A. F. C. A J A X Bestuursmededeelingen MM Aan onze Leden I N.C. 04003 Seer.: J. ELZENGA, 3e Helmersstr. 47B, Amsterdam-W., Tel. 82429 Amsterdam, 4 September 1943. NIEUWS UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN. Diploma's le halfjaar seizoen 1943/44; Voor den eersten competitie-wedstrijd, AjaxEmma, te houden op 12 September a.s., zijn alleen DE NIEUWE DIPLOMA'S GELDIG. Deze moeten voorzien zijn van foto en handteekening van den houder. Men gelieve er goede nota van te nemen, dat het diploma strikt persoonlijk is en niet uitgeleend mag worden aan anderen. Na 12 September zullen de niet afgehaalde diploma's worden aangeboden. Leden, die het verschuldigde bedrag willen gireeren, kunnen dit alsnog doen, door middel van storting op: Postgiro No. 123977 der A.F.C. „Ajax". Clubavonden: De Clubavond-commissie heeft voor het nieuwe seizoen weer grootsche plannen en verwacht, dat alle Ajacieden, iederen Vrijdagavond in Hotel „Suisse", Kalverstraat, acte de présence zullen geven. Aanvang der bijeenkomsten 7 uur n.m. (10 SEPTEMBER A.S. GAAN WIJ BEGINNEN). Nederlaag-tournooi Willem II 2: Ons tweede elftal heeft het door Willem 11 2, te Tilburg gehouden nederlaag-tournooi gewonnen, zoodat onze spelers in het bezit kwamen van de uitgeloofde vulpenhouders. Go-AheadAjax: Go-Ahead wil revanche hebben voor de op ons veld geleden 40 neder laag. Natuurlijk kunnen onze Deventer vrienden deze revanche krijgen en zullen Keizer en zijn mannen op 5 September a.s. naar Deventer trekken om opnieuw den strijd met rood-geel aan te binden. Foto Aïgemccnc Vergadering. Deze worden uitgereikt op 5 September a.s., tijdens den wedstrijd) Ajax 1Emma 1, in de bovenzaal. Adspirantleden: in het bezit van een identiteitskaart, worden in hun eigen belang drin gend aangeraden deze omgaand in te zenden aan den heer W. Bruijne- steijn. Middenweg 123, met vermelding van al of niet in het bezit zijnde) van persoonsbewijs. Aangenomen als donateur: de heeren J. K. v. Alfen, A. N. Baars Jr., J. Barendse, Th. M. Barentsen, D. v. d. Berg Jr., M. Boonstoppel, P. Boot, Th. Bos, J. J. Br een, J. G. Cupedo, A. v. d. Corp ui, A. A. Coiiwenberg, C. Dammen, W. A. P. F. L. DrijU hout, G. van Dijk, M. G. van Dijk, J. G. v. d. Linden, B. Fritz, G. K. Geer- ling, M. Goedhart, Mej. G. M. v. d. Goot, A. HarmsetTTT.. A: Helt, M. H. v. d. Hoef, J. v. d. Hoef, E. Hogenhout, KT~R. hoogërwert, A. Hopman, F. van Jaaren, J. J. Jansen, C. C. Karnlag, S. Klein, L. Klugt, N. Kolk, A. J. Krom, R. Krom, P. A. Kruse jr., A. U. Lammeren, W. H. Lesterhuis, Th. M. E. Liket, J. Maas, H. Meinhardt, G. L. Neve, H. W. de Reuver, H. G. F. Rietman, A. A. de Ruiter, H. Samson, B. van Scherpenzeel, J. C. A. Schreuder, A. Servaas, J. P. W. Slijkerman, A. D. Smit, L. Spel, J. Strijbos, W. J. Suurendonk Jr., H. J. Teerink, J. v. Voorthuizen, W. Vrech, D. v. d. Waal, H. van Walree, J. v. d. Weerd, C. P. v. Weerdenburg, H. Wenderhold, H. H. Winkler, J. L. Yanse, C. J. de Zeeuw, H. v. d. Zwaag. A. Zwang, W. S. S. van Zwieten, G. P. N. Frijhof, P. Eüwalda, TlfrKop, P. van Oostenhout, F. van Oostenhout, J. A. van Unen. Aangenomen als Juniorlid: H. van Driei, H. Hamann, R. Kok, A. van Leeuwen, C. J. Wolfers. Aangenomen als Adspirantlid: H. Klaren, N. Marinus, H. Prins. Programma Competitie: 12 September 1943: AjaxEmma Haarlem 2Ajax 2 D.W.V. 2—Ajax 3 Ajax 4—D.O.S. 2 19 September: V.S.V.