Voorlopige Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering der A.F.C. „AJAX" op Donderdag 28 Juni 1956 in de be nedenzaal van het Ajaz-Stadion, Aanvang 8 u, Juniores en Adspiranten hebben geen stemrecht (indien nodig voortzetting op Vrijdag d.a.v.) 1. Opening en huldiging kampioenen. 2. Notulen vorige vergadering. 3m Jaarverslag secretaris. 4. Jaarverslag penningmeester. 5m Rapport kascommissie. 6m Het bestuur stelt voor over te gaan tot het aanstellen van een administrateur. 7. Bestuursverkiezingdit college werd gevormd door de volgende heren M. J. Koolhaas, voorzitter; A. de Wit, 2e voorzitter; J. Elzenga, secretaris; F. Dukker, penningmeester; G. J. Beumer, 2e penningmeester en G. P. Keizer, commissaris. Aan de beurt van aftreden zijn: M. J. Koolhaas, voorzitter; J. Elzenga, secretaris en R. P. J. Vunderink, 2e secretaris. De heer Koolhaas stelt zich niet herkiesbaar. 8m Verkiezing sectie betaald voetbal: De sectie bestond uit: J. Elzenga, G. P. Keizer en R. P. J. Vunderink. 9. Verkiezing secretaris elftallen-commissie. Secretaris is de heer W. F. C. Bruynesteyn. Deze stelt zich niet herkiesbaar. lOm Verkiezing van een commissie voor de sectie amateur-voetbal. Deze bestond uit: H. H. Blomvliet, H. v. d. Pol, M. J. Schetters, W. F. Schoevaart en A. de Wit. 1 1. Verkiezing kascommissieDeze bestond uitG. Jurgens, F. Kubin en H. Harinck. Volgens art. 57 van het H.R. zijn de heren G. Jurgens en H. Ha- rinck niet herkiesbaar. 12. Vaststelling officieel orgaan. 13. Rondvraag. Voorstellen voor de agenda kunnen tot en met 15 Juni a.s. worden ingediend bij de secretaris. Candidaten voor bestuurs- en of andere functies kunnen tot uiterlijk Zaterdag 23 Juni a.s. schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Indien hierbij niet wordt overlegd een schrifte lijke verklaring van de candidaat, waaruit blijkt dat hij de functie wenst te aanvaarden, dan zal de candidaatstelling niet worden geaccepteerd. Namens het Bestuur, 3e Helmersstraat 47 b j W7. M. T. Koolhaas, voorzitter Amsterdam W. J J. Elzenga, secretaris

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 7