Basketball. Wie zijn nieuwe bonnen goed wil besteden, bestelt bij Vert. Hagemait VOORN's Brandstof fenhandel Amsl,r(,;iin.7. 8 Zoals ik reeds schreef, zou dit (slot-) artikel in hoofdzaak gaan over de training van onze spelers. De training kan gevoegelijk in vier groepen verdeeld wor den, t.w.1. conditietraining; 2. techniek-tactiek; 3. voorberei ding; 4. wedstrijden. Conditietraining: de oefenstof bestaat uit lopen, springen, schijnbewegingen, Bij het lopen wordt veel aandacht besteed aan de stijl. Het glijdend en geruisloos voortbewegen (zg. „katachtig"), het plotseling stoppen, wenden, achteruitlopen, afstoppen, enz., zijn de voornaamste onderdelen. Bij het springen wordt veel beoefend: het hoogop springen, hoog-vèrspringen, het maken van kwart, halve en hele draai tijdens de sprong, het voor- en achteroverbuigen van het lichaam, het spreiden van de benen, het tijdens de sprong overzien van het spel, het afgeven van de bal, het schieten enz. Rest ons nog de schijnbewegingen. Tijdens de conditie training bestaat dit in hoofdzaak uit slippen, uitwijken, snel in allerlei richtingen verplaatsen van been en/of lichaam. Vanzelf arriveren we nu bij de techniek-tactiek. Uiteraard wordt hierbij veel aandacht geschonken aan balbehandeling. Een goed basketballer moet een balgoochelaar zijn. Men heeft geen tijd om een bal „speelklaar' 'te maken, zodra de bal in bezit is, moet hij doorgespeeld kunnen worden, in elke stand, onder elke hoek. Het spel vereist nu eenmaal snelheid en nog eens snelheid. Na de balbehandeling het schieten, een der moeilijkste onderdelen. Dit bewijst ook het feit, dat men gemeenlijk voor ieder onderdeel een aparte speler heeft. Schoten links en rechts van de basket, voor de basket, afstand-schoten, pivot- ten (draaiend). Alles vereist training op onfeilbaarheid. Zij, die hiervoor de „feeling" missen, zullen er weinig van terecht brengen. Het combineren is een zeer voorname factor. De ploeg moet over een sluitende combinatie beschikken, met oneindige af wisseling, wil zij iets kunnen bereiken. Daarom is de ploegtraining onontbeerlijk. Blijven er spelers weg, dan is het gehele team gedupeerd. Een goed sportman wil dat niet. Onze avonden zijn gelukkig altijd volledig bezet, terwille van de sport en terwille van het team, ene groep vrienden, die juist in deze vriendschap hun grootste kracht vinden. De tactiek bestaat uit het bespreken van en beoefenen der diverse manieren van aanvallen en verdedigen. Het kennis nemen en „uitkienen" van andere methoden, nieuwigheden. Hierbij gebruiken we een „magnetisch" speelveld, zoals ook bij voetballen gebruikelijk is. Alles bij elkaar dus nogal veel en dat alles op één avond in 2-3 Zone (verdediging door Ajax toegepast) 1-3-1 Zóne (verdediging) de week. Wanneer men echter (iets, waar ik regelmatig op wijs) de op de trainingsavond behandelde oefenstof in ge dachten naspeelt, al is het maar tien keer per dag, dan is het zeker, dat men op een volgende oefenavond dit onderdeel met gemak uitvoert. De voorbereiding (geestelijke) wordt altijd even voor de wedstrijd gehouden. We bespreken de komende tegenstander, de te volgen tactiek, enkele onderlinge afspraken worden ge maakt, hier en daar een por, nog een paar aanwijzingen en het spul kan beginnen. De wedstrijden vereisen eigenlijk een apart hoofdstuk. Niet alleen de plaatsruimte, maar ook höt feit, dat paen van één wedstrijd zien meer leert dan uit tien artikelen, houdt mij van dit voornemen af. In de wedstrijden is het prettig te zien, dat men waardering heeft voor elkander. Meermalen ziet men, dat vriend en vijand bij een prachtig spelmoment de handen op elkaar brengen, zowel binnen als buiten de lijnen. Na de wedstrijd krijgen we de onderlinge nabeschouwing. Deze begint gemeen lijk onder de douche en eindigt bij de tramhalte. Men bespaart elkaar geen critiek, men is ook uitbundig in zijn lof, maar allemaal zien ze weer verlangend uit naar de volgende wed strijd. Wanneer men dit alles leest, is het dan nog nodig te wijzen op het nut van deze sport. Zijn begrippen als reactiesnelheid, draaien, wenden, switchen, lichaamsbeheersing U onbekend. Worden zij in deze sport niet tot het maximum opgevoerd. Combinatie-tactiek-volgen van het spel, bewondering-be- leefdheid-vriendschap zijn toch de pilaren, waarop deze sport rust iedere sport eigenlijk op moet rusten. Zeker is het geen sport voor rokende, borrelende en langs de straat zwalkende jongelingen. Hier wordt een ijzersterke body vereist, 's Is een sport, die veel vraagt maar ook geeft. Hebt ge de spelers wel eens tijdens een wedstrijd gadege slagen. Het bruisend enthousiasme, het élan waarmede zij zich in de strijd werpen, werkt verheffend. Het volledig geconcentreerd zijn, het steunen en meeleven met hun partners, de bewondering voor de tegenstander en teamgenoot, hun clubliefde, het respect voor officials en leiders maakt deze sport tot een sieraad, echter alleen geschikt voor eerlijke sportmensen. Ik zal hiermede eindigen. Ik hoop, dat U eens tijd zult vinden voor een wedstrijd. Ter voorlopige kennismaking drukken wij hierbij een paar foto's af van spelers dezer nog zeer jonge afdeling. De andere afdrukken geven een beeld van de bij ons in gebruik zijnde zöne-defenses. JOLO 2e Jan Steenstraat 30, Tel. 23606

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1948 | | pagina 8