A GEMAKKELIJKE BETALING A Ruilt nu Uw oude toestel in mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmzz 1 NIEUWE PHILIPS SERIE 1938 IN PRIJZEN VANAF 198.50 J. J. BOTH, LINNAEUSSTR. 38, 38a en b TELEF. 50074 PAG. 239 - AJAX CLUBNIEU WS BestuurLedenDonateurs van Ajax en symphati- 1 seerenden! i i De avond van 16 September is thans voorbij. De i herinnering zal blijven bij mijn vrouw en mij tot in lengte van dagen. Wat daarvan gemaakt is, was 1 1 voor ons een openbaring. i Persoonlijk heb ik steeds getracht Ajax te i dienen en niemand anders. Het zal steeds zoo blijven. i Allen persoonlijk te bedanken is ons, gezien het i j zóó groote aantal onmogelijk, hoe graag wij het zouden willen. Daarom aan allen, zonder onder- i scheid, onzen hartelijken dank voor de onvergete- i lijke uren en stoffelijke blijken van belang- 1 stelling. i Theo Brokmann en Echtgen. 1 De Nederlandsche Elftaltrui, Lag voor je opgestreken Met dat „watersnood gewricht", Is die kans verkeken, „Hein" trekt zich dit bijzonder an Die snijboon is er „nervus" van. Theo, Theo keer terug Naar je diep bedroefde, Theo, Theo kom toch vlug, Naar je zwaar beproefde Kom weer gauw op 't veld van eer, En leidt den „Ajax-aanval" weer. Hoewel Theo het nog eens probeerde, ging het toch niet meer en de vurige wensch van Trie Trac kwam helaas niet meer in vervulling. En toch bleef Theo niet bij de pakken neer zitten, hij wist ook op andere wijze zijn geliefd rood-wit onschatbare diensten te bewijzen. Hij liet zich in de elftallencommissie en later in het bestuur verkiezen. En wat Theo in al die jaren ook daar gepresteerd heeft, weten wij allen. Zijn groote liefde voor Ajax liet hem niet meer los en hij is tot op heden de groote stuwkracht van onze vereeniging gebleven. In elke vereeniging komen wel eens onaangename dingen voor en dan kwam bij hem wel eens de gedachte op om zijn plaats in bestuur of elftallencommissie eens aan een ander af te staan. Voor ons, die altijd zoo prettig met hem mochten samenwerken, was het dan de grootste voldoening ook eens een overwinning op hem te behalen, zoodat hij weder op zijn moeilijke post Voorzitter van de Elftallencommisie - bleef. Theo, het is mij onmogelijk onder woorden te bren gen, wat je voor onze vereeniging hebt gedaan, maar laat ik besluiten met je namens alle leden en donateurs hartelijk dank te zeggen voor het omvangrijke werk door jou verricht en laat ik er de hoop bij uitspreken, dat het je nog vele jaren gegeven moge zijn, in goede gezondheid, gesteund door je vrouwtje Annie, voor je geliefd rood-wit te werken. Wij willen die dankbaarheid hier tot uiting brengen door je, namens de leden en donateurs, dit gouden potlood aan te bieden. Dat je hiermede nog vele over winningen in je boekje mag noteeren! En wij willen het hier niet bij laten; komt eenmaal de tijd, dat je het bijltje er bij neer moet leggen, laten deze schilderijen in je woning je dan nog eens herinneren aan de mooie jaren, in Ajax doorgebracht. Al heel ondankbaar zou het van ons zijn, indien wij in de hulde jou gebracht, ook niet je vrouwtje lieten deelen. Want ook zij heeft een groot aandeel in jouw werk gehad. Zonder morren, altijd met een vroolijke lach, liet ze je gaan, omdat ze wist, dat het een genoegen voor je was om voor Ajax te werken en omdat je het prettig vond de vereeniging, waarvan je reeds op jeug digen leeftijd aanhanger werd, te mogen dienen. Annie, hartelijk dank voor alles, wat ge voor de vereeniging hebt gedaan en ik hoop, dat ge deze lamp wilt aanvaarden, als een klein bewijs van dankbare leden en donateurs. Dat het jullie met je gezin goed moge gaan en dat de wensch van de redactie van het clubblad op 22 Augustus 1922 bij de geboorte van je zoon Theo neergeschreven, in vervulling moge gaan: „Vertrouw, dat Theo over 18 jaar op de centervoor-plaats van Ajax 1 zal staan. Nogmaals hartelijk dank. Komt de beteekenis van een figuur als Brokmann voor onze vereeniging reeds door Koolhaas' speech goed tot uiting speciaal voor wat hij de laatste jaren voor De kristal-heldere toon is de meest opvallende eigenschap der Bezoekt onze Radiogehoorzaal

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 7