De supporters van Ajax die vindt U beslist na afloop van de wedstrijd Café VERWOEST in volle actie; Nolly Bartels en Van Mourik, die voor huis vaders goede aanleg blijken te hebben, waren druk in de weer de aanwezigen van een stevig ontbijt te voorzien. Boterham men van ongelooflijke dikte, waarop de boter zeker wel een duim hoog lag opgetast, plus koek, worst en melk, werden met gulle hand rondgedeeld. Mijn persoontje had aan één stuk koek, ongeveer iy2 decimeter dik met heus niet te weinig boter, meer dan genoeg. Tussen de bedrijven door, was het zo langzamerhand tijd geworden voor onze trein naar Eindhoven; ons restte uit eindelijk nog afscheid te nemen van onze gastheren, die zich in alle opzichten beijverd hebben om ons terwille te zijn; de ongelukkige geschiedenis der niet-meegebrachte dekens zullen wij dan ook maar geredelijk vergeten; een woord van dank aan de heren Herberts, Hopster, Roos, Smit en Van Leeuwen is hier dan ook zeer zeker op zijn plaats; Ir. Hopster zijn wij vooral erkentelijk voor de moeite, die hij zich gegeven heeft om het ons zo aangenaam mogelijk te maken. Wij arriveerden die Zaterdag na een voorspoedige reis in de Philips-lichtstad. Volgens afspraak troffen wij de heer De Wit en Hans Boskamp aan het station. De heren Nouwt enTerlame heetten ons namens P.S.V. welkom. Eerstgenoemde was de zorg voor het Ajax-gezelschap opgedragen en de wijze waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten, is boven alle lof ver heven. Henk Elzer, die het voorrecht had bij hem ingekwartierd te worden, kan daarover meespreken; per auto gehaald en ge bracht, een verzorging als van een vertroeteld kind, mijn liefje wat wil je nog mee! Ook de trainer van P.S.V., Mr. Widworth, if I am not mistaken, heeft aan Henk vele zorgen gewijd; zijn eerste werk na onze aankomst was een nieuw verband te leg gen om Henk's voet; ook later heeft hij hem niet vergeten. Mr. Widworth, we are much obliged to you! Het programma van het P.S.V.-juniorestournooi, waaraan 15 verenigingen deelnamen, gaf aan, dat ons elftal de eerste dag moest uitkomen tegen A.G.O.V.V. en Brabantia. De eerste wedstrijd vond reeds spoedig plaats en wel op het mooie Philips-hoofdterrein. Ons elftal kwam daarvoor in de volgende opstelling binnen de lijnen: Rosendahl Boskamp De Groot Anderiessen Looyen Metzger Dukker Kuypers Kikkert Blom L. Bartels Het is een aantrekkelijke, vlotte partij geworden, waarin vooral de onzen uitstekend spel te zien gaven. Met twee goede goals van Wiege Blom werd het lot van A.G.O.V.V. bezegeld, daar onze hechte achterhoede de tegenpartij alle scorings kansen wist te ontnemen. De eerste klap, die, volgens zeggen, altijd een daalder waard is, was dus door ons gegeven en met goed vertrouwen werd de strijd tegen Brabantia tegemoet ge zien. Na een rustpauze van een uur gaven wij het volgende elftal opdracht onze kleuren tegen de Brabanders te ver dedigen: Rosendahl Anderiessen Boskamp Winter Looyen Ras v. d. Wel Kuypers Kikkert N. Bartels L. Bartels Het terrein, waar nu op gespeeld zou worden, v/as buiten gewoon slecht, hetgeen later veel invloed bleek uit te oefenen op het door onze jongens vertoonde spel. Grote stofwolken werden opgejaagd, die, om het zo maar eens te zeggen, de hemel af en toe verduisterden. Menig falen was dan ook te wijten aan het mulle, ongelijke veld, waardoor ons team maat niet in zijn gewone spel kon komen. Brabantia daarentegen, liet zich hieraan minder gelegen liggen. Door hun open spel en snelle aanvallen, werd er meer dan eens verwarring in onze achter hoede gesticht en onze hoop op een overwinning taande geducht, toen een misverstand tussen onze backs een goal ten gevolge had. Deze achterstand prikkelde tot een uiterste krachtsinspanning; alle zeilen werden bijgezet om het ver loren terrein te herwinnen, doch het mocht niet baten. De scheidsrechter had reeds een keer zijn horloge geraadpleegd, want het einde was nabij, toen Leo Bartels onze hoop deed herleven; na een snelle ren, naar binnen zwenkend, loste hij een