Reisbureau Maarse Kroon Het Clubblad voor Uw uitwedstrijden in Europa 12 door Dm Knegt, oud-redacteur II Het clubblad van een voetbalvereniging behoeft bepaald niet een maandelijks terugkerend literair kleinood te zijndat men in stylistische verrukking in één adem uitleest en aftast op letterkundige lekkernijen! Het is ook allerminst nodig, dat het clubblad geschreven wordt door bij uitstek deskundige auteurs. Goed taalgebruik en leesbaar Hollands zijn voor ieder, die een behoorlijke scholing heeft, vanzelf sprekende zaken en boven dien is de schrijverij afgestemd op eigen liefhebberij of sport, waarin men thuis is. Het is wel prettig voor een cluborgaan om te kunnen be schikken over een kroniekschrijver, die op boeiende wijze een maandelijks relaas van de speelprestaties der diverse ploegen kan serveren, want deze schotel van het menu biedt ons een volledig beeld van wat er gebeurt en hoe de voetbal rolt. Het is een soort cyclus, de geschiedenis van de club. Maar zoals we reeds in ons vorig opstel zeiden, het repertorium van het club blad is daarmede niet uitgeput. Integendeel. Er behoort nog heel wat meer thuis in een cluborgaan van een zo grote ver eniging als Ajax, vooral op het gebied van de voorlichting in de ruimste zin. Er is in het laatste jaar zo het een en ander veranderd in de structuur van het Nederlandse voetbal en daarmede in de normen die gelden voor het bestuur van de verenigingen. De problemen van vandaag voor de clubs, die in het gareel van de beroeps-status zijn gedrongen, zijn niet uit sluitend materiële, doch ook psychologische. Het is overbekend, dat talrijke bestuurderen van wat dan heden semi-prof-clubs heten, in de geest nog vreemd staan tegenover de nieuwe ver houdingen. Het is uiterst gemakkelijk om branie-achtig over onvermijdelijke nieuwe stromingen te praten en daarbij zo langs de neus weg wat minachtend te doen over ouderwetse of conservatieve mannen uit ons voetbalwereldje, die nimmer de pur-sang-amateur-geest willen opgeven, doch als we eens rond ons kijken en wat dieper op sommige feiten ingaandan moe ten we toegeven, dat de status quo van vandaag in de voetbal gemeenschap in ons land verre van ideaal is. Het ziet er naar uit, dat met de adoptie van het beroepsvoetbal ten onzent, het amateurwereldje (d.i. de grote massa voetballers, samenge bracht in honderden clubs) een geduchte knak zal krijgen, in tegenstelling van hetgeen verwacht werd. De gedachte was, dat men de amateurs zou kunnen steunen uit de komende pro fijten van het beroepsvoetbal, met enorme inkomsten en af roming daarvan. Althans in deze richting is getheoretiseerd en zijn toekomstbeelden gefantaseerd. Maar de harde feiten Overtoom 477 bij de Zocherstr. - Tel. 85252 zijn, dat het voorlopig niet storm loopt bij de semi-prof-wed strijden en dat de beroepsclubs om te beginnen een harde dob ber zullen hebben het eigen vaantje hoog te houden. Vraag dan niet wat er vandaag te koop is bij de amateur clubs, voor zover daarin niet financieel krachtige elementen schuilen, die altijd nog kunnen bijspringen. Feit is echter, dat nu reeds enkele amateurclubs noodlijdend zijn en het recept voor deze schijnt te zijn, dat ze uitgestoten worden? Daar gaan we dan! Met onze idealen van bevordering van lichamelijke sport. En dat bij voetbal met zijn topplaats qua bezetting in de Nederlandse sportwereld. Hoe dit alles zij, in Ajax leeft in de reeks van elftallen die in, het veld komen en eveneens in de mannen, die week aan week hun ambitie tonen door aan deze elftallen van veelal zeer jeugdige spelers leiding te geven, ongetwijfeld de goede geest. Deze aan te wakkeren en te voeden door middel van het clubbladis één van de belangrijke taken, die voor de redactie zijn weggelegd. Het clubblad is van bindende kracht tussen bestuurderen en leden en juist omdat het door en voor de leden wordt geschreven, zou de paedagogische noot wel wat meer kunnen worden onderstreept, méér dan tot heden het geval is geweest. Sinds ons voetbal in de beroepssector is komen te liggen, zitten we midden in vragen van rechtspraak en zelfs van strafrecht. Aangezien we, naar ik meen, in Ajax juristen tellen onder de leden, is het denkbaar, dat we voorlichting uit de eerste hand kunnen krijgen op juridisch gebied. We volgden dezer dagen een interessante uiteenzetting over het probleem van strafrechterlijk ingrijpen, wanneer een voetballer opzet telijk een speler van de tegenpartij in het ziekenhuis schopt. Excusez! Deze grove terminologie ontvliedt onze pen, omdat we het zo barbaars gemeen vinden, dat zoiets voorkomt op onze Nederlandse voetbalvelden. Echter, het i s voorgekomen! Dit is een misdrijf. Naar onze onveranderlijke mening zou de aangevallen en geblesseerde speler, die daarvan ernstige ge volgen heeft (b.v. geen gebruik meer van het getroffen deel van het lichaam, of langdurige verpleging, werkverzuim dus onkosten) zich tot de rechter mogen en moeten wenden om de bruut die het misdrijf pleegde te vervolgen, een klachtdelict dus. De vraag nu, die ons (en vermoedelijk honderden leden mét ons) interesseert is: kan de getroffen speler dit doen? Het schijnt namelijkdat de K.N.V.B. een bepaling in de reglemen ten heeft, dat dit indienen van een klachtdelict door de getrof fen speler niet zonder toestemming van de K.N.V.B. mogelijk is. We onthouden ons van commentaar, doch ziehier weer een belangrijk probleem, dat o.i. in een clubblad van een vereni ging, die daarbij elke Zondag rechtstreeks kan worden betrok ken, kan worden behandeld. Misschien wil onze redacteur over dit punt licht geven? Met dit en ons vorig opstel hebben we onze wensen over het Ajax Clubblad in grote trekken weer eens „gelucht" en het is zeker overbodig nog eens te zeggen, dat wij met veel waar dering voor de tijd en moeite, die ons edel drietal redactie stafleden geeft aan onze familiekrant, niet anders bedoelen dan wat meer spreiding in de lectuur te krijgen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1956 | | pagina 12