A. F. C. A J A X Bestuursmededeelingen MM Aan onze Leden 1 N.C. 04003 Seer.: J. ELZENSA, 3e Helmersstr. 47B, Amsterdam-W., Tel. 82429 Amsterdam, 27 November 1943. NIEUWS UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN. Ki^navond voor Leden en Donateurs (met Dames). De jaarlijksche Kienavond om wildprijzen en aanverwante artikelen wordt gehouden op Vrijdag 24 December a.s., in Hotel „Suisse", Kalverstraat. Aanvang 7.30 uur precies. Voor offertes in honden en kattencadavers zich te wenden tot de club- J avondcommissie (secretaris: I. Elzen ga, 3e Helmersstraat 47 b). Lijst der Functionarissen 1943/44. Jeugdcommissie: Afvoeren: H. N. Dade. Secretariaat Jeugdcommissie: A. de Wit, Valentijnkade 44, Telefoon 54855. Clubavondcommissie: Bijvoegen: R. de Wit, Hoofdweg 198. Honkbalcommissie: Adresverandering: A: M. Hordijk, Hunzestraat 63-11. Thuis-wedstrijden Ajax I. Men gelieve er goede nota van te nemen, dat tijdens de wedstrijden van ons eerste elftal het betreden en/of verblijven op het binnenveld voor leden en donateurs verboden is. Competitiewedstrijden: Het op één dag meer dan één competitiewedstrijd spelen is verboden. Overtreding van deze bepaling wordt gestraft met het opleggen van een boete aan de vereeniging en/of schorsing van den betrokken speler. Aangenomen als donateur: de Heeren: C. Bennes, G. Elderenbosch, H. P. Jonen, H. Ph. de Jongf E. Joosten, H. Kenter, K. H. v. d. Kooy, H. R. Kremer, J. Lans, J. W. v. d. Meijden, H. Meijer, H. J. Noortman, J. Ouder land, G. van Raay, H. van Rossem, P. A. H. Saueressig, H. J. Schneider, J. Soeten, A. v. d. Spek, P. Vrees, G. Wiggemansen. Aangenomen als werkend lid: de Heeren: F. de Boer, E. Reijenga. Aangenomen als adspirantlid: A. R. Bartels, C. Bekker, A. F. van Bemmel, A. J. Donker, G. Gijsen, Th. Höhle, W. G. Kok, P. Kool, K. Loek, E. G. L. du Mée, W. H. Plokhaar. A. Roos, L. F. M. Schoonhoven, W. Soeten, J. A. van Wetering, S. van Wetering. B. GREPEN UIT HET AJAX-LEVEN. H. Sacksioni, die in den wedstrijd Ajax 3B.F.C. 2 ernstig werd geblesseerd, gaat goed vooruit. Wij wenschen hem van deze plaats een spoedig en alge heel herstel toe. R. de Wit, lid van de clubavondcommissie, heeft een maagoperatie ondergaan, welke goed geslaagd is. Namens Ajax wenschen wij Rinus een spoedig en algeheel herstel toe. De Heer en Mevrouw J. MoosChr. Moos von Aesch, 1geven met blijdschap kennis van de geboorte van een dochter. Namens Ajax onze hartelijke felicitaties. Secretariaat Jeugdcommissie. de Heer de Wit verzoekt beleefd doch dringend hem niet op kantoor op te bellen, doch uitsluitend na 6 uur, bij hem thuis, telefoon 54855. B. Het bestuur der A.F.C. „Ajax" geeft met groot leedwezen kennis van het overlijden van Mevrouw ADRIAN A JOHANNA DE MUNNIK—VAN UYE in den ouderdom van 56 jaar, van den Heer JOHANNES JOZEF BOGERS in den ouderdom van 65 jaar en van den Heer JOHANNES HENDRICUS HEISTERKAMP in den ouderdom van bijna 62 jaar. Hunne nagedachtenis zal bij ons steeds in eere blijven. Zij rusten in vrede. IN MEMORIAM. Begin October j.l. bereikte ons het ontstellende bericht van het overlijden van den Heer J. J. BOGERS in den ouderdom van 65 jaar. Wijlen de Heer Bogers was sinds 1 November 1916 lid van onze vereeniging en bij alle mogelijke gebeurtenissen, die onze club raakten, deed hij van zijn belangstelling blijken. Een clubgenoot, een Ajacied in den waren zin des woords, is voor eeuwig van ons heengegaan, doch zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in eere blijven. Hij ruste in vrede. VOETBAL. Besloten wij ons vorige overzicht met het uitspreken van den wensch, om in de volgende „mededeeling" van groote successen te kunnen gewagen, helaas zijn de behaalde resultaten van dien aard, dat wij geen redenen tot juichen hebben. Vooral ons eerste elftal stelde bitter teleur en ook van de overige elftallen kunnen wij niet zeggen, „daar wérd iets geweldigs verricht". Ons eerste elftal begaf zich alreeds tegen Haarlem op het hellende