A. F. C. A J A X Bestuursmededeelingen Aan onze Leden I Seer.: d. ELZENGA, 3e Helmersstr. 47B, Amsterdam-W., Tel. 82429 Amsterdam, 22 Januari 1943. NIEUWS UIT DE BESTUURSVERGADERING. Het bestuur der A.F.C. „Ajax" wenscht officials van den N.V.B. en zustervereenigingen, alsmede leden, donateurs en supporters een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar. Voor de ons gezonden gelukwenschen zegt genoemd college hartelijk dank en maakt van deze gelegenheid gebruik, om al deze wenschen. te reciproceer en. Aangenomen als werkend lid: L. G. Niesing, F. Pokorny, M. M. Koster, A. M. van Raay. Aangenomen als adspirant-lid: G. van Horn, H. A. Weerman. Aangenomen als donateur: A. N. Baars, K. G. WKresner, M. J. van Nunen, B. A. Pais, J. G. Snabilé, H. J. de Vries, de Vries, R. Zeverijn. Voorgesteld als werkend lid: WCorver, L. C. Cordes, G. F. H. Gischler, WJ. Geerking, H. Gerritzen, J. H. Geisdörfer, C. Grootes, G.' Leent vaarJ. J. C. Krever. W MeLgersChr. N ij huis, H Roland. F. WRoozendaal, W. H. R. A. Roel, R. F. Kroese, P. Heuvel. Voorgesteld als junior-lid: J. de Clerq, J. C. Wijnbergen. Voorgesteld als adspirant-lid: B. van Dantzig, J. de'Groot, C. v. d. Hart, A. Ktom, J. H. Schreu- der, C. J. Geelhuyzen. Geschorst: volgens art. 13 sub H.R., L. Sacksioni, vanaf 16 December 1942 tot en met 25 Januari 1943. N.V.B.beker. Het bestuur heeft besloten voor deze wedstrijden in te schrijven, zoodat onze jongens voorloopig hun voetbalschoenen niet in het vet behoeven te zetten. Burgerlijke Stand. De Heer en Mevrouw G. P. Keizer en A. Keizer-de Visser van Bloemen geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter P1RIETTE JOHANNA De Heer en Mevrouw JM. Keller en P. C. Keiler-van Aalstede geven met blijdschap kennis van hun dochter- YVONNE SYLVIA OLGA PRESCILLA Namens Ajax onze hartelijke felicitaties. B. VOETBALOVERZICHT. Eindelijk zijn wij weer eens in de gelegenheid, om een over zicht te geven van hetgeen onze elftallen, in de maanden, die achter ons liggen, presteerden. Een dankbare taak is dit werk evenwel niet, want, zooals bekend, de verrichtingen van onze teams, met uitzondering van het tweede elftal, waren niet daverend en in sommige gevallen zelfs bedroevend. Ons eerste elftal kwam tot nu toe met de volgende cijfers voor den dag: gesp. gew. gel. verl. pnt. voor tegen plaats Ajax 1 15 5 2 8 12 33 34 6 Een resultaat waarover wij helaas niet hemelhoog kunnen juichen en, wat minder mooi is, het heeft de elftalcommissie nog heel wat hoofdbrekens gekost, om het zoover te brengen. Onze start was niet slecht, daar wij begonnen met een 42 overwinning op 't Gooi, doch de volgende wedstrijden waren een aaneenschakeling van teleurstellingen. Achtereenvolgens werd verloren van V.S.V. (01), V.U.C. (35), Feijenoord (2—3), Blauw-Wit (0—2), Haarlem (0—2), D.H.C. (0—1) en R.F.C. 26 met als tusschenspel, een overwinning op Emma. Zoo begonnen wij dan aan de tweede helft met zegge en schrijve 4 punten en de pers schreef reeds, alhoewel er weinig over ons geschreven werd, „Ajax, het wordt angstig". En inderdaad, het werd angstig, maar niet hopeloos, want goed beschouwd hadden wij de wedstrijden tegen V.S.V., D.H.C. en Feijenoord al zeer ongelukkig verloren en gezien het spel van ons elftal, konden wij, zonder ongelukken of tegenslagen, uit de