JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING OP DONDERDAG 14 JULI 1938 AGENDA; DES AVONDS 8 UUR PRECIES IN DE BENEDENZAAL VAN HET AJAX-STADION (indien noodig voortzetting op Vrijdag 15 Juli a.s.) 1. Opening. Huldiging Spelers Kampioens-Elftallen. 2. Notulen vorige Vergadering. 3. Jaarverslag Secretaris. 4. Jaarverslag Penningmeester. 5. Rapport Kascommissie. 6. Begrooting. 7. Vaststelling contributie voor het volgende seizoen. 8. Voorstel van het Bestuur den Heer A. L. Desmit tot Eerelid te benoemen. 9. Voorstel van het Bestuur: te benoemen de volgende Heeren tot Leden van Verdienste: F. Couton - H. Delsen - W- H. Gupffert - F. W. de Haan - K. Kooiman - J. D. de Natris - P. J. M. v. Os - A. Pelser - M. Smit - S. Tump - W. F. Volkers - G. H. Ziegeler. 10. Voorstel van het Bestuur: Inzake verhuur van het terrein aan derden, het Bestuur te mach tigen zoo noodig leden en donateurs geen vrijen toegang te verleenen. 11. Voorstel van het Bestuur: Erfpacht-rechten met de Gemeente Amsterdam aan te gaan (toe lichting ter Vergadering). 12. Bestuursverkiezing: Aftredende leden: M. J. Koolhaas, le Voorzitter - J. Oudheusden, le Penningmeester (stelt zich niet herkiesbaar) - G. de Jongh, 2e Secretaris - J. de Boer Jr. en J. Roodenburgh, Commissarissen. 13. Verkiezing Secretaris Elftallen-commissie: Secretaris is de Heer A. de Wit. 14. Verkiezing Elftallen-commissie: De commissie bestond uit de Heeren: Commissie ATh. J. F. Brokmann - F. Couton - H. F. Anderiesen. Commissie B: H. Delsen - J. Bieshaar - W. van Gelderen. De Heeren F. Couton en W. van Gelderen stellen zich niet herkiesbaar. 15. Verkiezing Enquete-commissieDe commissie bestond uit de Heeren: M. J. Koolhaas - J. de Boer Jr. - A. J. de Kruyff. 16. Verkiezing Kas-commissieDe commissie bestond uit de HeerenF. Dukker - J. M. Exmann Jr. - K. Kooiman. De Heeren F. Dukker en J. M. Exmann Jr. zijn niet herkiesbaar volgens art. 48 H. R. 17. Verkiezing Afgevaardigden W.E.K. - West. District - A.V.B. - Leiders Cricket en Honkbal. 18. Verkiezing Clubblad-commissie: De commissie bestond uit de Heeren: G. de Jongh - Ch. H. Geudeker - J. L. Melchers. 19. Oefenmeester. 20. Vaststelling Officieel Orgaan. 21. Rondvraag. Candidaten voor Bestuurs- en of andere functies moeten uiterlijk Zaterdag 9 Juli a.s. voor 12 uur SCHRIFTELIJK worden opgegeven onder bijvoeging eener schriftelijke bevestiging van den candidaat dat hij de functie zal aanvaarden. Secretariaat: Namens het Bestuur: 3e Helmersstraat 47b M. J. KOOLHAAS, Voorzitter. Amsterdam-W, J. ELZENGA, Secretaris. Junior- en Adspirantleden hebben geen stemrecht.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 21