vlak. Deze wedstrijd werd met veel elan door ons begonnen, maar na tien minuten was het gebeurd en zakte ons elftal als de beroemde plumpudding in elkander. Uitslag 11, waarmede wij nog blij mochten zijn. Tegen Feijenoord ging het beter, maar alhoewel de nederlaag dan misschien niet verdiend is geweest, wij kregen met 21 klop en de punten bleven in Rotterdam. Onze kampioens illusies hadden een leelijken knauw gekregen, maar toch was nog niet alles verloren geweest, als D.H.C. niet roet in het eten had gegooid. De groen zwarten uit Delft zijn nooit gemakkelijke tegenstanders geweest, maar dat wij op eigen veld het onderspit zouden moeten delven, hadden wij in de verste verte niet verwacht. Met 20 bleef D.H.C. overwinnaar en het was nog dik verdiend ook. De uitwedstrijd tegen V.U.C. leverde tenminste weer een punt op. doch het was lang niet gek geweest, als de Hagenaars van ons hun eerste nederlaag te slikken hadden gekregen. Met de rust stonden wij, ruim verdiend, met 20 voor, doch in de tweede helft hebben de V.U.C.-ers hemel en aarde bewogen om aan de nederlaag te ontkomen en het is hen gelukt. Even voor het einde leek het er veel op, dat wij alsnog de overwinning zouden behalen, doch één der V.U.C.-menschen redde op wonderbaarlijke wijze zijn club van de nederlaag. Met 22 werden de punten broederlijk gedeeld. Waren de hierbovengenoemde wedstrijden dus een aaneenschakeling van teleurstellingen, de grootste deceptie bracht ons de match tegen 't Gooi. Een kat in nood doet rare sprongen, daar valt niet over te twisten, maar dat het in nood verkeerende 't Gooi ons in eigen huis met 41 het vel over de ooren zou halen, zal zelfs wel de meest fanatieke 't Gooi-supporter niet hebben gedroomd. En al heeft dan vermoedelijk niemand dezen uitslag gedroomd, gedroomd is er wel, maar dan door onze ploeg. Er werd door ons elftal zoo druilerig ge speeld, dat de man van het vrijkaartje zich voor zijn zeventien centen nog bekocht gevoelde. En het vervelendste is: hij had nog gelijk öok. Een ge lukkig doelpunt van Brockmann heeft ons elftal misschien iti tranche ge bracht, maar dan had de gelijkmaker of het tweede 't Gooi-doelpunt, Keizer en zijn mannen toch zeker wakker moeten schudden. Helaas gebeurde dit niet en de Ajax-ploeg dommelde rustig verder. Nog twee doelpunten voegden de Gooiers aan den score toe en met 41 kwam het einde van deze, van Ajax zijde, zoo droevige vertooning. Dat de 't Gooi-spelers bij het eindsignaal in hoogere sferen waren behoeft geen betoog en wij hebben het hen gaarne gegund. Blauw-WitAjax, anders de match van het seizoen, stond nu door het succes van De Volewijckers op het tweede plan en toch is het weer, wij zouden haast zeggen, een ouderwetsche partij geworden. Er was spanning, sensatie en behoorlijk, soms zelfs zeer behoorlijk voetbal. Gerrit Keizer was in grootschen vorm en dat is één van de oorzaken geweest, dat onze erf-rival voor de zooveelste maal het onderspit moest delven. De elftalcommissie had weer een nieuwe opstelling uitgebalanceerd en deze heeft succes gehad. Met 31 bleef onze club overwinnaar en laten wij hopen, dat ons eerste elftal nu niet meer veranderd behoeft te worden. Na een week rust zijn wij dan Zondag j.l. aan de tweede helft van de competitie begonnen en stond ons eerste elftal voor de moeilijke opgave, om zich het op revanche belustte Emma van het lijf te houden. Óns elftal is er in geslaagd deze moeilijke klip te omzeilen en het verheugende is, dat het nu geen kwestie was van hangen of wurgen, doch goed spel gaf den Dortenaren geen schijn van kans. Brockmann (3) en Drager (2) zorgden voor de vijf Ajax doelpunten en daar het Emma, middels een penalty, gelukte tegen te scoren, boekten wij een 51 zege. Wij zijn nu op de vijfde plaats aangeland en als het een beetje meeloopt, kunnen wij deze competitie nog op een behoorlijke plaats beëindigen. Het is te probeeren. mannen!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1943 | | pagina 1