—Ajax Ajax 2—K.F.C. 2 Ajax 3D.O.S. 3 Velox 2Ajax 4 26 September: AjaxR.F.C. Ajax 2—H.V.C. 2 12 uur D.W.S. 3—Ajax 3 Ajax 4—T.O.G. 2 3 October: HaarlemAjax D.W.S. 2—Ajax 2 Ajax 3De Volewijckers 2 Vriendenschaar 2—Ajax 4 10 October: F eijenoordAjax Ajax 2A.F.C. 2 3e vrij Ajax 4De Spartaan 3 17 Octoter: Ajax—D.H.C. Z.F.C. 2—Ajax 2 Ajax 3Zeeburgia 2 O.V.V.O. 2—Ajccx 4 24 October: V. U.C.Ajax Ajax 2De Spartaan 2 Blauw-Wit 3Ajax 3 Ajax 4Blauw-Wit 4 31 October: Ajax't Gooi Blauw-Wit 2Ajax 2 't Gooi 2Ajax 3 Ajax 4—A.F.C. 4 7 November: Blauw-WitAjax Ajax 2Hilversum 2 Ajax 3—B.F.C. 2 U.V.V. 2—Ajax 4 Afdeelin gen: Ajax 1 District II Ajax 2 Reserve le Klasse Ajax 3 Reserve 2e Klasse C Ajax 4 Reserve 2e Klasse B GREPEN UIT HET AJAX-LEVEN. de Heer W. F. Egeman, js op 'de 1.1. gehouden algemeene vergadering tot EereM benoemd. Dat over deze benoeming niet werd gedebatteerd behoeft geen betoog* en onder daverende toejuichingen was de afdeeling Eereleden een lid> rijker. Wat de heer Egeman voor ons en zijn Ajax heeft gedaan en nog doet, laat zich niet in een „handomdraaien" beschrijven, doch daar zou minstens een ouderwetsch clubblad mede te vullen zijn. Wij hopen er later nog eens op terug te komen, daar dit blaadje geen terrein is om, „deze reus van het Ajax-firmament" in den schijnwerper der publiciteit) te zetten. Aan den Heer Egeman alsnog onze felicitaties en daarbij den wensch, nog vele jaren in gezondheid op de bres voor onze club. Het Bestuur, is door het vertrek van Jan Schubert en de keuze van Ferry Dukker, als volgt samengesteld: le Voorzitter: M. J. Koolhaas. 2e Voorzitter: W. F. Egeman. le Penningmeester: W. F. Volkers. 2e Penningmeester: F. Dukker. le Secretaris: J. Elzenga. 2e Secretaris: R. P. J. Vunderink. Commissaris: Th. F. Brokmann. Commissaris: J. de Boer Jr. Commissaris: A. de Wit. Piet Leemhuis, is na een zware ziekte weeir zoover hersteld, dat hij weer de buitenlucht in mag. Wim Schuurman, gaat goed vooruit, doch zal nog eenigen tijd rust moeten houden. De Heer Bogers, ligt momenteel ziek en wenschen wij hem, evenals bovengenoemde club vrienden, een algeheel en spoedig herstel toe. President Koolhaas, die, zooals bekend, met pleuritis te bed ligt, begint al weer aardig op te- knappen. Wel zal Marius nog eenige weken rust moeten houden, maar, naar wij hopen en vertrouwen, zullen wij aan het einde van die periode' onzen voorzitter weer gezond en wel op ons veld kunnen begroeten Namens Marius zeggen wij van deze plaats allen Ajacieden, die op een of andere wijze blijk van hun belangstelling gaven, hartelijk dank en wij zijn zoo vrij er aan toe te voegen, dat een bezoek aan de Oranje Nassau- laan 81, op hoogen prijs wordt gesteld. VOETBAL. Zoo zijn wij dan Zondag 15 Augustus j.l. met de voetballerij weer van wal gestoken en, om maar met de deur in huis te vallen, de inzet van het nieuwe seizoen was in alle opzichten uitstekend. Ons eerste elftal staat, èn door het goede spel der laatste maanden van het vorige seizoen, èn door het winnen van den N.V.B.