2 Zondag 21 Mei 1911 promoveerde onze club voor de eerste maal naar de eerste-klasse N.V.B. (één van onze oudste leden, de heer G. E. Hemmen, maakte ons er op attent) en Zondag 21 Mei 1.1., dus precies 45 jaar later, openden captain Van Dijk en zijn mannen door een overwinning te Eindhoven, op de club van die naam, de deur naar de Ere-divisie. Ons totaal aantal punten kwam door die zege op 38 stuks, achteraf bekeken voldoende om het voetbal-Walhalla binnen te trekken. Volgens experts had men minstens 40 punten nodig om de Ere-divisie te bereiken. De B.V.C. „Amsterdam" bewees, dat 37 punten reeds voldoende waren, waarmede weer eens werd aangetoond dat theorie en praktijk niet altijd in evenwijdige lijn lopen. Op de 21ste dag van de maand Mei hadden we echter aan het be haalde totaal beslist niet voldoende er was immers nog van alles mogelijk zodat de „zenuwen-oorlog" rustig, of beter onrustig, verder ging. Als we van Excelsior wonnen en als enfin, u kent het verhaal maar al te goed uit uw hoofd. We wonnen van Excelsior met 40. Achttien duizend toeschouwers waren er getuigen van en een ieder was nu overtuigd, dat we binnen waren, maar de theorie knaagde nog steeds aan ons voetbalhart en liet al wat voor rood-wit voelt in het onzekere... Als we nu in Den Haag van A.D.O. wonnende club, die tien overwinningen in successie boekte, A.D.O.dat in een adembenemende spurt uit de achterhoede naar de fatale-rode- streep was gesneld, maar helaas, in het zicht van de haven uit eindelijk onderging, datzelfde A.D.O. moest door ons team verslagen worden om het zo fel begeerde doel te bereiken. Wat zouden de rood-groenen tegen ons elftal nog uit de benen per sen? Heel voetbalminnend Den Haag hoopte nog! Vergeefs! A.D.O. was vrijwel leeg gespeeld en zo kon het gebeuren, dat ons team op tamelijk rustige wijze aan een 14 zege kwam. We waren er! De rood-witte vlag ging in top! Ajax was ere divisie-club geworden. Eerste elftalspelers, bestuur, commissie leden en trainer konden weer rustig ademhalen, een enorme last was van de schouders gegleden, heel Ajax juichte, maar nuchter als we zijn, een feest was er niet bij. We zeiden tegen elkaar: „nou jongens, gefeliciteerd" en gingen naar huis. Hallo! De laatste match van deze moordende competitie ging tegen de reeds verloren vliegende Stormvogels. Het werd een partijtje voor de statistiek. Met een 20 zege zochten onze eerste-elftal- lers de douches op, waardoor we met 42 punten op de vierde plaats van de ranglijst beslag legden. Als merkwaardigheid willen we nog vermelden, dat Piet van der Kuil in deze com petitie het eerste doelpunt (N.O.A.D.) en de laatste goal (Stv.) scoorde. We hadden het hier beslist niet opgetekend, als de heer Max de Groot, bij alle Ajax-matches present, ons geheugen niet had opgefrist. Dat weet U dus ook Ajax 2 werd bij het scheiden van de markt nog kampioen. Wel verloren onze reserves tweemaal van Alkmaar 2, maar door een zege op Stormvogels 2 (21) kwam het kampioen schap toch bij ons terecht. Aan de mannen van het tweede cfnze hartelijke felicitaties. Ook bij de jeugdafdeling ging voor enige elftallen de kam- pioensvlag in top. Juniores A 1, 2, 3, 4 en B 3 legden beslag op de ere-titel. Aan deze jeugdige Ajacieden eveneens onze har telijke felicitaties. Onderstaand het jaarlijkse lijstje van Ajax-kampioenen Seniores: Juniores: Ajax 2 Ajax 3 Ajax 5 Ajax A 1 Ajax A 2 Ajax A 3 Ajax A 4 Ajax B 3 Donderdag 28 Juni a.s. wordt het weer druk in ons stadion. De jaarlijkse parlementszitting! Voorzitter Koolhaas zal voor de laatste keer de Ajax-hamer zwaaien. We hadden het wer kelijk niet gedacht, maar het besluit van onze president staat vast. Voor de laatste maal zal Marius dan de kampioenen hul digen voor hem een vertrouwd werkje spelers en trainer Stroker aanmoedigen zich ook het komende seizoen weer met volle ambitie voor de club in te zetten. Captain Van Dijk en zijn mannen zal hij uit de grond van zijn hart bedanken voor het schoonste cadeau, dat zij hem even voor zijn afscheid aanboden, n.l. het veroveren van een plaats in de ere-divisie en daarbij zal hij zeker trainer Humenberger, masseur Rodenburg, Dr. Post- huma en de