scherp schot, dat doel trof. Zou het ons toch nog lukken? Neen, daar was helaas geen tijd meer voor. Het einde werd kort daarop aangekondigd en wij moesten ons tevreden stellen met een gelijk spel. Met 3 punten uit 2 wedstrijden waren wij echter nog geheel in de running en behoefden zeer zeker nog niet in zak en as te zitten. Hiermede was ons programma voor de Zaterdag, voorzover het tenminste voetbal betrof, afge werkt en over het behaalde resultaat mochten wij niet onte vreden zijn. Het was intussen reeds vrij laat in de namiddag geworden en de hongerige magen moesten tevreden gesteld worden. De uitnodiging tot het gastmaal, door P.S.V. aafigeboden, werd dan ook dankbaar aanvaard. In de grote zaal van het z.g. Philips Home was voor een kleine 500 man gedekt. De aan- zittenden van elke vereniging moesten op hun beurt naar voren komen om bij de cantine spijs en drank in ontvangst te nemen; het was een va et vient zonder ophouden. Toen allen eindelijk voorzien en gezeten waren, betrad de heer Pieters, voorzitter van P.S.V.'s Jeugdcommissie, het podium, waarop hij ons in een aardige speech welkom heette en een smakelijk eten toewenste. Aan dit laatste werd met graagte gevolg ge geven;-in prettige stemming werd het overvloedige, voedzame maal genuttigd. Toen dit achter de rug was en voor het op ruimen der tafels was zorggedragen, kwamen de pleegouders hun respectievelijke pleegkinderen opeisen. Ook dit had een vlot verloop, zodat niet lang daarna nog alleen de bestuurders en leiders der deelnemende verenigingen in de zaal aanwezig waren. De bedoeling was verder, die avond met deze heren een gezellige bijeenkomst te houden, ten einde eens nader met elkaar kennis te maken. Ondergetekende ,die in meer dan 36 uur niet geslapen had, heeft zich dit gezellig samenzijn moeten ontzeggen en is zonder mankeren in Hotel Bristol, waar voor de Ajax-leiders kamers waren besproken, onder de wol gekropen. De volgende ochtend, na een ongestoorde slaap van 10 uren, gevolgd door een koude douche en een stevig ontbijt, waren alle sporen van vermoeidheid verdwenen. Een flinke wandeling door Eindhoven vaagt de ongezellige indruk, die deze stad bij aankomst maakt, geheel weg. Er zijn n.l. zeer fraaie gedeelten en mooie parken. Wat vooral opvalt, dat zijn de prachtige kerken, die het stadsbeeld sieren; goed geteld zijn het er precies 23 en als men op Zondagochtend het gebeier van al die kerkklokken hoort, dan brengt dit onge merkt een stemmige indruk te weeg; deze stemming werd al spoedig wat meer frivoler, toen wij tegen een uur of 12 meer in de buurt der sportvelden kwamen, waar de heldere klanken van het Philips-carillon ons tegenklonken; het was een waar genoegen hiernaar te luisteren. De vorige dag was ons al de duidelijke, zuivere uitzending der gramophoonplaten-muziek opgevallen. Maar ja, daarvoor moet je nu eenmaal bij Philips zijn. Wel hebben wij in stilte de verzuchting geslaakt: „Had den wij bij Ajax ook maar zo'n klankvolle uitzending." De tijd was inmiddels aangebroken, waarop onze wedstrijd tegen de Spechten een aanvang zou nemen. De volgende spe lers werden hiervoor aangewezen: Rosendahl Boskamp v. d. Zeys Anderiessen Looyen Ras v. d. Wel De Groot Mooinat Blom L. Bartels Ook in deze ontmoeting, die op het reeds eerder gedood verfde slechte terrein plaats vond, kwam het spel der onzen vanzelfsprekend niet geheel tot zijn recht; wij wisten echter na een enerverende kamp, met 21 te zegevieren. Al spoedig stonden wij met 20 voor, door goals van Mooinat en De Groot. Eerstgenoemde scoorde, na een goed opgezette aan val, door de bal met een listig tikje van zijn voet, buiten be reik van de keeper in het net te plaatsen. Theo werkte een voorzet van Bartels op resolute wijze af. De Spechten, die zich nog lang niet gewonnen gaven, vielen nu onstuimig aan en wisten zowaar onze achterhoede eenmaal te overrompelen. bij Verwoest voor de kist. Rembrandtsplein 16 - Telef. 33423 - Amsterdam-C.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1949 | | pagina 9