cm. geudeker. Van het clubblad kan niet getuigd worden, dat het geredigeerd wordt door een permanente commissie, want telkenjare is haar samenstelling een andere. Zoo ook thans zal het hoofd van ons clubnieuws weer ver andering ondergaan. Het bordje met den naam Ch. Geudeker wordt weggenomen en een daarvoor in de plaats gesteld, dat met den naam van M. Bremer. Onwillekeurig vraagt men zich af, wat toch de oorzaak mag zijn van de bewegelijkheid in deze commissie. Is het omdat er mogelijk geen belangstelling voor ons orgaan bestaat? Maar dan zou het dwaasheid zijn jaar lijks een begrootingspost voor een clubblad te maken. Is het wel een belang voor ons clubleven en daar zijn wij ten stelligste van overtuigd, dan is een uiting van andere zijde in den vorm van bijdragen zeker te apprecieer en. Deze inleiding zij ons vergeven nu wij in dit bsetek een afscheidswoord willen richten tot den scheidenden collega, maar door het bovenstaande kunnen wij ons misschien en begrip vormen, waarom het ,,lid der redactie" een zoo weinig begeerde functie is en waar door Kick in de laatste algemeene vergadering zich eigenlijk zoo interesseloos terugtrok. De feiten zijn nu eenmaal zoo en dezen hebben wij te aanvaarden. Wij danken Kick namens de vereeni- ging, dat hij zich wel beschikbaar heeft willen stellen en tusschen ons liefhebberij-journalisten aan de redactietafel, die ook weieens een bridgetafel werd, heeft willen plaats nemen. Wij verbinden er nog een wensch aan en wel dezen, dat hij zich eiken maand het redactieadres zal herinneren. d. J. wim van gelderen. Een bijna onopgemerkte verwisseling heeft er plaats gehad in de elftallen-commissie B. waar W i m van G e 1 d e r e n zijn plaats verruilde voor die van Bruijne- steyn. Zoo onopgemerkt als Wim gekomen is en ge werkt heeft, zoo onopgemerkt is hij ambteloos lid ge worden. En toch is het de plicht, en wel een zeer aangename, om stil te staan bij deze verwisseling, want deze be scheiden werker heeft vele jaren in het eerste gelid ge staan als secretaris der elftallen-commissie en zij die dit werk van nabij kennen, weten hoever vooruit in 't eerste gelid deze positie is. Wim heeft vele successen van de onder hem staande elftallen medegevierd en op zulke a ya tx m b v b n m uws pag^h oogenblikken vqrried een zeker acnqnt zijn -• overigen^ kalme gemoèdsstèmming,'hoezeer hij élk succes wist té waardeeren. Wij prijzen in hem, dat hij in moeilijke tijds omstandigheden voor zichzelf, de Ajaxmachine zoo op gang heeft gehouden en daarom Wim zijn wij je als clubman dankbaar. Wij zijn stellig overtuigd je nog wel eens in een of andere Ajaxfunctie te ontmoeten en daar om tot weerziens. jan exmann. Onze nieuwe schatbewaarder is voor de leden geen onbekende. Een van de geridderden met het eere-plateel voor 25-jarig lidmaatschap, iemand dus voor wien het clubleven niet onbekend is. Op het terrein, waarop hij zich zal bewegen is hij ook geen onbekende, aangezien zijn werk in vele kascommissies hem heeft kunnen leeren wat er op dit gebied alzoo te koop is. Dat het geen kleinigheid is waar hij voor staat is hem niet vreemd en het enthousiasme waarmede hij zijn taak begonnen is, doet de beste verwachtingen voor de toe komst hebben. Dat hij bereid gevonden is om deze ver antwoordelijke functie te aanvaarden, bewijst zijn groote clubliefde, want het mag wel eens gezegd worden, dat zij, die in een zoo groote vereeniging als de onze is, ge heel uit liefhebberij, of is het plichtsbesef, een dergelijke functie aanvaarden, van te voren weten, dat al hun vrijen tijd en nog wel iets meer geofferd moet worden voor de belangen der club. Om hem zijn werk zooveel mogelijk te verlichten, zouden wij gaarne op deze plaats een op wekking tot alle leden en donateurs willen richten om bij de eerste gelegenheid de contributie te voldoen, dit voor komt noodeloos geschrijf en rekenen. En thans staat Jan Exmann aan het begin van een nieuwe periode in zijn leven. Moge de toekomst hem vol doening schenken. Wij voor ons stellen een groot ver trouwen in zijn capaciteiten en heeten hem van harte welkom in ons bestuur. Op ons aller medewerking kan hij ten stelligste rekenen. a. i w. f. g. bruejnesteun, In de plaats van Wim van Gelderen zal W. F. C. B r u y n e s t e y n als lid der elftallen-commissie B. fun- geeren, die reeds lange jaren voor de verrichtingen van alle Ajaxelftallen groote interesse getoond heeft. Onge twijfeld heeft de vergadering met deze verkiezing een goede keuze gedaan en wij wenschen hem in zijn eerste officieele Ajaxpost een flink succes toe. d. J. a. j. i

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 9