mmmmmmzmmmmmmmmw/m OP ZOEK NAAR MEER MEDEWERKERS. N.V. De Nederlandsche Lloyd Ongevallen Heerengracht 260-266 AMSTERDAM Ongevallen- en Ziekteverzekering Automobiel en Wettelijke Aa nsprakelijkheid A J A X CLUBNIEUWS PAG. 237 Bij het vierde elftal waren hoofdzakelijk enkele zwakke momenten in de verdediging er schuld aan, dat na de 3—2 zege op D.W.S. 3 de strijd tegen T.O.G. 2 met dezelfde cijfers verloren werd. Weten onze jongens dit verder te voorkomen en voert het binnentrio het tempo wat op, dan zal deze ploeg als eenige vierde elftal in de reserve tweede klasse zijn weg wel vinden in deze zeer zware afdeeling. Reserve tweede klasse B. gesp. gew. gel. verl. v. t. pnt. Kennemers II 2 2 0 0 6—1 4 TOG II 2 2 0 0 5-3 4 Zeeburgia II 2 1 1 0 00 1 Ui 3 VSVII 2 1 0 1 9-2 2 AJAX IV 2 1 0 1 5-5 2 DWS IIII 2 1 0 1 4—4 2 HFC II 2 1 0 1 6-6 2 Volewyckers II 2 0 1 1 4-12 1 DEC II 2 0 0 2 3-7 0 Spartaan III 2 0 0 2 1-6 0 Hoewel eenigszins laat, door vacantie en andere redenen, wil ik toch nog gaarne enkele woorden wijden aan de wijziging, die de redactie ondergaan heeft, een wijziging, die ongeveer terzelfder tijd komt met de ver andering in de uitgave van het clubblad. Toen de heer Koolhaas kort vóór de algemeene vergadering tijdens een honkbal wedstrijd aan mij vroeg of ik de (technische) leiding van het clubblad op mij wilde nemen, heb ik even geaarzeld met dit te accepteeren. Immers, door gebrek aan tijd ben ik niet in staat die zorgen aan het clubblad te besteden, die noodig zijn om het door lezens waardigheid op hetzelfde peil te brengen, als waarop onze vereeniging in haar geheel staat. Het besef echter, dat ik in de jaren dat ik lid ben nog nimmer iets voor Ajax gepresteerd heb (behalve contri butie-betalen dan), deed mij besluiten „ja" te zeggen. Dit ondanks het gebrek aan tijd dus, daar mij van ver schillende zijden beloften van medewerking gedaan werden, zoodat ik mede daarom deze taak durfde te aanvaarden. Deze taak is thans echter voor de redactie in haar geheel nog aanmerkelijk verzwaard, doordat het verschijnen pal vóór iederen thuiswedstrijd andere en grootere eischen met zich meebrengt. Met de heeren De Jongh en Melchers nemen wij dat echter gaarne op ons, daar ons werk er tevens feitelijk prettiger en dank baarder door wordt. Immers, in de eerste plaats moeten wij er nu voor zorgen, dat de buitenwereld als wij onze trouwe supporters, die tevens steeds het programma koopen, zoo mogen noemen een even goeden indruk van het interne clubleven van Ajax krijgt, als men tot nog toe met veel genoegen kennis heeft genomen van de prestaties onzer spelers op het veld. Want dat brengt de wijziging o.a. mee: de buitenwereld neemt nu vol ledig inzage van het Ajax-huishouden, daar dit tot uit drukking te doen komen de taak van onze redactie is. En het is onnoodig te zeggen, dat mede daarom ons clubblad steeds van een rijken inhoud moet zijn. Dat vereischt echter in de eerste plaats meer medewerkers! Zij, die tot dusver regelmatig met hun pennevruchten ons blad verrijkten, zullen dit als goede Ajacieden wel blijven doen, maar waarom voelen anderen zich nu nooit eens geroepen iets voor hun club, voor hun clubblad te doen? Ajax heeft gelukkig zeer vele leden, die voor 100 pCt. Ajacied zijn, voor wie Ajax dus heel veel beteekent. Waarom dan nooit eens iets geschreven over datgene, wat steeds het onderwerp van hun gedachten uitmaakt? Zoowel bij het aanschouwen van wedstrijden als bij het zelf spelen doen zich genoeg onderwerpen voor, die voldoende stof tot gesprekken opleveren. Zet die ge sprekken nu eens op schrift en ge doet daar de heele Ajax-familie een groot pleizier mee! Een kerngezonde vereeniging als Ajax moet een clubblad bezitten, waarin alles staat, wat in Ajax leeft en vooral thans, nu ons blad in veel grooteren kring gelezen zal worden. Dat kan echter alleen, niet wanneer uitsluitend de redactie met enkele trouwe medewerkers het blad vol schrijven, maar slechts indien uit alle geledingen van Ajax iets in het clubblad tot uiting komt. Met vertrouwen zien wij de copy voor het volgende nummer dat reeds 8 October verschijnt tegemoet M. B.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 5