leiders van „Betaald Voetbal" niet vergeten. Ook de leiders van de sectie „Amateur-Voetbal", dus elftal- en jeugd commissie, zal Marius voor het front halen en de leden van deze comité's de lof tozwaaien, die zij zeer zeker verdienen. Secre taris Jan Elzenga en penningmeester Dukker zullen door de „Grote Maar" voor de laatste keer worden uitgenodigd hun met veel liefde en zorg samengestelde jaarverslagen voor te lezen en glimmend van genoegen zal hij deze twee „Ajax-keien" de dank brengen, waarop zij zo heel veel recht hebben. Ook de andere commissies en allen, die de Ajax-zaak in een of andere vorm dienden, zal de captain aller Ajax-captains in warme bewoor ding zijn dank betuigen. En dan zal, na het laatste punt van de agenda, de rondvraag, door Marius de vergadering worden gesloten, dan zal een hamerslag, door zijn hand gegeven, een einde maken aan een fantastische voorzittersloopbaan. Mis schien zal die hand even bevenwant afscheid nemen kan pijn doen. Donderdag 28 Juni a.s., zo tegen klokke 12 uur m.n., verlaat Marius dan de groene Ajax-tafel. Voor goed! Het zal vreemd, heel vreemd zijn, t.z.t. een andere Ajacied op zijn zetel te zien plaats nemen. Het zal voor „die andere" heel moeilijk zijn de heer M. J. Koolhaas, Consul van de Oostenrijkse Voetbalbond, voorzitter van de vereniging „De Zwaluwen", lid of ex-lid van vele K.N.V.B.-commissies, etc. etc., te vervangen. De nieuwe Ajax-voorzitter wacht een heel moeilijke taak, want Marius, gehard en gestaald door een ervaring van tientallen jaren, was op voetbalgebied van alle markten thuis. Overal wist hij raad op, overal had hij vrienden en tot in de kleinste stad of dorp kennissen of bekenden. Zijn naam is tot ver in het buitenland bekend en hij heeft in de loop der jaren onze club een „goodwill" bezorgd, die zich moeilijk laat beschrijven. Elders in dit blad vindt U een schrijven van de hand van de heer Mees, de over bekende B.V.V.-er uit 's-Hertogenbosch. De inhoud van dit schrijven laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Die brief had ook geschreven kunnen worden door één van Marius' voet balrelaties uit Groningen, Tilburg, Rotterdam enz., want onze president was nu eenmaal een zeer geziene figuur. Zijn joviali teit, zijn opgewektheid en zijn gemoedelijkheid werkten ont wapenend en tegenstanders veranderden door zijn blijmoedig heid in vrienden. Meestal vrienden voor het leven. Marius ver stond de kunst van geven en nemen bij uitstek en dat was in feite zijn grote kracht. Door de grote successen van onze club heeft hij enorm veel vreugde aan de voetbalsport beleefd, weinig voetballeed ondervonden. Natuurlijk zijn er in zijn 40-jarige bestuursloopbaan wel eens moeilijkheden geweest, maar Marius was er de man niet naar om moeilijkheden uit de weg te gaan. Hij ruimde hinderpalen met vaste hand op enAjax is er niet slecht bij gevaren. Onze club is zijn scheidende voorzitter veel dank verschul digd, waarbij we vooral niet moeten vergeten, dat onze dank baarheid ook uit moet gaan naar mevrouw Koolhaas en haar zoon Jan. Door hun steun was Marius in staat zo enorm veel voor zijn geliefd rood-wit te doen. Was die onontbeerlijke steun er niet geweest, misschien had onze vereniging dan nooit ge worden, wat zij geworden is. Als we Zaterdag 30 Juni van onze voorzitter officieel afscheid gaan nemen, zal ook „het gezin Koolhaas" in de hulde betrokken moeten worden, want Door heeft op de achtergrond veel, heel veel bijgedragen tot de groei en bloei van de zo sterke club uit de goede, oude voormalige Watergraafsmeer. Op de laatste dag van de maand Juni 1956 zal het restaurant van ons stadion bomvol lopen. Heel Ajax en misschien velen buiten onze intieme kring zullen de gang naar ons stadion ondernemen, om Marius Koolhaas, bij monde van vlotte sprekers te gaan vertellen, hoe zij over hem denken en dachten en hem bij het einde van zijn bestuursloopbaan tot af scheid stevig de hand drukken. En als dan misschien laat in de avond het doek voor goed zakt, zal Ajax een voorzitter kwijt zijn, wiens naam met gouden letters in het rood-witte ge schiedboek werd gebeiteld. BROWN.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 2