voor onze vereniging en voor de voet balsport in het algemeen heb gedaan, slechts heb kun nen doen, omdat ik mij daarbij gedragen wist door Uw onmisbare hulp en steun en mijnerzijds betuig ik U daarvoor mijn oprechte dank. Ik spoor U, leden en donateurs, gaarne aan om tot heil van Ajax mijn opvolger dezelfde steun te verlenen, welke U mij hebt geboden. Mijn gedachten gaan daar bij in het bijzonder uit naar de spelers van het eerste elftal, die mij door hun afscheidscadeau, in de vorm van het bereiken van de Ere-divisie, het afscheid zeer hebben vergemakkelijkt. Mogen zij ook in de komende competitie een eervolle plaats voor Ajax weten te ver werven. Dit zelfde wil ik onze spelers, die als amateurs in onze vereniging spelen, vragen, en ik hoop dat zij er voor zorgen dat het Ajax-vaandel steeds onbesmet blijve. Ajacieden, nogmaals hartelijk dank, ook namens mijn vrouw, voor de grote vriendschap die wij zovele jaren van U hebben mogen ondervinden. Ik hoop, nu ik niet meer in de leiding van onze vereniging zal mede werken, dat de vriendschap blijft bestaan. Het ga U allen goed. M. J. KOOLHAAS. de Amsterdamse textielkoning Geeft alle sportvrienden op vertoon van deze advertentie 5 pet extra korting alleen Nieuwendijk 121, Telefoon 49765 Kinkerstraat 91, 347-349 Directie CAREL C. KAMLAG en TOM MANDERS Aan alle bestuurs-, commissie-, werkende-, onder steunende leden en hen die onze vereniging „Ajax" een goed hart toedragen. Het is mij een behoefte om iedereen die mij met mijn verkiezing tot voorzitter van onze vereniging felici teerde, hiervoor hartelijk dank te zeggen. Vanzelfsprekend zal mijn streven er geheel op ge richt zijn onze vereniging naar beste weten te dienen. Hierbij heb ik zeer zeker Uw aller steun, van hoog tot laag, nodig, want zonder deze steun zou het mij onmo gelijk zijn de Ajax-zaken naar behoren te behartigen. Natuurlijk zal er wel eens terecht of ten onrechte kritiek op het bestuursbeleid uitgeoefend worden, maar laat dit dan opbouwende kritiek zijn. Mijn mede bestuursleden en ik hebben voor alle opbouwende kri tiek een open oor. Het moet mij van het hart, dat alles wat er voor Ajax van bestuurszijde wordt gedaan, niet door één man kan geschieden, doch door het gehele bestuur. Dit geldt ook voor alle in het leven geroepen Ajax-commissies, waarmede ik bedoel persoons-verheerlijking of -ver guizing uit te sluiten. Van harte hoop ik, dat het onze vereniging in de toe komst zeer goed moge gaan. W. F. VOLKERS. Dinsdagavond Seniores K.N.V.B.-elftallen (amateurs) en Sectie betaald voet bal. Woensdagmiddag Juniores B, adspiranten en welpen. Woensdagavond K.N.V.B. (afd. Amsterdam)-elftallen (amateurs) en jun. A. Donderdagavond Sectie betaald voetbal. Vrijdagavond 10 Augustus a.s. kunnen de diploma's 1956 1957 tegen betaling van de verschuldigde contributie (plus 0.50 voor Huishoudelijk Reglement) worden afgehaald. In de bovenzaal van ons stadion houdt onze penningmeester, de heer üukker, van 8 tot 10 uur zitting!!! 12 Augustus: 2 uur: AjaxFortuna 1895 (Düsseldorf). 19 Augustus: 2 uur: AjaxVienna F.C. (Wien).

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 5