resteerende matches nog genoeg punten verzamelen. Er werd gewikt en gewogen, Dolf van Kol putte zijn geheele arse naal van voetbalwapens uit, om een zoo homogeen mogelijk elftal te verkrijgen, voorzitter Koolhaas zette zich achter z'n rammelkast en schreef zijn bekende stormbal-brieven, kortom de geheele rataplan was in actie om het karretje weer op den goeden weg te helpen. En met succes. Na in een vriendschap pelijk partijtje P.S.V. in eigen huis te hebben verslagen, werd met 41 van 't Gooi gewonnen en waren wij meteen een beetje uit het gedrang. Wie herinnert zich niet de daarop vol gende geestdriftige return-wedstrijden tegen V.S.V. en V.U.C., die ons twee klinkende overwinningen plus 4 punten opbrach ten, hetgeen „de koningin der Aarde" ontlokte: „Ajax is in ongenaakbaren vorm gekomen", wat lichtelijk overdreven was. Alzoo hadden wij 10 punten bij elkander geschopt en konden weer even rustig adem halen. De volgende twee punten moes ten wij bij Feijenoord gaan incasseeren en ronduit gesproken, wij waren er heilig van overtuigd, dat de buit mee naar Am sterdam zou gaan. Het liep echter anders en alhoewel Feijen- aard ontegenzeggelijk rustiger voetbal speelde, dan ons elftal, kregen de Rotterdammers veel meer dan hen toekwam. Met een gelijk spel hadden Bas Pauwe en zijn mannen dik tevreden kunnen zijn, doch factoren, waarover wij maar niet zullen na kaarten, stonden een puntenverdeeling in den weg. Wel willen wij hier nog even memoreeren, dat de verstandhouding in het veld bedenkelijk naar het nulpunt liep; doch dat is een ver schijnsel, dat helaas meer voorkomt en zal, gezien de huidige spelopvatting, en de soms slappe bestraffing van overtredingen, wel nimmer verdwijnen. Tegen D.H.C., een wedstrijd die ook al onaangenaam verliep, sleepten wij door een gelijk spel (33) wederom een punt in de wacht en daar het Keizer en zijn mannen gelukten tegen Blauw-Wit 2-^-2 te spelen werd ons totaal 12 punten. Na ons op de ranglijst komen nu R.F.C., Emma, Haarlem en 't Gooi met resp. 11, 10, 7 en 6 punten, zoodat wij, alhoewel nog niet geheel veilig, de komende gebeurtenissen met een gerust hart tege moet kunnen zien. Hierboven schreven wij reeds, dat wij eenige wedstrijden al zeer ongelukkig verloren en verwezen hierbij naar V.S.V., D.H.C. en Feijenoord. De wedstrijd tegen V.S.V. ging in de laatste minuten voor ons verloren, terwijl wij, gezien het spel- verloop, zeker één punt mee naar huis hadden moeten nemen. Tegen D.H.C. was het nog een haartje erger en inplaats van een dikke overwinning, werd het, ook al in de laatste minuten, een 10 nederlaag. Feijenoord thuis werd een groote deceptie, want een 20 voorsprong, met nog een dik half uur spelen voor den boeg, ging verloren en resulteerde ten slotte in een 32 nederlaag. Dat was al te grijs en had nooit mogen gebeu ren. Het was triest om te zien, hoe het in onze ploeg, nadat Feijenoord had tegengescoord, begon te rammelen en men zag als het ware de nederlaag aankomen. De voorhoede was ner gens meer en halflinie en achterhoede stapelden de eene fout op de andere. De grootste fout was en is nog steeds volgens onze meening, het slechte plaatsen van den bal door onze spe lers. Ook het steeds spelen met een teruggetrokken spil doet

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1943 | | pagina 1