-beker weer zoo in het teeken der belangstelling, dat voor een goed bezet huis de openings-wedstrijd tegen Go-Ahead plaatsvond. In een aardige partij, waarbij sommige spelers nog wat onwennig deden, werd rood-geel met 40 verslagen, nadat de rust met 1—0 was ingegaan. Als hors d'oeuvre kregen de toeschouwers de match Ajax-comb.de Musschen voorgezet, die door onze spelers met 32 werd gewonnen. Ook deze partij was van goede kwaliteit en aan de hand van het door ons team vertoonde spel, zal er ook dit jaar weer een prima tweede elftal op de been gebracht kunnen worden. Ons eerste juniores-elftal trok naar Haarlem om te trachten een prijs uit het R.C.H.-Juniores-Tournooi weg te sleepen. Buiten verwachting zijn onze jongens hierin geslaagd en konden wij den tweeden prijs in ontvangst nemen. Den eersten wedstrijd speelden wij tegen A.S.C. uit Leiden, dat met 31 voor Kees v. d. Schuyt en zijn boys de vlag moest strijken. Jan Wijnbergen, een nieuweling in onze gelederen, scoorde alle Ajax-goals, hetgeen voorwaar geen slecht debuut was. Tegen onze gastvrouwe, R.C.H., bleef de strijd met 00 onbeslist, doch Bloemendaal had weinig tegen onze jongens in te brengen en werd volgens de regelen der kunst met 60 ingemaakt. Jan Wijnbergen met 4 en Dick de Sterke met 2 doelpunten bezorgden ons deze hooge score. Daar R.C.H. met 2 overwinningen en één gelijk spel evenveel punten had be haald als ons elftal, moesten strafschoppen beslissen, welk elftal aan de volgende ronde mocht deelnemen. De eerste serie leverde beide partijen 4 doelpunten op, zoodat wij het nog eens mochten probeeren. Weer werd geen beslissing verkregen, daar de uitslag nu 33 werd. Onder groote spanning trokken onze vijf schutters opnieuw naar de penalty-stip. Kees v. d. Schuyt, Geudeker en Loosekoot kogel den den bal in het net en daar R.C.H. uit vijf schoten driemaal de roos had getroffen, was voor Bungert de eer weggelegd om Ajax in de demi-finale te helpen. Met een keihard schot deed hij zijn plicht en juichend trokken onze jongens naar de kleedkamer. Met Zeeburgia, D.W.V. en D.W.S. moesten wij nu om de prijzen kampen, daar deze Amsterdamsche clubs in hun resp. afdee- lingen eveneens als nummer 1 geëindigd waren. Onze tegenstander was D.W.S. en na spannenden strijd werd de uitslag 11. Weer doelpuntte Wijnbergen /oor ons, maar jammer genoeg werd hij hierbij gewond, hetgeen in de finale een stempel op zijn spel drukte. Aan het bereiken van die finale was echter eerst weer de strafschoppen sensatie voorafgegaan. Twee series waren noodig om een beslissing te verkrijgen en weer was het Bungert, die ons met een gloeienden kogel uit de penarie hielp, B.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1943 | | pagina 1