N.V. „FLORA-SPORT' SIGAREN van vooraanstaande firma's DUC GEORGE - WILLEM II - KAREL I - AïDA VELASQUES - LA-PAZ - ABONNÉ - ENZ. CORN. LATDORP, TORRICELLISTRAAT 31 AMSTERDAM-OOST - TELEFOON 5-3-7-8-7 REGINA PERMANENT-WAVE I O 65 ct. Aanleg en onderhoud van Sportvelden en Tuinen Kantoor: JORIS VAN ANDRINGASTRAAT 17 TUINAANLEG EN ALLE VELDEN VAN AJAX WORDEN DOOR ONS ONDERHOUDEN „HET VISCHHUIS" en Pessertwerken D. DE WOLFF MIDDENWEG 216 AMSTERDAM (O.) 54-jarige ervaring Huishoudelijke Artikelen - Gasfornuizen, Comforen Haarden Kachels vindt U in groote sorteering en prijzen bij J. F. QUATFASS MIDDENWEG 17 Tel. 52985-51355 A. DE WIT. M. BREMER. Probeert eens onze prima „IMPORT" sigaar met fijn Sumatra dekblad 6 cent per stuk Uw Kapper voor Oost is C. VERKAIK MIDDENWEG 170 GEEN STROOM, GEEN DRADEN .vanaf Knippen 25 Onduleeren 35 Wasschen. 25 ct. Heeren knippen, alle modellen Jongens en Meisjes knippen Wasschen en Watergolf 50 ct. 1e KLAS BEDIENING 15 ct. 15 ct. 20 ct. Scheren VACANT VACANT 1 X per 2 maanden FRUIT, VISCH EN DELICATESSEN Bonbons, Chocolade SPECIAAL ADRES VOOR HET OPMAKEN VAN FRUITMANDEN waarborgt U de beste vak kundige behandeling van Uwe LIJF-TAFELGOEDEREN ENZ. Laat ons Uwwasch behandelen. ^^ij behandelen de Ajax- wasch ook tot groote tevredenheid van het Bestuur. Onze Ijzerhandel „DE MEER". RINGDIJK 3 heeft alles voor U Een nieuw gezicht een oud geluid, zouden wij met een kleine variant willen schrijven bij het aanvaarden van de bestuursfunctie van A. d e W i t, die kortelings tot com missaris in ons bestuurscollege werd verkozen. Met hem treedt iemand in het bestuur, die reeds op het gebied der elftallen-commissie als haar secretaris eenige jaren zeer verdienstelijk werk voor onze vereeni- ging verricht heeft en hoewel voor het veteranenelftal spelend, toch als de jeugd in het bestuur kan gekenmerkt worden. Als het dus waar is, dat de jeugd de toekomst heeft, dan is er voor Arie nog een heelen weg open, welke, naar wij hopen met vreugde voor hem en tot heil onzer vereeniging zal worden afgelegd. Zijn activiteit staat er ons borg voor. d. J. Wij leven in vacantietijd en het schijnt wel of ieder, die men noodig heeft de stad uit is. Zoo moeten wij helaas tot onze lezers komen met de verontschuldiging, dat wij in ons blad geen foto kunnen plaatsen van ons nieuwe redactielid M. Bremer, die de meesten onzer kennen als speler van het eerste negental der honkbal- afdeeling en als speler in onze lagere voetbalelftallen. Wij vertrouwen echter, dat de lezers in de volgende clubbladen ruimschoots schadeloos gesteld zullen worden door de vruchten van zijn journalistieke gaven. Inmiddels roepen wij hem een van harte welkom toe en verbinden hieraan den wensch voor een nuttige samen werking in het belang onzer club. d. J.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 8