jc he ac bakkerc den haag Hotel Café-Restaurant TERMINUS HOOG BEZOEK» P. S. V. 25 JAAR. STATION HOLLANDSCHE SPOOR AJAX CLUBNIEUWS - PAG. 225 In ons vorig nummer plaatsten wij een artikel (plan voor een hoofdklasse) geschreven door den heer J. J. Bakker, door ons aangediend als een onzer oudste donateurs hetgeen moest zijn oud werkend lid. Onze oudste donateur is n.m. zijn vader, de heer J. H. A. Bakker, die met recht aanspraak mag maken op dezen eere-titel. Meerdere malen hebben wij gelegenheid om de daden van leden naar voren te brengen, maar het feit, dat donateurs niet ,,zoo aan den weg timmeren", is oorzaak, dat deze catagorie ook niet zoo in het licht verschijnt. Van deze bescheiden figuur kan gezegd worden, dat hij Ajax trouw is in hart en nieren. Reeds circa 32 jaren heeft het wel en wéé onzer vereeniging zijn groote belangstelling. Eigenaardig is, dat het voetbal hem gegrepen" heeft. Oorspronkelijk heftig tegen stander, heeft zijn zoon, de heer J. J. Bakker, die in 1906 in Ajax speelde, hem tot onze vereeniging gebracht en wij mogen niet verhelen, dat in Ajax' prille bestaan donaties zeer welkom waren. Zoo werd de heer J. H. A. Bakker een grooten steun, die bij alle mogeijke gelegen heden belangstelling en bewijzen van medeleven gaf. Alle ups en downs heeft hij méébeleefd en zoowel bij uit- als thuiswedstrijden en mede door geregeld club avondbezoek geeft hij door zijn aanwezigheid blijken van zijn onverflauwde belangstelling. Moge dit nog lange jaren voortduren. d. J. De H.H. Sultan van Deli en zijn beide zoons ver eerden ons op 3 Augustus 1.1. met een bezoek en aanschouwden vol belangstelling de gebouwen en terreininrichting. Voorts werd met interesse de wedstrijd Ajax Klaipeda gevolgd. Aangezien echter het vertoonde spel in dezen wedstrijd, welks vaststelling geheel buiten het seizoen viel, niet de ware kracht van het Nederlandsche voetbalpeil heeft weergegeven, hopen wij, dat Hunne Hoogheden nogmaals den weg naar ons Ajaxhuis op een competitiedag mogen vinden, teneinde met een juisten indruk huiswaarts te keeren. Op 31 Augustus heeft de Philips Sport Vereeniging haar 25 jarig bestaan gevierd, aan welk jubileum door ons reeds op andere wijze werd deelgenomen. Doch ook op deze plaats willen wij hulde brengen aan onze tegenstanders uit zoovele kampioenscompeti- tie's en misschien nog meer vriendschappelijke wed strijden. De P.S.V.-ers hebben zich steeds doen kennen als prettige tegenstanders en wij wenschen deze krachtige club, welke reeds zooveel jaren toonaan gevend is in Afdeeling IV een zeer voorspoedige toekomst. Bij deze gelegenheid deed het bestuur van de afdeeling Voetbal een geïllustreerd werk verschijnen, hetwelk zij bescheidenlijk noemt het clubblad ,,De P.S.V.-er" in een extra uitgave. O. i. kan dit prachtige, smaakvolle werk met recht den naam van jubileumboek dragen, waarvoor de samensteller, de heer F. C. Joosten alle eer toekomt. Wij werden getroffen door de piëteitsvolle hulde aan de nagedachtenis van onzen te vroeg ontslapen vriend J. H. Hassink. d. J. Copy voor het volgend nummer s.v.p. vóór Maandag 26 September a.s. aan het adres: M. Bremer, Noorder Amstellan 67.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 7